Beknop Archievenoverzicht Rijksarchief Kortrijk

Beknop Archievenoverzicht Rijksarchief Kortrijk

door Herman VAN ISTERDAEL

Directe toegang naar het "Archievenoverzicht" van het Rijksarchief van België te Kortrijk.


  Navigeer met behulp van de documentstructuur :
Naar index

LIJST VAN AFKORTINGEN


Antw. Antwerpen
A.R. Algemeen Rijksarchief
D. Duitsland
ev. eventueel
F. Frankrijk
Hain. Hainaut, Henegouwen
inv. inventaris
Nl. Nederland
nr. nummer
nrs. nummers
O.Vl. Oost-Vlaanderen
p. pagina
Vl. Brab. Vlaams Brabant
voorl. voorlopig
Naar index

INLEIDING

Deze lijst is een overzicht van de archiefbestanden die in het Rijksarchief te Kortrijk worden bewaard gebaseerd enerzijds op de bestaande toegangen en inventarissen en anderzijds op onderzoek in nog niet ontsloten archief. De huidige staat van ontsluiting van de archieven te Kortrijk laat voor het ogenblik geen betere gids mogelijk. Veel pakken archief zijn niet of nauwelijks ontsloten. Van vrij veel toegangen - meestal nog uit de 19e eeuw - zijn de archiefbeschrijvingen bedroevend. Op téveel plaatsen zijn ze fout en misleidend. In de navolgende gids zijn vrij veel verwijzingen terug te vinden die als zodanig in de toegangen niet zijn opgenomen. Men mag dan ook verwachten dat naarmate de ontsluiting vordert er meer en meer archiefvormers zullen aan het licht komen. Zo vonden we bij de opmaak van deze gids tussen niet-geïnventariseerd archief de minuten van twee 18e-eeuwse notarissen terug. In het verleden kwam frequent archief van een schepenbank terecht in het archief van de heer (= archief van de heerlijkheid) en vice versa. Er is een vrij grote achterstand in de wetenschappelijke ontsluiting van archieven van Schepenbanken. Op basis van de archiefbeschrijvingen in de toegangen is soms moeilijk uit te maken of het archiefstukvan een archiefvormer is ofbetrekking heeft op een archiefvormer. Omwille van deze redenen plaatsten we beide voorgaande archiefvormers onder één hoofding "Heerlijkheid en Schepenbank". In het Hedendaags gemeentelijk archief treffen we normaliter stukken (o.a. rekeningen) aan van het Bureel van Weldadigheid. De gemeentelijke overheid is immers toezichthoudend.

Nochtans hebben we verwijzingen opgenomen naar archiefbescheiden van het Bureel van Weldadigheid in de hedendaagse gemeentelijke archieven omdat we vaststelden dat eigenlijke archiefbescheiden van deze instelling in het gemeentelijk archief verzeild raakten. Verwijzingen naar archiefstukken betreffende een instelling of archiefvormer beginnen steeds aan de lijn met het woordZie. De stukken behoren dus niet tot het archiefbestand van deze archiefvormer. Meestal betreft het archief van de hogere overheid (de kasselrij) betreffende een administratie onder haar toezicht. De lijst van het notariaat van het arrondissement werd opgemaakt in samenwerking met A. Vansteelant. De inventarissen en toegangen staan in de leeszaal in de kast met hoofding INVENTARISSEN. De nummering is oplopend van boven links naar onder rechts. Bij raadpleging van archief moet met volgende beperkingen rekening worden gehouden: - Sommige archiefbestanden zijn op vraag van de bewaargever nog niet openbaar. De datum van vrijgeving van het bestand wordt aangegeven. - Sommige archiefbescheiden zijn in zeer slechte staat zodat de raadpleging de facto onmogelijk is. Meestal is een vervangingskopie beschikbaar op microfilm. - Wanneer archief gefilmd is worden de originelen niet meer ter inzage gegeven. De microfilms zijn in zelfbediening ter beschikking. In de toegangen en inventarissen verwijzen de nummers in de marge naar het nummer van de microfilm. Daarnaast is er een lijst van microfilms beschikbaar. Het is aangewezen om deze lijst in elk geval te consulteren. Sommige archiefbescheiden zijn immers uitsluitend op microfilm beschikbaar.

Naar index

OVERZICHT VAN DE INVENTARISSEN EN TOEGANGEN


A. Archieven van kerkelijke instellingen


- CALLEWAERT H., Inventaris Sint-Salvatorkapittel Harelbeke, Harelbeke, 1944, 10 delen, inventaris in handschrift, van de 10 delen zijn er 6 op computer raadpleegbaar. Er is een index op fiches (aan te vragen) van de plaats-, instellings- en persoonsnamen. De inventaris is een conglomeraat van archieven waaronder kerkfabriek, gilden, broederschappen, scholen, stad Harelbeke, heerlijkheden, familiepapieren, 23764 inventarisnrs. (inv. leeszaal nr. 21)

- MUSSELY C. en MOLITOR E.,Cartulaire de l'ancienne église collégiale de Notre Dame à Courtrai, Gent, 188O. (inv. leeszaal nr. 22/1)

-Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kortrijk (1279-1796). Inventaris, Brussel, A.R., 1989 (Rijksarchief te Kortrijk, Toegangen in beperkte oplage 1). (inv. leeszaal nr. 22/2)

- VAN DE PUTTE F.,Speculum Beatae Mariae Virginis ou Chronique et cartulaire de l'abbaye de Groeninghe à Courtrai, Brugge, 1872, 167 p. (inv. leeszaal 23/1)

- VAN DORPE B.,De abdij van Groeninge, in:Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, XXV (1951-1952), p. 77-106. Regesten van oorkonden van de abdij. (inv. leeszaal nr. 23/2)

- WARLOP E.,Inventaris van het archief van de abdij van Merkem, deel I: Inleiding. Ontledingen van de oorkonden, Brussel, A.R., 1965. Nadere toegang op inventaris nr. 30 (inv. leeszaal nr. 24)

- WARLOP E.,Inventarissen van archieven van kerkfabrieken deel I, Brussel, A.R., 1969. Betreft de kerkfabrieken van Aalbeke, Anzegem, Avelgem, Bavikhove, Beveren-Waregem, Beveren-Roeselare, Bissegem, Bossuit, Deerlijk, Dentergem, Desselgem, Emelgem, Gijzelbrechtegem, Gits, Gullegem, Heestert, Helkijn, Heule, Hulste, Ingelmunster, Izegem, Kachtem, Kaster, Kerkhove, Kooigem, Kuurne, Lauwe, Ledegem, Lendelede, Marke, Markegem, Menen, Meulebeke, Moen, Moorsele, Oekene, Ooigem, Oostrozebeke, Otegem, Outrijve, Pittem, Rekkem, Roeselare, Rollegem, Rumbeke, Sint-Baafs-Vijve, Sint-Denijs, Sint-Eloois-Vijve, Sint-Eloois-Winkel, Spiere, Tiegem, Vichte, Waarmaarde, Wakken, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke, Zwevegem.
Het exemplaar van de leeszaal te Kortrijk bevat talrijke toegevoegde inventarissen (zie direct hierna) die in het uitgegeven exemplaar van 1969 niet aanwezig zijn. Verder zijn er vele handgeschreven toevoegingen en verbeteringen in de inventaris aangebracht. Het exemplaar in de leeszaal is het enige volledige en correcte overzicht. - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 25).

- DE SMET J.,Archief van de kerkfabriek van Beveren-Roeselare, in:Rijksarchief Brugge, Inventarissen van archieven van kerkfabrieken deel III, Brussel, A.R., 1964, p. 2-3. (inv. leeszaal nr. 25)

- MERTENS J.,Kerkfabriek Ledegem, in:Rijksarchief Brugge. Archieven van kerkfabrieken deel II, Brussel, A.R., 1966, p. 26-27. (inv. leeszaal nr. 25)

- DE SMET J.,Kerkarchief Oekene, in:Rijksarchief Brugge, Inventarissen van archieven van kerkfabrieken deel IV, Brussel, A.R., 1967, p. 21-23. (inv. leeszaal nr. 25)

- DANHIEUX L.,Roeselare (Sint-Michiels), in:Rijksarchief Brugge, Inventarissen van archieven van kerkfabrieken deel VI, Brussel, A.R., 1969, p. 57. (inv. leeszaal nr. 25)

- WARLOP E.,Inventarissen van archieven van kerkfabrieken deel II: Sint-Maartenskerk te Kortrijk, Brussel, A.R., 1971. (inv. leeszaal nr. 26)

- Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk, 773 nrs., toegang op fiches, aan te vragen (inv. 29)

- Archiefverzameling "Brussel 1866", is een lijst van archiefstukken die in 1866 door het Algemeen Rijksarchief overgemaakt werden aan het Rijksarchief te Brugge. Bij de oprichting van het Rijksarchief te Kortrijk kwamen sommige van deze stukken in het Rijksarchief te Kortrijk terecht - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 27)

- Archiefverzameling Fonds d'Hoop - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 28)

CALLEWIER Hendrik,Inventaris van de archieven van de jezuïetencolleges te Ieper, Kortrijk en Oudenaarde (1584-1773), en van ontvanger Le Maitre na de opheffing (1773-1787) met inbegrip van de archieven (1084-1698) van de gencorporeerde abdij van Merkem, de priorij van Niepkerke en de lazarij van Oudenaarde, Brussel, 2004, 86 p. (inv. leeszaal nr. 30)
Naar index

B. Archieven van publiekrechtelijke instellingen Oud Regime

1. Gewestelijke instellingen

-Kasselrij Kortrijk (1423-1795). Inventaris. Brussel, A.R., 1989 (Rijksarchief te Kortrijk. Toegangen in beperkte oplage nr. 3). (inv. leeszaal nr. 100/1)

- ARICKX V., Toegang op stukken uit de reeks "bruine pakken I, s.l., s.d., toegang in handschrift, met index op de plaats- en persoonsnamen door E. Warlop en D. Masschelein. De onvolledige toegang is gedigitaliseerd, maar is geen inventaris in de letterlijke zin van het woord, het gaat om aantekeningen over de inhoud van de reeks "bruine pakken I", in feite kasselrijarchief van Kortrijkdie de interesse van de heer Arickx opwekten. (inv. leeszaal nr. 100/2)

- "Triage provisoire", toegang via trefwoorden op fiches, één trefwoord per pak, in handschrift. Is archief van de kasselrij Kortrijk. (inv. 100/3)

- "Mélanges géneraux", summiere toegang (inv. leeszaal nr. 100/4)

- Liassen van het Brugse Vrije - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 100/5)

- Triage van het Brugse Vrije, toegang in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 100/6)

- de archiefverzameling "Spijker" werd opgedoekt en toegevoegd aan de verzameling "aanwinsten".

- de archiefverzameling "varia" werd opgedoekt en toegevoegd aan de verzameling "aanwinsten".

2. Plaatselijke instellingen

Stad Kortrijk

- MUSSELY C.,Inventaire des archives de la ville de Courtrai. Chartes, lettres patentes, octrois etc., Kortrijk, 1854-1858, 2 delen. (inv. leeszaal nr. 101/1)

- SEVENS T.,De handvesten der stad Kortrijk, in:Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, III, 1923, p. 14-35. (inv. leeszaal nr. 101/2). Bevat regesten van oorkonden van de stad Kortrijk, O.-L.-Vrouwkapittel, Groeningeabdij, St.-Maartenskerk, O.-L.-Vrouwhospitaal, St.-Elooishospitaal, lazarushuis en kloosters van Kortrijk.

- MADDENS N., Inventaris Oud Stadsarchief Kortrijk, uitprint van de voorlopige nummers 1-4000. De inventaris is op computer te raadplegen tot nr. 9500. De inventaris is niet volledig, een deel is niet geïnventariseerd - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 101/3)

- Overzicht van het Gerechtsarchief (registers) in het archief van de stad Kortrijk (inv. leeszaal nr. 101/4)

-Kortrijk (oud regime). Index op de persoonsnamen in de wezerijregisters van de stad Kortrijk (1403-1502), Brussel, A.R., 1989 (Rijksarchief te Kortrijk. Toegangen in beperkte oplage nrs. 8/1-7). (inv. leeszaal nr. 101/5)

- VANCRAEYNEST R. (red.),Klapper op de "parckemynen index" van de Kortrijkse weeskamer, Oostende, V.V.F. Oostende-Kuststreek, 1973-1976, 2 delen. Bevat vooraan een lijst van de wezerijregisters en van de poorterslijsten van de stad Kortrijk door N. Maddens - gedigitaliseerd. De laatste registers van de reeks wezerijregisters zijn niet opgenomen in de index. (inv. leeszaal nr. 101/6)

- VANSTEELANT A., Index op de niet-geregistreerde staten van goed van de stad Kortrijk, 2003. Te raadplegen op computer. (inv. leeszaal nr. 101/8)

- WARLOP E.,Ontledingen van de oorkonden bewaard in de "Farde A. de Poorter" (1141-1789), Brussel, A.R., 1969. Verzameling van 47 oorkonden uit Frankrijk, Nederland en België. (inv. leeszaal nr. 101/7)
Schepenbanken, zie ook C.4

-Schepenbanken van de parochies en heerlijkheden in de kasselrij Kortrijk (1459-1801). Inventaris. Brussel, A.R., 1989 (Rijksarchief te Kortrijk. Toegangen in beperkte oplage nr. 5) - gedigitaliseerd. De inventaris is opgedeeld in 4 reeksen: reeks 1, reeks 2, reeks 2 annex, reeks 2 supplement, met gedeeltelijke index. (inv. leeszaal nr. 102)

- Archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks", inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd. (inv. leeszaal nr. 103)

- MADDENS N., Gemeentelijk Oud Archief Gijzelbrechtegem, 24 nrs., inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 104)

- OPSOMER Joost en Gerard, Inventaris Gemeentelijk Oud Archief Harelbeke, 1999, inventaris in typeschrift. Gedeeltelijke toegang. (inv. leeszaal nr. 105)

- Archiefverzameling "Découvertes", inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 106)

- Archiefverzameling Fonds Sanders, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 107)

- VAN ISTERDAEL Herman,De archieven van de Heer (1661-1719), het Leenhof (1617-1794) en de Schepenbank (1608-1799) van Nieuwgoed, de Schepenbanken van Kerkhove (1630-1796), Ten Hovene (1642-1796) en Voldersveld (1617-1796), A.R., 2001, 54 p. (inv. leeszaal nr. 108)

- VAN ISTERDAEL Herman, Archief van de Schepenbank van Beveren (Roeselare), inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 109).

- VAN ISTERDAEL Herman, Archief van de heerlijkheid Erembodegem (Moen), inventaris in typeschrift - gedigitaliseerdinv. leeszaal nr. 110)
Naar index
C. Archieven van publiekrechtelijke instellingen Hedendaagse periode


1. Rechtbanken en gevangenissen

- VERSCHAEREN José,Gerechtelijke archieven van de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen, Brussel, A.R., 1989 (inv. leeszaal nr. 200/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

- MUYS Eva,Inventarissen van de archieven van de vredegerechten van West-Vlaanderen, Brussel, A.R., 1996, 198 p. (inv. leeszaal nr. 200/2). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

- ELSLANDER Sven en VELLE Karel,Inventarissen van de archieven van de vredegerechten Diest, Ledeberg, Meulebeke, Oostrozebeke en Zoutleeuw, overdracht 1998, Brussel, A.R., 1999, 45 p. (inv. leeszaal nr. 200/3). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

- VELLE Karel, GADEYNE G., HEUSEQUIN Sven, CAZAUX Jurgen,Inventarissen van de archieven van de vredegerechten Beringen, ..., Hooglede, Kortrijk derde kanton, Kortrijk vierde kanton, Roeselare, diverse overdrachten, Brussel, A.R., 2000, 80 p. (inv. leeszaal nr. 200/4). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

- BOUDREZ F., in samenwerking met VAN CAMP C. en DHONDT J.,Inventarissen van de archieven van de rechtbanken van eerste aanleg - jeugdrechtbanken te Antwerpen (1916-1917), ... Kortrijk (1929-1952), ...Brussel, 2001 (inv. leeszaal nr. 200/5). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

VELLE K., CAZAUX J., HEUSEQUIN S.,Inventarissen van de archieven van de vredegerechten Avelgem (1870-1970), Kortrijk eerste kanton (1813-1976), Kortrijk tweede kanton (1807-1970), ... Menen (1921-1970), Moorsele (1833-1970), ... en van de politierechtbank te Kortrijk (1921-1970), overdracht 1999, Brussel, 1999 (inv. leeszaal nr. 200/6). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

- DE SMET Sylvie en KERCKHOVE Veroniek,Inventaris van de archieven van de werkrechtersraden en de arbeidsrechtbanken in Oost- en West-Vlaanderen (1808-1978), Brussel, 2002 (inv. leeszaal nr. 200/7). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

- VELLE K., (eindredactie),Inventaris van de archieven van de parketten van de procureur des Konings te Antwerpen, ... te Kortrijk (1946-1980); van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk (correctionele rechtbank (1963-1969); van de rechtbank van koophandel te Kortrijk (1945-1972); van de vredegerechten te Ardooie (1849-1970), Menen (1890-1906) en van de kantonmunicipaliteit Wakken (1796-1799), Brussel, 2002 (inv. leeszaal nr. 200/8). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

- VELLE K.,Inventaris van de archieven van het parket-generaal bij het Hof van Beroep te Gent...vredegerecht te Ardooie, Brussel, 2002 (inv. leeszaal nr. 200/9). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

- VELLE Karel en DHONDT Joëlle,Inventarissen van de archieven van de hoven en rechtbanken voor oorlogsschade in Vlaanderen (en rechtsopvolgers) (1919-1936), Brussel, 2001 (inv. leeszaal nr. 200/10). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

- BAERT John,Inventaris van het archief van de gevangenis te Kortrijk (1836-1918), Brussel, A.R., 2000, p. 44-45 (inv. leeszaal nr. 201). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

- Archieven van de Kamer van Pleitbezorgers te Kortrijk, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 202). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
Naar index
2. Rijksbesturen

-Ministerie van Financiën. Registratie en Domeinen. Hypotheken (1796-1970). Inventaris, Brussel, A.R., 1989, 65 p. (Rijksarchief te Kortrijk, Toegangen in beperkte oplage nr. 2) (inv. leeszaal nr. 203/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren. De erfenisaangiften van een aantal kantoren zijn op microfilm beschikbaar.

BEKERS J.,Hypotheek- en Registratiekantoren. Overzicht van de archieven bewaard in het Rijksarchief te Beveren, Brussel, A.R., 1989 (inv. leeszaal nr. 203/2). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

VANDAELE D. en VANCOPPENOLLE C. (bewerkt door),Inventaris van het archief van het Kantoor der Registratie en Domeinen Roeselare 2 (1963-1981), en voorheen aangeduid als Hooglede (1808-1812; 1832-1969), Brussel, 2003 (inv. leeszaal nr. 203/3). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.

- inventaris militieregisters arrondissement Kortrijk (inv. leeszaal nr. 204)

- Kamer van Koophandel te Kortrijk
- gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 205)
Naar index
3. Arrondissementscommissariaat

MARECHAL Griet,Overdrachtslijst arrondissementcommissariaatsarchief van Kortrijk (neerlegging 1988), Brussel, A.R., 1992, 11 p. (Rijksarchief Kortrijk, Toegangen in beperkte oplage nr. 9). (inv. leeszaal nr. 206). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
Naar index
4. Plaatselijke besturen

Stad Kortrijk

- MADDENS N., e.a., Inventaris van het Hedendaags Stadsarchief van Kortrijk, te raadplegen op computer, gedeeltelijke inventaris (inv. leeszaal nr. 300/1).

- Bevolkingsregisters van Kortrijk in Modern Stadsarchief Kortrijk, inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 300/2)

- inventaris van de leggers en kaarten opgemaakt door P.C. Popp in het Modern Stadsarchief van Kortrijk, inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 300/3)

Gemeenten - GADEYNE G., MADDENS N., WARLOP E., e.a.Gemeentearchieven. Inventarissen, Brussel, A.R., 1993, 3 delen (Rijksarchief te Kortrijk. Toegangen in beperkte oplage nrs. 10-12). Betreft de archieven van Schepenbanken en gemeenten Aalbeke, Anzegem, Avelgem, Bellegem, Beveren (Leie), Bissegem, Deerlijk, Dentergem, Desselgem, Emelgem, Gits, Gullegem, Harelbeke, Heestert, Helkijn, Heule, Hulste, Izegem, Kaster, Kerkhove, Kooigem, Kuurne, Lauwe, Ledegem, Marke, Markegem, Moen, Moorsele, Ooigem, Oostrozebeke, Otegem, Outrijve, Pittem, Rekkem, Rollegem, Rumbeke, Sint-Baafs-Vijve, Sint-Denijs, Sint-Eloois-Vijve, Spiere, Tiegem, Vichte, Waarmaarde, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke, Zwevegem. (inv. leeszaal nrs. 301/1-3)

- DOORNAERT Maureen, Gemeentearchief Gijzelbrechtegem, 1996, inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 302)

- DOORNAERT Maureen, Gemeentearchief Ingooigem, 1996, inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 303)

- COOLSAET Willy en VANOVERBERGHE Lut, Plaatsingslijst van het ongeklasseerd modern archief van Moorsele, 1997, 17 p., inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 304)

- HUYS Eric, Gemeentearchief Bossuit, inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 305)
Naar index

D. Notariële archieven

- VAN ISTERDAEL Herman en VANSTEELANT Ann, Notariële archieven, toegang in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 400)

-Notariële archieven (1568-1904). Inventaris, Brussel, A.R., 1989 (Rijksarchief te Kortrijk. Toegangen in beperkte oplage nr. 4).Niet meer in gebruik.
Naar index

E. Archieven van families en personen, bedrijven en verenigingen

1. Families en personen

- VAN ISTERDAEL Herman, Algemeen Familiefonds, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 500)

- Familiearchief de Limburg-Stirum, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 501)

- WARLOP E.,Inventaris van het fonds d'Ennetières, Brussel, A.R., 1981. (inv. leeszaal nr. 502)

- TIHON C. en WARLOP E.,Inventaris van het fonds d'Ennetières. Annex de Laubespin, Brussel, A.R., 1987. (inv. leeszaal nr. 503)

- WARLOP E., Inventaris van het fonds Descantons de Montblanc (de Plotho), inventaris op fiches en te raadplegen op computer - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 504/1). De definitieve nummering is nog niet uitgevoerd.

- GRYMONPREZ D., Fonds de Plotho: inhoudstafel, denombrementen, renteboeken, leenboeken, renten, s.l., 2000, toegang in typeschrift (inv. leeszaal nr. 504/2)

- Familiearchief du Toict d'Oijvaersnest, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 505). Enkel op microfilm beschikbaar.

- Persoonsarchief Tiberghien Adolphe (pseudoniem Pieter Leie), componist, inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 506)

- Familiearchief Opsomer, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 507)

- Familiearchief van den Kerchove dit vandervarent, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 508)

- Familiearchief van den Steen de Jehay, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 509)

- Familiearchief Van Ruymbeke, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 511)

- Overdrachtslijst van het archief van Maurits Wollecamp, secretaris van minister A. Dequae, overdrachtslijst in typeschrift (inv. leeszaal nr. 512)

- MUS Martine en VERHAEGHE Dominique, Inventaris op de documentatie van Jan De Cuyper, Kortrijk, 1986, inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 513). Bevat inventarissen, catalogi, krantenartikels, tijdschriften, notities over verscheidene gemeenten en abdij Ter Duinen, varia zoals bidprentjes, foto's, spreekbeurten, e.a. Het archief is eigendom van de Geschiedkundige Kring De Leiegouw.

Overdrachtslijst van het archief van Lambrecht Ivo-Joseph, voormalig burgemeester van Kortrijk, overdrachtslijst in typeschrift (inv. leeszaal nr. 514)
Naar index
2. Bedrijven

- VAN ISTERDAEL Herman, Bedrijfsarchief Dupire te Kortrijk, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 600)

- Textielbedrijf Linière de Courtrai, toegankelijk vanaf het jaar 2018, plaatsingslijst in typeschrift in het dossier.
Naar index
3. Verenigingen

Inventaris van Schuttersgilde De Kerels te Kortrijk, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 700)

Archief Groeningeprijs van de B.B.L. (inv. leeszaal nr. 701)
Naar index

F. Verzamelingen

1. Verzameling van historische en genealogische aantekeningen

- Documentatie Blockeel Leonard. Bevat documentatie en notities over Vichte. (inv. leeszaal nr. 800)

- Verzameling Soete J., index in typeschrift op 8 dozen van de verzameling (totaal 23 dozen) (inv. leeszaal nr. 801)

- Verzameling Wijnendaele Luciaan, plaatsingslijst in typeschrift (inv. leeszaal nr. 802)
Naar index
2. Parochieregisters

WARLOP E. en MADDENS N.,Inventaris van de parochieregisters, Brussel, A.R., 1973, 119 p. Het leeszaalexemplaar bevat talrijke aanvullingen en wijzigingen (inv. leeszaal nr. 910)
Naar index
3. Kaarten en plattegronden

- LANNOY H. en ROELSTRAETE J.,Prekadastrale kaarten en plattegronden (1605-1826), Brussel, A.R., 1989 (Rijksarchief te Kortrijk. Toegangen in beperkte oplage nr. 7) (inv. leeszaal nr. 902/1)

- WARLOP E.,Verzameling kaarten en plans (1616-1971), Brussel, A.R., 1989 (Rijksarchief te Kortrijk. Toegangen in beperkte oplage nr. 6) (inv. leeszaal nr. 902/2)

- DESPRIET Ph., Het arrondissement Kortrijk in kaarten en plattegronden, deel I, De Rijksarchieven Gent en Kortrijk, s.l., s.d., inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 902/3)

- Overzicht van de gedrukte en gegraveerde kaarten en plans in het Rijksarchief te Kortrijk, s.l., s.d., inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 902/4)

- VAN BETSBRUGGE Gerrit Pieter, Proeve tot inventarisatie van Bellegemse plannen en plattegronden uit de 17de en 18de eeuw, s.l., 1983, inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 902/5)

- inventaris van de leggers en kaarten opgemaakt door P.C. Popp in het Modern Stadsarchief van Kortrijk, inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 300/3)
Naar index
4. Iconografie

VAN ISTERDAEL Herman, Topografisch-historische atlas, inventaris in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 903/1). Bevat foto's, affiches, e.a. van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

ERNALSTEEN G., Overzicht van de verluchte archiefstukken, s.d, s.l., inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 903/2)
Naar index
5. Verzamelingen van microfilms

GRYMONPREZ D., Overzicht van de microfilms van de parochieregisters en registers van de Burgerlijke Stand van Rijksarchief Kortrijk (inv. leeszaal nr. 911)

Overzicht van de microfilms van het Rijksarchief te Kortrijk (inv. leeszaal nr. 912). Microfilms van archiefbescheiden.
Naar index
6. Bibliotheken

In het Rijksarchief zijn, naast de eigen bibliotheek van het Rijksarchief en een administratieve bibliotheek, de bibliotheken van de Geschiedkundige Kring van Kortrijk, De Leiegouw, voormalig rijksarchivaris Sabbe, voormalig stadsbibliothecaris Berteele ondergebracht. De boeken zijn toegankelijk via een auteurscatalogus. De fiches zijn op computer in het Biblius5 ingevoerd, met mogelijkheid voor opzoekingen via allerlei toegangen (auteurs, titels, delen van titels, onderwerp, ...). Te raadplegen in de leeszaal.
Naar index
7. Verzamelingen van archiefstukken

- Oorkonden met de blauwe nummers (inv. leeszaal nr. 904)

- Aanwinsten (verscheidene reeksen namelijk van I tot VI), gedeeltelijke toegang - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 905)

Verzameling Slosse, inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 906). Bevat originele akten en contracten, aangiften van nalatenschappen, e.a. van het arrondissement Kortrijk. De stukken zijn in de inventaris alfabetisch geordend op familienaam. In de Stadsbibliotheek van Kortrijk is er eveneens een verzameling met een identieke naam en eveneens afkomstig van dezelfde schenker.
Naar index

VERZAMELINVENTARISSEN (alfabetisch)- Aanwinsten (verscheidene reeksen namelijk van I tot VI), gedeeltelijke toegang - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 905)

- Algemeen Familiefonds - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 500)

- Bruine pakken reeks II, er is een trefwoord per pak en dit stemt meestal niet overeen met de werkelijke inhoud. (inv. leeszaal nr. 102, p. 67-68)

- "Brussel 1866" - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 27)

- "Découvertes" - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 106)

- "Farde A. de Poorter" (inv. leeszaal nr. 101/7)

- Fonds d'Hoop - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 28)

- Fonds Sanders - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 107)

- Iconografie - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 903/1-2)

- Kaarten en plattegronden (inv. leeszaal nrs. 902/1-5)

- Kasselrij Ieper 4e reeks - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 103)

- Kerkfabrieken, 19e eeuw (omvang 1 archiefdoos), overgedragen zonder toegang

- Liassen van het Brugse Vrije - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 100/5)

- "Mélanges géneraux", summiere toegang - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 100/4)

- Microfilms parochieregisters en Burgerlijke Stand (inv. leeszaal nr. 911)

- Oorkonden met de blauwe nummers (inv. leeszaal nr. 904)

- Parochieregisters in fotokopie, aantekeningen in uitgegeven inventaris, E. Warlop en N. Maddens, A.R., 1973 (inv. leeszaal nr. 910)

- Parochieregisters na 1796, geen toegang beschikbaar, alfabetisch op plaatsnaam geordend.

- Parochieregisters van het arrondissement Kortrijk vóór 1796, E. Warlop en N. Maddens, A.R., 1973 (inv. leeszaal nr. 910). De inventaris van de leeszaal bevat veel aanvullingen en wijzigingen.

- Verzameling Slosse, inventaris in typeschrift (inv. leeszaal nr. 906).

- Triage van het Brugse Vrije, toegang in typeschrift - gedigitaliseerd (inv. leeszaal nr. 100/6)

- Verzameling Wijnendaele Luciaan, plaatsingslijst in typeschrift (inv. leeszaal nr. 802). Bevat documentatie over Bissegem en Kortrijk en enkele archiefbescheiden.
Naar index

PER GEMEENTE OF ARCHIEFVORMER


LANDELIJKE INSTELLINGEN


Archief van rekenplichtige vorstelijke ambtenaren (zogenaamde dubbels van de Rekenkamer)
- in archiefverzameling aanwinsten I nrs. 148-179; II nrs. 196-204; IV nrs. 103-214 (inv. 905)
Archief van rekenplichtige vorstelijke ambtenaren
- in archiefverzameling "découvertes" nr. 299 (inv. 106)
Archief van het vorstelijk domein in West-Vlaanderen
- in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 416, 417, 750/15, 2727, 3603, 3948, 5061, 5139 (inv. 101/3)
Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7114, 7445 (inv. 905)
Comité voor de Jezuïetenorde - CALLEWIER Hendrik,Inventaris van de archieven van de jezuïetencolleges te Ieper, Kortrijk en Oudenaarde (1584-1773), en van ontvanger Le Maitre na de opheffing (1773-1787) met inbegrip van de archieven (1084-1698) van de gencorporeerde abdij van Merkem, de priorij van Niepkerke en de lazarij van Oudenaarde, Brussel, 2004, 86 p. (inv. leeszaal nr. 30)
Archief Radio 2 West-Vlaanderen Er is een volledige overdrachtslijst van de geluidsbanden door Eric Huys; van de platen is er een onvolledige overgedragen toegang op steekkaarten; van het papieren archief is er geen toegang.
Naar index

PLAATSELIJKE INSTELLINGEN


AALBEKE (Kortrijk)

  Heerlijkheid en Schepenbank Aalbeke
  - in Gemeentearchief Aalbeke p. 6, nrs. 1-4 (inv. 301/1)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 909 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Aalbeke nrs. 82-88 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1787-1810 (inv. 502)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 218-219 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 163, 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1939 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ten Aerde
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2745-2746 (inv. 905)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1754-1761, 1767, 1827, 1847, 2071, 2072, 2598, 2600, 2662 (inv. 502)
  Heerlijkheid Bergendale
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 5172 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Celis
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  Heerlijkheid en Schepenbank Heule
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 909 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Aalbeke nrs. 82, 84-87, 89 (inv. 25)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 163 (inv. 100/1)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1174, 1180, 1195-1216, 1787, 1791-1797, 1806, 1811-1820, 1849 (inv. 502)
  Heerlijkheid Ter Leuten
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 463-469 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Moeskroen
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1848-1849 (inv. 502)
  Heerlijkheid Mortaanse
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 642, 804, 1180, 1853-1957, 2388 (inv. 502)
  Heerlijkheid Mosscherambacht
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3049-3051, 3055 (inv. 904)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Nieuwenhove
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 909 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Aalbeke nrs. 82, 84, 86, 87, 91 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1196-1216, 1787-1788, 1791-1792, 1794-1797, 1806, 1821-1829 (inv. 502)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 163 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Noord-Asse
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 3122-3126 (inv. 101/3)
  - in Gemeentearchief Aalbeke p. 232, nrs. 25-26 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks nr. 484 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/9 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 4, 29, 31 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Overakker
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7001 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 17937-18408 (inv. 21)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1762-1767 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Prijsberg
  - in archief kerkfabriek Aalbeke nr. 92 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1787, 1796-1797, 1837-1846 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Romais
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 909 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Aalbeke nrs. 82, 84, 86, 87 (inv. 25)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 163 (inv. 100/1)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1787, 1794, 1796-1797, 1805, 1833-1836 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Vijve (ook Fives, Fyvers)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 909 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Aalbeke nrs. 82, 84, 86, 87, 90 (inv. 25)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 163 (inv. 100/1)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1196, 1787, 1792-1797, 1806, 1830-1832 (inv. 502)
  Kerkfabriek en parochiaal archief - archief kerkfabriek Aalbeke nrs. 1-81 (inv. 25)
  - in archiefverzameling Hedendaagse parochieregisters
  - ongeïnventariseerd gedeelte ca. 1 m.
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Aalbeke nrs. 48-81 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk archief
  - in Gemeentearchief Aalbeke p. 7-47 (inv. 301/1)
  - ongeordend archief Aalbeke 0,43 str. m
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Aalbeke nrs. 575-623 (inv. 301/1)
  Notariaat
  - Ameije François Joseph (1780-1789) (inv. 400)
  - Dufaux Honoré (1828-1851) (inv. 400)
  - Pycke Victor (1853-1869) (inv. 400)
  - Vandeputte Achille Augustin Oscar Marie (1883-1913) (inv. 400)
  - Vandeputte Paul Achille Hortense (1913-1916) (inv. 400)
  - Vansteenhuyse Polydoor Francis (1869-1874) (inv. 400)
  - Verniers Juliaan (1874-1882) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

AALTER (Aalter) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Hoeleetsche
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Izegem
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Notariaat
  Van Wambeke Frans te Dentergem, Aalter en Markegem (1687-1695) (inv. 400)
Naar index

AANDIJKE (Nl.)

  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 3006-3007 (inv. 502)
Naar index

AARSELE (Tielt)

  Heerlijkheid en Schepenbank Aarsele
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 220-221 (inv. 100/1)
  Zie: Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4249 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Sint-Baafs
  Zie: Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4014 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Sint-Pieters van Rijsel
  - in Gemeentearchief Izegem p. 444, nrs. 2-3 (inv. 301/2)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 84-86 (inv. 100/8)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 372-378 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 936-938 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Sint-Pol, kapittel van Doornik
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 69 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2155bis (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Notariaat
  - Van den Driessche Ivo (1834-1855) (inv. 400)
  - Van den Driessche Jean-Baptiste (1797-1834) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

AKSEL (Nl.)

  Heerlijkheid Aksel
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2965-3005 (inv. 502)
Naar index

ANZEGEM

  Heerlijkheid en Schepenbank Anzegem
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 53-56, nrs. 1-124 (inv. 301/1)
  - in archief kerkfabriek Anzegem nrs. 245-249 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 5175-5176 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6870 (inv. 905)
  Heerlijkheid Beeckx Saverys
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 58, nr. 140 (inv. 301/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Beken
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 480 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Berge
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 57, nrs. 137-138bis (inv. 301/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7051 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bulcke
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 57, nrs. 125-129 (inv. 301/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Cleen Heerscip
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1743, 1746, 1751, 2684 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 42 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Groot Weedriesch
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 57, nr. 130 (inv. 301/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Hemsrode
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 53-56, nrs. 1-124 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 33; 2e reeks nrs. 489-490 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5175 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Landergem en Beaulieu
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 57, nrs. 135-136 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 42 (inv. 102)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1742-1745, 1747-1751, 2684 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5236 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 13, 74, 126 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 23, 33, 52, 57, 64, 130-151 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Lettenhove
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2593-2595 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 489-490 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Schaeghen
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 58, nr. 139 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 61 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 176-177 (inv. 25)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 3819 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Sint-Pieters
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 71-105 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wambeke
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 55, nrs. 131-134 (inv. 301/1)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Anzegem nrs. 1-244 (inv. 25)
  - in archief kerkfabriek Kaster nr. 3 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 55, nrs. 96-97 (inv. 301/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Anzegem nrs. 105-244 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 55, nrs. 82-95 (inv. 301/1)
  Hedendaags Gemeentelijk archief
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 58-59, nrs. 141-159 (inv. 301/1)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 59, nrs. 150-152 (inv. 301/1)
  Ministerie van Financiën - Kantoor Directe belastingen Anzegem, wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Notariaat
  David Charles (1887-1905) (inv. 400)
  Maelfait Polydore Amaat (1905-1908) (inv. 400)
  Reynaert Henri (1861-1883) (inv. 400)
  Reynaert Ivo Joseph (1832-1861) (inv. 400)
  Reynaert Petrus Andries Joseph (1805-1832) (inv. 400)
  Reynaert Theodore (1884-1887) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

APPELTERRE-EICHEM (Ninove) (O.Vl.)

  Zie: LAND VAN WEDERGRAATParochiaal archief
  - in familiearchief Descantons de Montblanc voorl. nr. 12254 (inv. 504/1)
Naar index

ARDOOIE (Ardooie)

  Schepenbank
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2562, 3901, 7053 (inv. 905)
  Zie: familiearchief van den Steen de Jehay nr. 52 (inv. 509)
  Zie: Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 13277 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Kerselare
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 34-35 (inv. 501)
  Heerlijkheid Mortaanse
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7050 (inv. 905)
  Heerlijkheid Mosscherambacht
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 4428 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3049-3051, 3055 (inv. 904)
  Sint-Barbaragilde van de busschieters
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Vredegerecht Ardooie (inv. 200/8 en 200/9). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
Naar index

ARLEUX (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

ARMENTIèRES (F.)

  Heerlijkheid Rue du Bois
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2815 (inv. 502)
Naar index

ASTENE (Deinze) (O.Vl.)

  Heerlijkheid en Schepenbank
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 103 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 222-223 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7102 (inv. 905)
  Kerkfabriek
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 45 (inv. 100/1)
Naar index

AUBENCHEUL (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

AVELGEM (Avelgem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Avelgem
  - in Gemeentearchief Avelgem p. 63-63bis, nrs. 1-14/e (inv. 301/1)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1752-1753 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Avelgem en Bouchem
  - in Gemeentearchief Avelgem p. 362, nr. 62 (inv. 301/2)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 7, 2e reeks nrs. 273-277 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Avelgem en Ter Munken
  - in Gemeentearchief Avelgem p. 63, nr. 14 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 278-329 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ename te Rugge
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 329b - 329d (inv. 102)
  Heerlijkheid Erembodegem - Archief van de heer en Schepenbank van Erembodegem (inv. 110)
  Heerlijkheid en Schepenbank Onze-Lieve-Vrouwkapittel
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 329a (inv. 102)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Avelgem nrs. 1-3 (inv. 25)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Avelgem nrs. 1-2 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Avelgem p. 63bis-64, nrs. 15-56 (inv. 301/1)
  Vredegerecht Avelgem
  - inventaris vredegerecht Avelgem (inv. 200/1, 200/2, 200/6). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor van Registratie en Domeinen Avelgem
  - inventaris kantoor Registratie en Domeinen, p. 15-21 (inv. 203/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor Directe belastingen Avelgem, wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Notariaat
  - Cassiers Marinus Antonius (1796-1814) (inv. 400)
  - Decock Alexander Louis (1850-1884) (inv. 400)
  - Decock Joannes (1814-1850) (inv. 400)
  - De Quinnemar Raymond (1891-1892) (inv. 400)
  - Moreels Modest Oscar Ivon (1882-1918) (inv. 400)
  - Nolf Ivo (1884-1890) (inv. 400)
  - Parmentier Louis Désiré (1843-1881) (inv. 400)
  - Parmentier Petrus Franciscus (1808-1842) (inv. 400)
  - Van der Eecken Pieter (1678-1704) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

BACHTE-MARIA-LEERNE (Deinze) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Gampelare
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Naar index

BAASRODE (Dendermonde) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Baasrode en St.-Amands
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1422 (inv. 502)
Naar index

BAILLEUL (F.)

  Heerlijkheid Berthof (Bertolf) en Potterie
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2765 (inv. 502)
Naar index

BAISIEUX (F.)

  Heerlijkheid Armentières
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2843-2845, 2855-2857 (inv. 502)
  Heerlijkheid Baronie van Cysoing
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2833, 2846-2849, 2859 (inv. 502)
  Heerlijkheid Mont-à-Camphin
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2831, 2850, 2855-2857 (inv. 502)
  Heerlijkheid Place-à-Sin
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2851-2852, 2855-2857 (inv. 502)
  Heerlijkheid Le Ponthois
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2853-2854 (inv. 502)
Naar index

BANCOURT (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid De la Grange
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

BAVIKHOVE (Harelbeke)

  Heerlijkheid en Schepenbank Bavikhove
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 517-520 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Bavikhove nrs. 123-125, 127 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1723, 2276, 2743, 2858, 4133, 6922, 7299-7301, 7350-7354, 7468 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16461-16605 (inv. 21)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 224-225 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 492 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214; VI nrs. 2906, 4606/2, 6999 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ten Aerde
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2745-2746 (inv. 905)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1754-1761, 1767, 1827, 1847, 2071, 2072, 2598, 2600, 2662 (inv. 502)
  Heerlijkheid Cleen Poortje (Portkin)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1739-1740 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2534 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Couttere
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2736-2742, 2744, 2746, 2874/2, 2906, 7287, 7350-7354 (inv. 905)
  Heerlijkheid Duifhuis
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1784 (inv. 502)
  - in archief kerkfabriek Bavikhove nr. 126 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1999, 2011 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hulste
  - in Gemeentearchief Hulste p. 442, nr. 119 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Ter Kerke
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2874/2, 7350-7354 (inv. 905)
  Heerlijkheid Groot Schothoek
  - in archief kerkfabriek Ooigem nr. 117 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2702 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2906, 5457-5460, 7004/2, 7044/12 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 1709 (inv. 904)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Heerlijkheid Triest
  - in familiearchief du Toict d'Oijvaersnest nr. 9 (inv. 505)
  Heerlijkheid Woubrechts
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 715, nr. 10 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1999, 2011, 7003 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wulfswinkel
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40; 2e reeks nr. 485 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4134, 7097 (inv. 905)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1675, 1778 (inv. 100/4)
  Zie: in archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Bavikhove nrs. 1-121 (inv. 25)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Bavikhove nrs. 83-121 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2743 (inv. 905)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in archief kerkfabriek Bavikhove nr. 122 (inv. 25)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
  BAZEL (Kruibeke) (O.Vl.)
  Heerlijkheid Ter Elst
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

BEERLEGEM (Zwalm) (O.Vl.)

  Heerlijkheden Beerlegem en Cnappenaarde
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1620-1621 (inv. 502)
Naar index

BELLEGEM (Kortrijk)

  Heerlijkheid en Schepenbank Bellegem
  - in Gemeentearchief Bellegem p. 66, nrs. 1-12 (inv. 301/1)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1851, 1852, 2389 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 945, 2226, 3829 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 572 (inv. 904)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 59 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 226-227 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7054, 7254, 7255, 7291, 7359, 7460, 7462 (inv. 905)
  Heerlijkheid Argendaele
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6974 (inv. 905)
  Heerlijkheid Braseyde
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 1026, 6283-6294 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Buuckinghe
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1958-1959, 2336, 2347 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 212 (inv. 905)
  Heerlijkheid Cleenen Drogendries
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 18409-18835 (inv. 21)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 804, 1853-1957 (inv. 502)
  Heerlijkheid Drogendries
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1854 (inv. 502)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17751, 18409-18835 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Gavere
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 31-43, 2e reeks nr. 186 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4134, 4880/s (inv. 905)
  - in archief O.-L.-Vrouwkapittel te Kortrijk nrs. 80-92 (inv. 22/2)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 644, 2466, 2468, 3054-3062, 6548 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Gorghem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 539 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 939, nr. 83 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 459-462, 470-472 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 609 (inv. 904)
  Heerlijkheid Ten Houtte
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1896, 2011, 7003 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Jouvenelles
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 526 (inv. 102)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 2984 (inv. 904)
  Heerlijkheid Van den Leenput
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 759/1 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Het Mortaanse
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 642, 804, 1180, 1853-1957, 2388 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Mortaigne
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1914 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 548 (inv. 102)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 5228 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Mosscherambacht
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3049-3051, 3055 (inv. 904)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Nevele-Ronsevaal
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1960 (inv. 502)
  Heerlijkheid Ooievaarsnest
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2126/21, 2175 (inv. 905)
  - in familiearchief du Toict d'Oijvaersnest nr. 8 (inv. 505)
  Heerlijkheid Het Oubertse
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 16606-16663 (inv. 21)
  Heerlijkheid Oud Hof van Bellegem
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 16664-16931 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank 'tRoyken in 't Weste
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 4 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Swaeghenaers
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 5 (inv. 102)
  Heerlijkheid Volsberge
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2389 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7054 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Walle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2389-2391 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 79 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 218; VI nr. 7049 (inv. 905)
  Heerlijkheid Willecomshofstede
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1853-1957 (inv. 502)
  Heerlijkheid Zwaelem
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Kerkfabriek
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Armendis
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Bellegem p. 67-134, nrs. 1-1162 (inv. 301/1)
  - ongeordend archief Bellegem 0,13 str. m
  Bureel voor Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Bellegem p. 96-97, nrs. 536-555 (inv. 301/1)
  Vredegerecht Bellegem
  - in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk (inv. 300/1)
  Notariaat
  - De Deken Guillaume François (1808-1822) (inv. 400)
  - Denys Germain (1920-1926) (inv. 400)
  - Gantier Jean François (1822-1828) (inv. 400)
  - Van den Bulcke Joannes Josephus (1805-1807, 1829-1836) (inv. 400)
  - Van den Bulcke Petrus Josephus (1836-1853) (inv. 400)
  - Verwee Emile Ernest (1882-1919) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

BERCHEM (Kluisbergen) (O.Vl.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nr. 1 (inv. 501)
Naar index

BERGEN-AMBACHT (F.)

  Lokerrente
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Zwijnland
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

BEVERE (Oudenaarde) (O.Vl.)

  Heerlijkheid en Schepenbank
  - in archief kerkfabriek Bissegem nr. 72 (inv. 25)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Poeke
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nr. 19 (inv. 301/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16291, 16952-17081, 17138-17548 (inv. 21)
Naar index

BEVEREN (Beveren) (O.Vl.)

  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7007 (inv. 905)
Naar index

BEVEREN (Roeselare)

  Zie: archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1694 (inv. 100/4)
  Schepenbank Beveren (inv. 109)
  Heerlijkheid Hazelbos
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2751, 2906 (inv. 905)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nr. 53 (inv. 509)
  Heerlijkheid Pausschem en Vijverschen
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7020/1-7 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek nrs. 1-25 (= 25 pakken) (inv. 25)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Beveren-Roeselare nrs. 7-19, 22-24 (inv. 25)
  Notariaat
  - Titeca Edmond François Henri (1853-1882) (inv. 400)
Naar index

BEVEREN (Waregem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Beveren
  - in Gemeentearchief Beveren-Waregem p. 139-141, nrs. 1-116 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 31, 71 (inv. 102)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16932, 16936b-16948, 16951 (inv. 21)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 228-229 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5302 (inv. 905)
  Heerlijkheid Cuypers
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 18836-18845 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Doorne, gezegd Kapittel van Harelbeke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 65 (inv. 102)
  - archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1724/1-3 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8056 (inv. 904)
  Heerlijkheid Ter Maelleerde
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2669 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Overakker
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7001 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 17937-18408 (inv. 21)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1762-1767 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Poeke
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nr. 19 (inv. 301/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16291, 16952-17081, 17138-17548 (inv. 21)
  Heerlijkheid Schaecx en Schragen
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17691-17698 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Sint-Pieters
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 58 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Varent
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17082-17119, 17138-17548 (inv. 21)
  Heerlijkheid Wingene
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 473 (inv. 100/1)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Beveren-Waregem nrs. 1-37 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Beveren-Waregem p. 140, nrs. 92-93 (inv. 301/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16933-16936, 16949 (inv. 21)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Beveren-Waregem nrs. 28-37 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Beveren-Waregem p. 140, nrs. 78-91 (inv. 301/1)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Beveren-Waregem p. 142-157, nrs. 121-1111 (inv. 301/1)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Beveren-Waregem nrs. 634-817 (inv. 301/1)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

BISSEGEM (Kortrijk)

  Heerlijkheid en Schepenbank Bissegem
  - in Gemeentearchief Bissegem p. 159, nrs. 1-2 (inv. 301/1)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1961-2002 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 502 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Bissegem nrs. 70-71 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1867 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 103 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Berghelins
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 479; 2e reeks annex nrs. 43, 45 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2855 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Duifhuis
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1784 (inv. 502)
  - in archief kerkfabriek Bavikhove nr. 126 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1999, 2011 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ten Houtte
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1896, 2011, 7003 (inv. 905)
  Heerlijkheid van het Kapittel van Saint-Omer (Sint-Omaars)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 668, nr. 316 (inv. 301/2)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2003-2004 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Het Namense
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 671, nrs. 411-412 (inv. 301/2)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 938, nr. 80 (inv. 301/3)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2668 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2523 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 735 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 27, 44 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en ammanie Steurenambacht
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5483 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8042 (inv. 904)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Bissegem nrs. 1-69 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1962-1987 (inv. 502)
  - in Gemeentearchief Beveren-Waregem p. 157, nr. 1104 (inv. 301/1)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 673, nrs. 444, 446, 448 (inv. 301/2)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Bissegem nrs. 19, 55-69 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1985, 1988-2002 (inv. 502)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 673, nrs. 445, 447 (inv. 301/2)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Bissegem p. 160-222, nrs. 1-1363 (inv. 301/1)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 672 nrs. 431-443 (inv. 301/2)
  - ongeordend archief Bissegem 0,99 str. mVerzameling
  Verzameling Wijnendaele Luciaan (inv. 802), documentatie over Bissegem
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

BLANKENBERGE

  Watering
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nr. 632 (inv. 906)
Naar index

BONDUES (F.)

  Heerlijkheid Delfault
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
Naar index

BOOM (Antw.)

  Heerlijkheid Boom
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

BOSSUIT (Avelgem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Bossuit (Doornikse en Vlaanderen)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 429a-f (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Bossuit nrs. 66-126 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 96; VI nrs. 1680-1682, 2722, 3325 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bavegem
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19531-19708 (inv. 21)
  - in archiefverzameling "découvertes" nrs. 230-231 (inv. 106)
  - in archiefverzameling aanwinsten nrs. 3983-3984, 6454, 6990 (inv. 905)
  Heerlijkheid Beaulieu
  - in archief kerkfabriek Bossuit nr. 128 (inv. 25)
  Heerlijkheid Ename
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 429g-l (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Bissegem nr. 73 (inv. 25)
  - in archief kerkfabriek Bossuit nr. 127 (inv. 25)
  Heerlijkheid Hoog Hof van Helkijn, Sint-Denijs en Bossuit
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 96; VI nrs. 2332-2341, 2722, 3328-3329, 3362-3364, 4629 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 196 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Lannote
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 428-429 (inv. 102)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 198 (inv. 102 p. 67-68)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1680-1682, 2722, 3325, 7363-7367 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 71c, 96 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid Trubbels
  - in archief kerkfabriek Bossuit nrs. 10-35 (inv. 25)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Bossuit nrs. 1-65 (inv. 25)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Bossuit nrs. 54-65 (inv. 25)
  Hedendaags gemeentelijk archief
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit (inv. 305)
  Bureel van Weldadigheid
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nrs. 14, 15 (inv. 305)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

BOURLON (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

BOUVINES (F.)

  Heerlijkheid Les Mottes
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2830 (inv. 502)
Naar index

BROEKBURG (F.)

  Lokerrente - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

BRUGGE

  Abdij Ter Duinen Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2562 (inv. 905)
Naar index

CAESTRE (F.)

  Heerlijkheid - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 2-4 (inv. 501)
  Commanderij Caestre
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4134, 6985 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 6053, 8078 (inv. 904)
Naar index

CALFSTEERT (Nl.)

  - in familiearchief d'Ennetières nr. 3025 (inv. 502)
Naar index

CAMBRAI (F.)

  Hospitaal Saint-Julien
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index
Camelinx, heerlijkheid te Rollegem
Naar index

CAMERLINCX-AMBACHT (watering)

  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

CAMPHIN-EN-PéVèLE (F.)

  Heerlijkheid Armentières
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2843-2845, 2855-2857 (inv. 502)
  Heerlijkheid Mont-à-Camphin
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2831, 2850, 2855-2857 (inv. 502)
Naar index

CASSEL (F.)

  Kasselrij Kassel
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 3044-3045 (inv. 502)
  Lokerrente
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

CAUCHIE-en-ALEMBON (F.)

  Leenhof burggraafschap
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2908 (inv. 502)
Naar index

CONDé-SUR-L'ESCAUT (F.)

  Kapittel O.-L.-Vrouw in Condé-sur-l'Escaut
  - in archief parochie Rekkem nr. 11 (inv. 25).
Naar index

COURCELETTES (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

DADIZELE (Moorslede)

  Heerlijkheid en Schepenbank Dadizele
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2728-2730 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 17 (inv. 102). Enkel op microfilm beschikbaar.
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7046 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Tasroe (Tasserock)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Tiscouden (Ter Schouden)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 759/5 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Verckinen
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 673, nrs. 449-450 (inv. 301/2)
  Notariaat
  - De Zutter Pieter Joannes (1735-1738) (inv. 400)
  - Fauvarque Nicaise Jacques (1808-1815) (inv. 400)
  - Holvoet Jacques (1802-1805) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

DAMME

  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archiefverzameling Farde A. De Poorter nr. 46 (inv. 101/7)
Naar index

DEERLIJK

  Heerlijkheid en Schepenbank Deerlijk
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 231, nrs. 1-13bis (inv. 301/1)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 90 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 4-5, 28-32 (inv. 102 p. 67-68)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 230-231 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling Farde A. De Poorter nr. 40 (inv. 101/7)
  Zie: archief Kapittel Harelbeke nrs. 17937-18408 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Asse
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks nr. 483 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2126/8, 7101 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 74 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 3-4, 28 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Brande en Van den Brande
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Brandstrate
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nr. 27 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 9 (inv. 102)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 28 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Cleen Steenbrugge
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17709-17710 (inv. 21)
  Heerlijkheid Ter Cruycen
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nrs. 28-29 (inv. 301/1)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 9271, 9274 (inv. 904)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 5245 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Cuypers
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 18836-18845 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Diependale
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nrs. 20-23 (inv. 301/1)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 3-4 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Diesveld
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 759/1 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Ter Donkt
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17699-17704 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Doorne, gezegd Kapittel van Harelbeke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 65 (inv. 102)
  - archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1724/1-3 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8056 (inv. 904)
  Heerlijkheid Eecke te Almaregem
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1739 (inv. 502)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 518-520 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Frans (Frank)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 530-532 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 168 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 28, 34, 35, 43, 44 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Gavere gezegd Marquette
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1779 (inv. 502)
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nr. 24 (inv. 301/1)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 1034, 7243, 8583 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Ter Geest gezegd 't Campleen
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17717, 17726-17879, 18413 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Groot Steenbrugge
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 521-524 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 166, 171, 172 (inv. 100/1)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17705-17708 (inv. 21)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 3, 35, 45, 48 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Gros
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 18, 45 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2859, 2874/1, 2878-2882, 2902/2, 2903, 7302-7305 (inv. 905)
  Heerlijkheid 's Gruyters
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17630-17678 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Houfstrate (ook Houstrate)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17716-17725, 17751, 17964, 18035, 18041, 18413, e.a. passim (inv. 21)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 5, 30 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Hulse
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16990-16994, 17082, 17121-17548, 17571-17629 (inv. 21)
  Heerlijkheid sLandsheren Roup
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17679-17690 (inv. 21)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nr. 2 (inv. 509)
  Heerlijkheid Ter Leien
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1770, 1773-1774 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7101 (inv. 905)
  Heerlijkheid Meynaertstichele
  - in archief kerkfabriek Wielsbeke nr. 219 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3960 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 9271-9275 (inv. 904)
  Heerlijkheid Mosscherambacht
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3049-3051, 3055 (inv. 904)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Nieuwenhove
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 48; 2e reeks nrs. 528-529 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 165, 173 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 215, VI nr. 2126/16 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Noord-Asse
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 3122-3126 (inv. 101/3)
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nrs. 25-26 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks nr. 484 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/9 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 4, 29, 31 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Onlede (Honlede)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 35 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Ooigemse
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 34 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Overakker
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7001 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 17937-18408 (inv. 21)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1762-1767 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Poeke (Pousche)
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nr. 19 (inv. 301/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16291, 16952-17081, 17138-17548 (inv. 21)
  Heerlijkheid Schaecx en Schragen
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17691-17698 (inv. 21)
  Heerlijkheid Valensinsche
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7127 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Vrone
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 529 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 173 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Zwijnvoorde
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 5, 32 (inv. 102 p. 67-68)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Deerlijk nrs. 1-33 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 231, nr. 15 (inv. 301/1)
  Kapel O.-L.-Vrouw-ter-rust te Deerlijk
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17880-17936 (inv. 21)
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 262, nrs. 1136-1139 (inv. 301/1)
  Pladijskapel te Deerlijk
  - in Gemeentearchief Deerlijk nrs. 834, 1140, 1141 (inv. 301/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Deerlijk nrs. 24-32 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 231, nr. 18 (inv. 301/1)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 517 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 29 (inv. 102 p. 67-68)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232-291, nrs. 30-2041 (inv. 301/1)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 247-256, nrs. 509-831 (inv. 301/1)
  Burgerlijke godshuizen
  - in Gemeentearchief Deerlijk nrs. 821-831 (inv. 301/1)
  Notariaat
  - De Kimpe Petrus Joannes (1816-1835) (inv. 400)
  - De Volder Pierre (1811-1816) (inv. 400)
  - Maertens Amand (1841-1856) (inv. 400)
  - Reyntjens Henri-Norbert (1836-1837) (inv. 400)
  - Slock Romain (1837-1840) (inv. 400)
  - Vanackere Louis Xavier (1831-1858) (inv. 400)
  - Verriest Charles Louis (1858-1894) (inv. 400)
  Persoonsarchief De Vlaminck Jan Ernest, baljuw en notaris van en te Deerlijk - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 5, 48 (inv. 102 p. 67-68)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

DEINZE (O.Vl.)

  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 232-233 (inv. 100/1)
  Notariaat
  Moerman Jan Baptist (1729-1751) (inv. 400)
  Van Hulle Carolus Ludovicus (1770-1774) (inv. 400)
Naar index

DEINZE-BUITEN (O.Vl.)

  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2126/16, 7289 (inv. 905).
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 1018 (inv. 107)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 5-7, 523 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 234-235 (inv. 100/1)
Naar index

DENDERWINDEKE (Ninove) (O.Vl.)

  Zie: LAND VAN WEDERGRAAT
Naar index

DENTERGEM

  Heerlijkheid en Schepenbank Dentergem
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 20, 51 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 91; VI nrs. 3327, 4983, 5145, 5193, 6984 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Triage van het Brugse Vrije nr. 534 (inv. 100/6)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 236-237 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 493 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Groot en Klein Huise
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 51 (inv. 102)
  Heerlijkheid Het Hauweelse
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4799 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Hecke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 51 (inv. 102)
  Heerlijkheid Hoenderveld gezegd Craeijenbroek
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 5210 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Kapittel van Doornik
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 69, 70 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2155bis (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Oudewalle
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 51 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Proost, Prost
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 51 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Steenkerke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 51 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5303 (inv. 905)
  Tiend van het klooster van Wevelgem
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/15 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Dentergem nrs. 1-3 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 5303, 5144 (inv. 905)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Dentergem nr. 3 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Dentergem p. 293-294, nrs. 1-44 (inv. 301/1)
  Notariaat
  - De Visscher Adolf August (1884-1920) (inv. 400)
  - Minne Frederic (1815-1852) (inv. 400)
  - Opsomer Jozef-August (1846-1884) (inv. 400)
  - Vandermeulen Jean François (1816-1846) (inv. 400)
  - Vandermeulen Xavier (1796-1815) (inv. 400)
  - Van Wambeke Frans te Dentergem, Aalter en Markegem (1687-1695) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

DESSELGEM

  Heerlijkheid en Schepenbank Desselgem
  - in Gemeentearchief Desselgem p. 296, nr. 10 (inv. 301/1)
  - in archief kerkfabriek Desselgem nrs. 6-8 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 93; VI nrs. 2078, 6920 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3470, 9486, 10588, 10590, 10601, 10604-10606 (inv. 904)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 238-239 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214, VI nrs. 7257-7270 (inv. 905)
  Heerlijkheid 't Achterstrate (Assestraete, Asselstrate, Elsstraete)
  - in kerkarchief Harelbeke nrs. 18846-18849 (inv. 21)
  Heerlijkheid Cuypers
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 18836-18845 (inv. 21)
  Heerlijkheid Goed ter Meijerie
  - in archief Kapittel Harelbeke nr. 18850 (inv. 21)
  Heerlijkheid 's Gruyters
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17630-17678 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Leuke
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 481; 2e reeks annex nr. 99 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Sint-Eloois-Vijve nr. 196 (inv. 25)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 169, 170 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 214, VI nr. 7339 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 154, 212 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Ter Maelleerde
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2669 (inv. 905)
  Heerlijkheid Te Mele
  - in archief Kapittel Harelbeke nr. 18851 (inv. 21)
  Heerlijkheid Ten Rade
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 18836-18845 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Sint-Pieters
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 58 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Steenbeke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 22; 2e reeks nrs. 161, 179 (inv. 102)
  Heerlijkheid Wingene
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 473 (inv. 100/1)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Desselgem nrs. 1-5, 9 (inv. 25)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 18874-18876, 18878 (inv. 21)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Desselgem p. 296, nrs. 1-8, 11-17 (inv. 301/1)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Desselgem p. 296 nr. 9 (inv. 301/1)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

DEURNE (Nl.)


Heerlijkheid Vlierden
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2951-2952 (inv. 502)
Naar index

DEUX-ACREN (Lessines) (Hain.)

  Heerlijkheid Akren
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1337-1339 (inv. 502)
Naar index

DIKKELVENNE (Gavere) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Hof van Anchin
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1456 (inv. 502)
Naar index

DOORNIK (Hain.)

  Schepenbank
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 2266, 5115 (inv. 101/3)
  Kapittel O.-L.-Vrouw in Doornik
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 3090-3100, 3488, 5511 (inv. 101/3)
  - in familiearchief d'Ennetières, nrs. 3047-3049 (inv. 502)
  St.-Maartensabdij
  - in archiefverzameling aanwinsten I nr. 50bis; VI nr. 2037 (inv. 905)
  Jezuïetencollege
  - CALLEWIER Hendrik,Inventaris van de archieven van de jezuïetencolleges te Ieper, Kortrijk en Oudenaarde (1584-1773), en van ontvanger Le Maitre na de opheffing (1773-1787) met inbegrip van de archieven (1084-1698) van de gencorporeerde abdij van Merkem, de priorij van Niepkerke en de lazarij van Oudenaarde, Brussel, 2004, 86 p. (inv. leeszaal nr. 30)
  Officialiteit
  Zie: Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 3776 (inv. 101/3)
Naar index

DOTTENIJS (Mouscron) (Hain.)

  Heerlijkheid en Schepenbank Dottenijs
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1056 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4620-4622, 4688-4690 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7093, 7254-7255, 7276 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 240 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archief Varia Kortrijk nr. 107 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid Beaumont en Longue Marlière
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1057-1058 (inv. 502)
  Heerlijkheid Heindryc
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Lassus
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1017-1019, 1060-1063, 1157, 1159, 1181, 1194-1195, 2861 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7081, 7116 (inv. 905)
  Heerlijkheid Nevele-Ronsevaal
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1064-1065 (inv. 502)
  Heerlijkheid Overbeke
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4620-4622, 4688-4690, 7138 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Plancke
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1067-1068 (inv. 502)
  Pachtgoed Wambeke met de tiendlanden
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nr. 17 (inv. 305)
  Notariaat
  - De Vijlerre Jacques (1766-1795) (inv. 400)
  - Ghellynck Pierre Joseph (1807-1810) (inv. 400)
Naar index

DOTTIGNIES, zie DOTTENIJS

Naar index

DOUCHY-LES-MINES (F.)

  Heerlijkheid Robertsart-sur-Selle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2885-2887 (inv. 502)
Naar index

ECOURT-SAINT-QUENTIN (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

EGEM (Pittem)

  Heerlijkheid en Schepenbank
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 94 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 241-242 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Heerlijkheid Boonhooghe
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/6 (inv. 905)
  Heerlijkheid Claerhout
  - in Gemeentearchief Pittem nrs. 275/g - 290, 310-316 (Rijksarchief Brugge) (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2004, 2181, 2271-2273, 3863-3869, 3892, 3901-3902, 3922, 3968, 3994, 4062-4065bis, 4141, 5228, 5691, e.a. (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 118 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 410, 412, 414-428, 430-435, 517-536, 538-566, 571, 644, 745-747, 749-752, 754, 755, 757, 759, 1012-1014 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Triage van het Brugse Vrije nr. 534bis (inv. 100/6)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nr. 5 (inv. 501)
  Heerlijkheid Heilemeirsch (Heylermeersch)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2745 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 4915 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ten Hove
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2554/a (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Nieuwenhove
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 259ter (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3959, 4936, 5240-5241, 7004/1-2 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20026-20031 (inv. 21)
  Kerkfabriek
  - in archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 242 (inv. 100/1)
  Armendis
  - in archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 242 (inv. 100/1)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3048 (inv. 905)
Naar index

ELSEGEM (Wortegem-Petegem) (O.Vl.)

  Heerlijkheid en Schepenbank Elsegem
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 114-121, 125-130 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 122-123 (inv. 25)Klooster
  - in archief kerkfabriek Kaster nr. 124 (inv. 25)
Naar index

EMELGEM (Izegem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Emelgem - zie onder Izegem
  - in Gemeentearchief Emelgem p. 299, nr. 1 (inv. 301/1)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 77; V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 7001/2, 7097 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 121 (inv. 905)
  Heerlijkheid Emelgemse
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7097 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Groot Schothoek
  - in archief kerkfabriek Ooigem nr. 117 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2702 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2906, 5457-5460, 7004/2, 7044/12 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 1709 (inv. 904)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Heerlijkheid Nederhuyse
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Repersgoed
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Rodes
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 10, 40 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2120, 2456, 2471-2480bis, 7072 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 9178-9181, 9184-9211, 9213, 9215-9228, 9230-9249, 9251, 9267-9270, 9278 (inv. 904)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1653 (inv. 100/4)
  Heerlijkheid van de Wevelgemse Guldenbergabdij
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 249-251 (inv. 25)
  Kerkfabriek en parochiaal archief Emelgem
  - in archief kerkfabriek Emelgem nrs. 1-19 (inv. 25)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Emelgem nrs. 15-19 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Emelgem p. 299-345, nrs. 2-2093 (inv. 301/1)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Emelgem nrs. 940-1265 (inv. 301/1)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

EPINOY (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

ESCANAFFLES (Celles) (Hain.)

  Heerlijkheid La Laye
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 955 (inv. 502)
Naar index

ETRUN (F.)

  Abdij van Etrun
  - in archiefverzameling Farde A. De Poorter nrs. 2, 4, 17 (inv. 101/7)
Naar index

EVENING VAN ABSDAELE (Nl.)

  Zie: archief O.-L.-Vrouwkapittel te Kortrijk nr. 115 (inv. 22/2)
Naar index

EVENING VAN LANGENDAM (Nl.)

  Zie: familiearchief d'Ennetières nr. 3030 (inv. 502)
Naar index

EVERBEEK (Brakel) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Cappelle d'Estinkerke
  - in familiearchief d'Ennetières charters nrs. 245, 249 (inv. 502)
  Heerlijkheid Hasoit (Hazoten)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1603-1604, 1607 (inv. 502)
  Heerlijkheid Onze-Lieve-Vrouw-van-Cambron
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1614 (inv. 502)
  Heerlijkheid Walle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1603, 1605-1606 (inv. 502)
Naar index

FONTAINE-LEZ-SAINT-LéGER (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

GELUVELD (Zonnebeke)

  Heerlijkheid Geluveld
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2554/a (inv. 905)
Naar index

GELUWE (Wervik)

  Heerlijkheid en Schepenbank Geluwe
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 669, nrs. 337-341 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Bankkouter
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 668, nr. 317 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Breemeers
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 668, nrs. 318-319 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Daeldegem
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 667, nrs. 288-290 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid en Schepenbank Eekhoute
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 668-669, nrs. 321-334 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2859 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2554/a (inv. 905)
  Heerlijkheid Geluwbroek
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 669, nrs. 335-336 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Koelenberg
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 245-246 (inv. 25)
  Heerlijkheid Het Namense
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 671, nrs. 411-412 (inv. 301/2)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 938, nr. 80 (inv. 301/3)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2668 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2523 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 735 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 27, 44 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Peutevin
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 669, nr. 342 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Quevin
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 669, nrs. 343-351 (inv. 301/2)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 673, nr. 451 (inv. 301/2)
  Notariaat
  - Castelein Pierre Joseph (1797-1830) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

GENT (O.Vl.)

  Notariaat
  - De Zutter Pieter Joannes (1731-1732) (inv. 400)
  - Flourent Pieter (1677-1678) (inv. 400)
  - Van de Putte Ferdinand Ignace (1693-1698) (inv. 400)
Naar index

GIJZELBRECHTEGEM (Anzegem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Gijzelbrechtegem
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 21 (inv. 102)
  - Gemeentelijk Oud Archief Gijzelbrechtegem, 24 nrs. (inv. 104)
  - in archief kerkfabriek Gijzelbrechtegem nr. 1 (inv. 25)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 158-164 (inv. 25)
  - ongeordend gedeelte, met hedendaags archief 0,75 m
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Gijzelbrechtegem nrs. 1-3 (inv. 25)
  Zie: Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 481-483 (inv. 29)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Gijzelbrechtegem nrs. 2-3 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - Hedendaags Gemeentearchief Gijzelbrechtegem, 21 nrs. (inv. 302)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Gijzelbrechtegem nrs. 9-14 (inv. 301/1)
Naar index

GITS (Hooglede)

  Heerlijkheid en Schepenbank Gits
  - in Gemeentearchief Gits p. 347, nr. 1 (inv. 301/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1704, 3092, 3138, 3165, 3177-3179, 4821-4823, 6168 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ten Cringhe
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2693-2696 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nr. 3165 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hagenbroek
  - in Gemeentearchief Gits p. 347, nr. 2 (inv. 301/1)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4006 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3165, 4823 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hazelbos
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2751, 2906 (inv. 905)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nr. 53 (inv. 509)
  Heerlijkheid Land van Wijnendale
  - in Gemeentearchief Gits p. 347, nrs. 3-4 (inv. 301/1)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 493 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Ogierlande
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3178-3179, 4104 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief Gits
  - in archief kerkfabriek Gits nrs. 1-22 (inv. 25)
  Armendis
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 4880/t (inv. 905)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Gits p. 347-348, nrs. 5-47 (inv. 301/1)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Gits nrs. 40-44 (inv. 301/1)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

GOTTEM (Deinze) (O.Vl.)

  Schepenbank Gottem
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 243-244 (inv. 100/1)
Naar index

GRAMMENE (Deinze) (O.Vl.)

  Schepenbank
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 245-246 (inv. 100/1)
Naar index

GRANDMETZ (Leuze-en-Hainaut) (Hain.)

  Heerlijkheid Grandmetz
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1050 (inv. 502)
Naar index

GULLEGEM (Wevelgem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Gullegem en Sint-Eloois-Winkel
  - in Gemeentearchief Gullegem p. 351, nrs. 1-10bis (inv. 301/1)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2618-2628 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 77; V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 1867, 5306, 6034, 7006/20 (inv. 905)
  - ongeïnventariseerd oud en hedendaags archief: ca. 10 m.
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 125; VI nrs. 3180, 4628 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Beke
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2632-2633 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Berghelins
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 479; 2e reeks annex nrs. 43, 45 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2855 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bourbourg (Borborg)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Caverines
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 28 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6034 (inv. 905)
  Heerlijkheid Coutere
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 243-244 (inv. 25)
  Heerlijkheid Daeldegem
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 667, nrs. 288-290 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Ter Elst
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nr. 238 (inv. 25)
  Heerlijkheid en Schepenbank Grootoosthove gezeid te Wulfsdamme
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 241-242 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Moorsele nrs. 271-273, 484 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Hof te Rozebeke op de Mandel
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7005, 7148 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4004 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Hondschote
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2629-2630 (inv. 502)
  - in Gemeentearchief Gullegem p. 351, nr. 7 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 36 (inv. 102)
  Zie: archief Varia Kortrijk nr. 123 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid Hoogmosschere
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2377 (inv. 502)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Marrem
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nr. 238 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1767, 2654, 2662, 2671 (inv. 502)
  Heerlijkheid Quaede Straete
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 938, nr. 81 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid Rumbecxmote
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1664 en 1670 (inv. 100/4)
  Heerlijkheid Schardau
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 669, nrs. 353-354 (inv. 301/2)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2631 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 212; VI nr. 3326 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 3066 (inv. 904)
  Heerlijkheid Sint-Amands
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  Heerlijkheid en Schepenbank Sint-Maartens
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 669, nrs. 355-356 (inv. 301/2)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 60 (inv. 102)
  Heerlijkheid Tombroek
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1130-1131 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 526 (inv. 102)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 2923 (inv. 904)
  Heerlijkheid Van der Gracht
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7006/20 (inv. 905)
  Heerlijkheid Winkele
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 247-248 (inv. 25)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Gullegem nrs. 1-60 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2625-2628 (inv. 502)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Gullegem nrs. 6, 46-57 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Gullegem p. 351-352, nrs. 11-36 (inv. 301/1)
  Bureel van Weldadigheid
  - in archief kerkfabriek Gullegem nrs. 61, 62 (inv. 25)
  Notariaat
  - Buysens Ambrosius (1839-1871) (inv. 400)
  - Buysens Carolus Ambrosius Franciscus (1872-1885) (inv. 400)
  - De Brie Alphonse (1890-1914) (inv. 400)
  - Dossiers kantoor Lambrecht C. (1845-1904) (inv. 400)
  - Van Outrive Benoit (1837-1839) (inv. 400)
  - Vromant Leopold (1886-1889) (inv. 400)
  - Wautier Ivo Joseph (1829-1837) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

GÜSEN (D.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

HAACHT (Vl. Brab.)

  Heerlijkheid Deelbroek
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 866-868 (inv. 502)
Naar index

HAINCOURT (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

HALLUIN (F.)

  Heerlijkheid De Meurins
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 715, nr. 10 (inv. 301/3)
  Pachthof Rythove
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 2199 (inv. 904)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 673, nrs. 452-453 (inv. 301/2)
Naar index

HARELBEKE

  Heerlijkheid en Schepenbank Harelbeke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 16; 2e reeks supplement nr. 8; 2e reeks annex nrs. 1-30 (inv. 102)
  - OPSOMER Joost en Gerard, Inventaris Gemeentelijk Oud Archief, gedeeltelijke toegang in typeschrift (inv. 105)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 13032-15611, 16303-16304 (inv. 21)
  - in Gemeentearchief Harelbeke p. 355-358, nrs. 1-145 (inv. 301/2)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 16; 2e reeks supplement nr. 8; 2e reeks annex nrs. 1-30 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nrs. 475-476; VI nrs. 2022, 2202 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 462, 489, 604, 6318, 8031 (inv. 904)
  - in archiefverzameling "découvertes" nr. 333/a (inv. 106)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 864, 3988, 6083 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 44 (inv. 102 p. 67-68)
  - ongeïnventariseerd gedeelte met hedendaags archief 23 m.
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 70 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3870, 7022/5 (inv. 905)
  Zie: familiearchief van den Steen de Jehay nr. 54 (inv. 509)
  Burggraafschap, ammanie en schoutschap van Harelbeke en heerlijkheid Tien Mudden
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15629-15771 (inv. 21)
  Heerlijkheid Busschaerts
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1739-1740 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7028 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Doorne, gezegd Kapittel van Harelbeke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 65 (inv. 102)
  - archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1724/1-3 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8056 (inv. 904)
  Heerlijkheid Ter Leien
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1770, 1773-1774 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7101 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Overakker
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7001 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 17937-18408 (inv. 21)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1762-1767 (inv. 502)
  Heerlijkheid Vijve-Dendermondse
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1776 (inv. 502)
  Harelbeke, Leenhof
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 864 (inv. 101/3)
  Roede van Harelbeke
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16301-16302, 16305-16433 (inv. 21)
  Spijker van Harelbeke
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15612-15628 (inv. 21)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 30 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4607/20, 5199, 5499 (inv. 905)
  Sint-Salvatorkapittel Harelbeke
  - inventaris in handschrift, opgemaakt door pastoor H. Callewaert in 1944, van conglomeraat van archieven waaronder kerkfabriek, gilden, broederschappen, scholen, stad Harelbeke, heerlijkheden, familiepapieren, 23764 inventarisnrs., 10 delen, ca. 6 delen ingetypt op computer; index op plaats
  - instellings- en persoonsnamen (inv. 21)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1888, 1917, 1972, 2023, 2754-2756, 3469-3470, 4135/3, 4608/52, 5873, 7128 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 1718, 3195 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Fonds D'Hoop nr. 705 (inv. 28)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 849, 1208/2, 3787, 5226, 5416, 6295 (inv. 101/3)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: familiearchief van den Steen de Jehay nr. 36 (inv. 509)
  Kerkfabriek en parochiaal archief Harelbeke
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 5218-5470 (inv. 21)
  Armendis
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 5136-5217 (inv. 21)
  O.-L.-Vrouwhospitaal
  - in archief Kapittel Harelbeke, nrs. 11510-11517 (inv. 21)
  Zie: Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 630 (inv. 29)
  Scholen
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 11301-11319 (inv. 21)
  Burgerlijke godshuizen
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 11510-11517 (inv. 21)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - ongeïnventariseerd
  Kantonmunicipaliteit Harelbeke
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16300, 16304b (inv. 21)
  Vredegerecht Harelbeke
  - inventaris vredegerecht Harelbeke (inv. 200/1); p. 97-102 (inv. 200/2). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Politierechtbank Harelbeke
  - inventaris politierechtbank Harelbeke (inv. 200/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor van Registratie en Domeinen Harelbeke
  - inventaris kantoor Registratie en Domeinen, p. 15-21 (inv. 203/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor BTW Harelbeke, wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Notariaat
  - De Volder Louis (1796-1808) (inv. 400)
  - Gheysens Camille Charles (1858-1900) (inv. 400)
  - Gheysens Carel Lodewijk (1822-1858) (inv. 400)
  - Gheysens Charles (1787-1822) (inv. 400)
  - Van den Berghe Pieter (1685-1705) (inv. 400)
  Familiearchief
  - Courtens, in archief Kapittel Harelbeke nrs. 21209-22967 (inv. 21)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

HARELBEKE-BUITEN

  Schepenbank Harelbeke-buiten
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 13032-15611 (inv. 21)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nrs. 508-512 (inv. 107)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7015 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 686 (inv. 101/3)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1933, 7015 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bouvekerke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 8 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 11, 44 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Diesveld
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 474-480 (inv. 100/1)
  - in archief kerkfabriek Kaster nr. 175 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2221 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 95 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid Eecke te Almaregem
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1739 (inv. 502)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 518-520 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Frans (Frank)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 530-532 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 168 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 28, 34, 35, 43, 44 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Gavere gezegd Marquette
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1779 (inv. 502)
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nr. 24 (inv. 301/1)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 1034, 7243, 8583 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ghehuchte
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1777 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 487 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/18 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Halle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1775, 2403, 2409, 2486, 2593-2595 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 525-527; 2e reeks supplement nr. 25 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 216; VI nr. 2534, 7463-7466 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 8993 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 46-49 (inv. 102 p. 67-68)
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 975, nr. 225 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Noord-Asse
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 3122-3126 (inv. 101/3)
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nrs. 25-26 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks nr. 484 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/9 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 4, 29, 31 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Oosterluys
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Oud Hof van Bellegem
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 16664-16931 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Overakker
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7001 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 17937-18408 (inv. 21)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1762-1767 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Poeke
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nr. 19 (inv. 301/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16291, 16952-17081, 17138-17548 (inv. 21)
  Heerlijkheid Rode Poort gezegd Harlebois
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1768-1773 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Venissien
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 473-476bis; 2e reeks supplement nr. 24 (inv. 102)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16194-16259 (inv. 21)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 207, 209, 210 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Wingene
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 8993 (inv. 101/3)
Naar index

HAVINNES (Hain.)

  Heerlijkheid Ivergnies
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 979-984 (inv. 502)
Naar index

HAZEBROUCK (F.)

  Heerlijkheid Hofland
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2815 (inv. 502)
Naar index

HEESTERT (Zwevegem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Heestert (Kasselrij Oudenaarde en Kortrijk)
  - in Gemeentearchief Heestert p. 362-363, nrs. 59a-90 (inv. 301/2)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2672-2687 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 32 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Heestert nrs. 115-117 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7318-7322, 7363-7367 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 82-83, 137 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 23, 50, 51, 57, 198 (inv. 102 p. 67-68)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1934, 7334 (inv. 905)
  Heerlijkheid Bouchem
  - in Gemeentearchief Heestert p. 362, nr. 62 (inv. 301/2)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 7, 2e reeks nrs. 273-277 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Heestert nrs. 115-118 (inv. 25)
  Heerlijkheid Diesveld
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 759/1 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Erembodegem
  - Archief van de heer en Schepenbank van Erembodegem (inv. 110)
  Heerlijkheid en Schepenbank Lannote
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 428-429 (inv. 102)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 198 (inv. 102 p. 67-68)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1680-1682, 2722, 3325, 7363-7367 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 71c, 96 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid 't Sonnevelt
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2681-2683 (inv. 502)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Heestert nrs. 1-114 (inv. 25)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 18924-18926 (inv. 21)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Heestert nrs. 4, 43-114 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Heestert p. 360-361, nrs. 1-59/5 (inv. 301/2)
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nr. 10 (inv. 305)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Heestert nrs. 38-57/5 (inv. 301/2)
  Persoonsarchief Wolfcarius, baljuw en belastingontvanger van Heestert, griffier van Moen
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 195, 197-198 (inv. 102 p. 67-68)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

HELKIJN (Spiere-Helkijn)

  Heerlijkheid Hoog Hof van Helkijn, Sint-Denijs en Bossuit
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 96; VI nrs. 2332-2341, 2722, 3328-3329, 3362-3364, 4629 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 196 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bavegem
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19531-19708 (inv. 21)
  - in archiefverzameling "découvertes" nrs. 230-231 (inv. 106)
  - in archiefverzameling aanwinsten nrs. 3983-3984, 6454, 6990 (inv. 905)
  Heerlijkheid Beaulieu
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 543 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3362 (inv. 905)
  Heerlijkheid Herpegem
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3362 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 98 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid en Schepenbank Lannote
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 428-429 (inv. 102)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 198 (inv. 102 p. 67-68)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1680-1682, 2722, 3325, 7363-7367 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 71c, 96 (inv. 100/8)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Helkijn nr. 2 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3328 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Helkijn nrs. 1-2 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3328-3329 (inv. 905)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Helkijn p. 365-366, nrs. 1-23 (inv. 301/2)
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nrs. 7, 9-10, 17, 19-22, 24 (inv. 305)
  Archief Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Helkijn p. 366, nrs. 24-25 (inv. 301/2)
  Notariaat
  - Decock François-Joseph te Helkijn en Sint-Denijs (1796-1800) (inv. 400)
  - De Coninck Henri Edouard Joseph (1859-1868) (inv. 400)
  - Dehaese Charles Louis (1868-1872) (inv. 400)
  - Opsomer Eugeen-Ghisleen (1853-1898) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

HERNEN (Nl.)

  Heerlijkheid Hernen
  - in fonds d'Ennetières annex de Laubespin p. 76, nrs. 314-315 (inv. 503)
Naar index

HERSEAUX (Mouscron) (Hain.)

  Heerlijkheid en Schepenbank Herseaux
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1076-1085 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 34 (inv. 102)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archief Varia Kortrijk nr. 107 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid Dubuus gezegd Sint-Pieter-bij-Gent
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 53-55 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid L'Espinette
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 999, 1017-1019, 1096-1100, 1103-1115, 1136, 1174, 1178, 1180, 1195-1216, 1223-1234, 1308 (inv. 502)
  Heerlijkheid Herrenghe
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1088-1095 (inv. 502)
  Heerlijkheid Moerkerke
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1017-1019, 1086-1087, 1094-1095, 1111-1112, 1115, 1136, 1174, 1178, 1180, 1195-1216, 1223-1234 (inv. 502)
  Heerlijkheid Oultrepretz
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 999, 1017-1019, 1101-1115, 1136, 1174-1178, 1194-1216, 1180, 1195-1216, 1223-1234, 1308 (inv. 502)
Naar index

HEUKELUM (Nl.)

  - in familiearchief de Limburg-Stirum nr. 13 (inv. 501)
Naar index

HEULE (Kortrijk)

  Heerlijkheid en Schepenbank Heule
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2005-2331 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1867, 2024, 2818-2828, 4512/1, 5307 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 3902 (inv. 904)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 129 (inv. 905)
  Heerlijkheid Bachterelst
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 3961 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Berghelins
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 479; 2e reeks annex nrs. 43, 45 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2855 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bissegemstraat (ook Imbiese)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 503-508 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nrs. 213, 395; nr. VI nr. 7337 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 97 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 567 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 58-59 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bourbourg (Borborg)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Cransvyvere
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 804, 2025, 2035; 2051-2059 (inv. 502)
  Heerlijkheid Eecke te Almaregem
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1739 (inv. 502)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 518-520 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Leiaarde
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 18931-19027 (inv. 21)
  Heerlijkheid Louverie
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1739 (inv. 502)
  Heerlijkheid Steenakker
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en ammanie Steurenambacht
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5483 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8042 (inv. 904)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Heule nrs. 1-9 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2160-2253 (inv. 502)
  Warandekapel te Heule
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2253 (inv. 502)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Heule nrs. 4, 9 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2254-2331 (inv. 502)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Heule nrs. 1-1528; Moorsele nrs. 454-455 (inv. 301/2)
  - ongeordend archief Heule 0,40 str. m
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 4512/2 (inv. 905)
  Zie: familiearchief Opsomer nr. 1 (inv. 507)
  Verenigingen
  - De Clubbolders, in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7045/2 (inv. 905)
  - De Lustige bolders, in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7045/1 (inv. 905)
  Notariaat
  - Lagae François Constantin (1817-1835) (inv. 400)
  - Lagae Franciscus Judocus (1802-1816) (inv. 400)
  - Lagae Joseph Edouard (1836-1871) (inv. 400)
  - Lagae Auguste Joseph Edouard (1865-1881) (inv. 400)
  (inv. 400)
  - Rotsaert Henri Petrus (1922-1938) (inv. 400)
  - Dossiers kantoor Lambrecht C. (1845-1904) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

HEVER (Vl. Brab.)

  Heerlijkheid Ravestein
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

HOFSTADE (Aalst) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Hofstade
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1361-1364 (inv. 502)
  Heerlijkheid Wachene
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1365-1377 (inv. 502)
  Heerlijkheid Sint-Waldetrudis
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1378-1382 (inv. 502)
  Kapel van O.-L.-Vrouw te Wachene te Hofstade (O.-Vl.)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1369-1377 (inv. 502)
Naar index

HONTENISSE EN OSSENISSE (Nl.)

  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 3026-3029 (inv. 502)
Naar index

HOOGLEDE

  Heerlijkheid en Schepenbank Hooglede
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4105-4122, 4135/1 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4823, 4992, 6747, 7145 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hagenbroek
  - in Gemeentearchief Gits p. 347, nr. 2 (inv. 301/1)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4006 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3011, 3182, 3917, 4108, 4823 (inv. 905)
  Heerlijkheid Sint-Amands
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  Heerlijkheid Volmaerbeke
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Walincourt
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 975 nr. 224 (inv. 301/3)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archiefverzameling "Brussel 1866" nr. 78 (inv. 27)
  Armendis
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4106-4107 (inv. 905)
  Vredegerecht Hooglede
  - inventaris vredegerecht Hooglede (inv. 200/1); p. 103-105 (inv. 200/2), p. 29-32 (inv. 200/4). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Politierechtbank Hooglede
  - inventaris politierechtbank Hooglede (inv. 200/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor van Registratie en Domeinen Hooglede (inv. 203/3). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren. Erfenisaangiften op microfilm beschikbaar.
  Ministerie van Financiën - Kantoor Directe belastingen Hooglede Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Notariaat
  - Titeca Edmond François Henri (1853-1882) (inv. 400)
  - Titeca Hector (1884-1921) (inv. 400)
  - Titeca Henri (1882-1884) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

HOUTAING (Ath) (Hain.)

  Heerlijkheid Houtaing
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 878-893 (inv. 502)
  Heerlijkheid La Berlière
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 894-915, 919 (inv. 502)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4936 (inv. 101/3)
Naar index

HULST EN HULSTERAMBACHT (Nl.)

  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 3015-3024 (inv. 502)
  Zie: Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 787, 2523, 2524 (inv. 101/3)
  Zie: archief Onze-Lieve-Vrouwkapittel, passim (inv. 22/1-2)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7007 (inv. 905)
Naar index

HULSTE (Harelbeke)

  Heerlijkheid en Schepenbank Hulste
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 39 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Hulste p. 441-442, nrs. 23-28, 30, 64, 81, 85-87, 91-92, 100-101, 106, 107, 113-117 (inv. 301/2)
  - in archief kerkfabriek nr. 28 (inv. 25)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19028-19029 (inv. 21)
  - ongeïnventariseerd archief 7,67 m.
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7022/1 (inv. 905)
  Zie: familiearchief de Limburg-Stirum nr. 91 (inv. 501)
  Heerlijkheid Bauwelaere gezegd Bauwenbussche
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 5309, 5495 (inv. 905)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1673 (inv. 100/4)
  Heerlijkheid Critsche
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-5 (inv. 509)
  Heerlijkheid Diesveld
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 759/1 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Duifhuis
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1784 (inv. 502)
  - in archief kerkfabriek Bavikhove nr. 126 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1999, 2011 (inv. 905)
  Heerlijkheid Groot Schothoek
  - in archief kerkfabriek Ooigem nr. 117 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2702 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2906, 5457-5460, 7004/2, 7044/12 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 1709 (inv. 904)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Heerlijkheid Grysperre
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2575, 2770-2772, 4134, 7097 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hooghen Doorne
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 160 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten I nr. 100 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2554/b (inv. 905)
  Heerlijkheid Schiervelde
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 39 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5202 (inv. 905)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nr. 88 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Triest
  - in familiearchief du Toict d'Oijvaersnest nr. 9 (inv. 505)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wallegem
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1785-1786 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in Gemeentearchief Hulste p. 442, nrs. 121-122 (inv. 301/2)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2569 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wulfswinkel
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40; 2e reeks nr. 485 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4134, 7097 (inv. 905)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1675, 1778 (inv. 100/4)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek nrs. 1-27 (inv. 25)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19033-19035, 19037 (inv. 21)
  - in archiefverzameling Hedendaagse parochieregisters
  Armendis
  - in archief kerkfabriek nrs. 23-27 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Hulste nrs. 100, 101, 106, 107 (inv. 301/1)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Hulste p. 441-442, nrs. 1-112 (inv. 301/2)
  - ROELSTRAETE J., nrs. 113-1177, inventaris op fiches (aan te vragen)
  - ongeïnventariseerd archief ca. 2,30 m, overgedragen zonder toegang
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Hulste nrs. 96-112 (inv. 301/2)
  Notariaat
  - Bossuyt Leo-Bernard (1815-1822) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

HUMBEEK (Grimbergen) (Vl. Brab.)

  Heerlijkheid Humbeek
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

IEPER

  Schepenbank
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 861-863, 14726 (inv. 101/3)
  Jezuïetencollege te Ieper
  - CALLEWIER Hendrik,Inventaris van de archieven van de jezuïetencolleges te Ieper, Kortrijk en Oudenaarde (1584-1773), en van ontvanger Le Maitre na de opheffing (1773-1787) met inbegrip van de archieven (1084-1698) van de gencorporeerde abdij van Merkem, de priorij van Niepkerke en de lazarij van Oudenaarde, Brussel, 2004, 86 p. (inv. leeszaal nr. 30)
  Kerkfabriek Sint-Maartenskerk
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20188-20191 (inv. 21)
Naar index

INGELMUNSTER

  Heerlijkheid en Schepenbank Ingelmunster
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2697-2701 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; V nr. 227; VI nrs. 1920, 2025, 2120/6, 2172, 2183-2184, 2859, 3834-3835, 3880, 3901-3902, 3918, 4135/2, 5203, 7097 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 150, 151, 516, 1704-1708, 1710, 2928, 2937, 2948, 2966, 2968, 2978, 3732, 3999, 7867, 8040, 8041, 8045, 8075-8075, 8077, 8079, 9632 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 56 (inv. 102 p. 67-68)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214; VI nrs. 2906, 3179, 7022/3, 7053 (inv. 905)
  Leenhof Ingelmunster
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Bardoense
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6901 (inv. 905)
  Heerlijkheid Blauwpoort
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Ten Broeke
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Ter Capelle
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Christiaens
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Cleynen Schothoek
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Coutere
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7004/2 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank van Heule gezegd Curenbrugge
  - in Gemeentearchief Hulste p. 442, nr. 118 (inv. 301/2)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 14 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2059, 2906 (inv. 905)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nr. 88 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Dierdonk
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3988, 3993 (inv. 904)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7009 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Elst
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Emelgemse
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7097 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Groot Schothoek
  - in archief kerkfabriek Ooigem nr. 117 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2702 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2906, 5457-5460, 7004/2, 7044/12 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 1709 (inv. 904)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hooghen Doorne
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 160 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten I nr. 100 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2554/b (inv. 905)
  Heerlijkheid Meusebroek
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Ooigem
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2902/2, 2906 (inv. 905)
  Heerlijkheid Opperammanschap
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2799, 7044/4 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Poorte
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 495-496 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 939 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 2925, 8057 (inv. 904)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 70, 90 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Repersgoed
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Rijkaertschuere
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 40, 57; 2e reeks nr. 485 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2125/ter; 2126/19, 7044/5 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3111, 11563 (inv. 904)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Sint-Pieters van Rijsel
  - in Gemeentearchief Izegem p. 444, nrs. 2-3 (inv. 301/2)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 84-86 (inv. 100/8)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 372-378 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 936-938 (inv. 905)
  Heerlijkheid en ammanie Steurenambacht
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5483 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8042 (inv. 904)
  Heerlijkheid Vijve
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Wadripont
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7112-7113, 7133 (inv. 905)
  Heerlijkheid Walbrugge
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7004/2 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wulfswinkel
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40; 2e reeks nr. 485 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4134, 7097 (inv. 905)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1675, 1778 (inv. 100/4)
  Zie: in archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Ingelmunster nrs. 1-89 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorne
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zusterhuis
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Eremijten
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Ingelmunster nrs. 1-7, 52-84bis (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Armenhuis
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Armenschool
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Sint-Jorishospitaal
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
  - in archief kerkfabriek Ingelmunster nrs. 85-89 (inv. 25)
  Sint-Sebastiaansgilde
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Gilde van de busschieters (bosseniers)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Vredegerecht Ingelmunster
  - inventaris vredegerecht Ingelmunster (inv. 200/1); p. 109-116 (inv. 200/2). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Politierechtbank Ingelmunster
  - inventaris politierechtbank Ingelmunster (inv. 200/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor Directe belastingen Ingelmunster. Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Ministerie van Financiën - Kantoor BTW Ingelmunster Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Notariaat
  - De Brabant Alfons-Philippe-Joseph (1894-1907) (inv. 400)
  - Dufort François (1814-1828) (inv. 400)
  - Lauwers Julien Louis Edouard (1852-1893) (inv. 400)
  - Libbrecht Augustin (1805-1812) (inv. 400)
  - Libbrecht Joseph Gislain (1829-1831) (inv. 400)
  - Libbrecht Vincent (1812-1814) (inv. 400)
  - Meulders Gustave (1907-1921) (inv. 400)
  - Ovyn (ook Ovijn) François (1800-1803) (inv. 400)
  - Schotte Paul (1921-1951) (inv. 400)
  - Steverlynck Aimé Désiré (1839-1852) (inv. 400)
  - Steverlynck Yves (ook Yvo) (1814-1839) (inv. 400)
  Bedrijfsarchief van onbekende tapijtweverij
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Familiearchief
  Familie Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - inventaris familiearchief op computer, ongeïnventariseerd archief ca. 11 m.
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40 (inv. 102)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

INGOOIGEM (Anzegem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Ingooigem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 535 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 57 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Biest
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 67 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Cleen Heerscip
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1743, 1746, 1751, 2684 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 42 (inv. 102)
  Heerlijkheid Hemsrode
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2593-2595 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Hofdries
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 35 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 147-153 (inv. 25)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7016/2-3 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Landergem en Beaulieu
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 57, nrs. 135-136 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 42 (inv. 102)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1742-1745, 1747-1751, 2684 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5236 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 13, 74, 126 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 23, 33, 52, 57, 64, 130-151 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Salins
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 176-178 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2757 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Schaeghen
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 58, nr. 139 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 61 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 176-177 (inv. 25)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 3819 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Sons
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 176-178 (inv. 102)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6070 (inv. 905)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Ingooigem 155 nrs. (inv. 303)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Ingooigem nrs. 68-85 (inv. 303)
  Notariaat
  - De Baere Henri (1843-1859) (inv. 400)
  - Cosaert Héron (1902-1907) (inv. 400)
  - Glorieux Jules Victor (1864) (inv. 400)
  - Maelfait Polydore Amaat (1908-1925) (inv. 400)
  - Maes Aloïsius-Petrus (1890-1902) (inv. 400)
  - Renard Leo (1860) (inv. 400)
  - Vanderhaeghen Josephus Carolus (1810-1842) (inv. 400)
  - Vansteenbrugge Frederic (1864-1889) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

ISQUES (F.)

  Burggraafschap Isques
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2923 (inv. 502)
Naar index

IZEGEM

  Heerlijkheid en Schepenbank prinsdom Izegem, Emelgem en Kachtem
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2703-2708 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40; 2e reeks nrs. 330-371; 2e reeks supplement nrs. 31, 34 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Izegem p. 444, nr. 1 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 935, 4135/4, 4918, 7095 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 403, 1515, 2484, 2986, 8080 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 43, 60, 61, 65-67, 69, 71-76, 78-79, 84, 156, 209 (inv. 102 p. 67-68)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7239, 7252, 7256, 7454 (inv. 905)
  Zie: archief Varia Kortrijk nr. 47 (inv. 100/8)
  Leenhof Izegem
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Aishove
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 1 (inv. 102)
  Heerlijkheid Ammanie van Aishove
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7146 (inv. 905)
  Heerlijkheid Cauwenbroek
  - in archief Varia Kortrijk nr. 98 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid Coolsters
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7146 (inv. 905)
  Heerlijkheid Delport
  - in archief Varia Kortrijk nr. 99 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 24 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Duifhuis
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6925 (inv. 905)
  Heerlijkheid Emelgemse
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7097 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Laatschap van het Hof te Izegem
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 825-828, nrs. 67-131 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 174, 416 (inv. 100/1)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 14-31 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 1036 (inv. 107)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 238-257 (inv. 103)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 87 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 597, 666 (inv. 906)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7292-7298 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 134; VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Halewijnse
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nrs. 53-54 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2758-2768, 2906 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8066 (inv. 904)
  Heerlijkheid Mosscherambacht
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 4428 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3049-3051, 3055 (inv. 904)
  Heerlijkheid Ooigem
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2902/2 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Poorte
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 495-496 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 939 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 2925, 8057 (inv. 904)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 70, 90 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Sint-Pieters van Rijsel
  - in Gemeentearchief Izegem p. 444, nrs. 2-3 (inv. 301/2)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 84-86 (inv. 100/8)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 372-378 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 936-938 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 24, 43, 63 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en ammanie Steurenambacht
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 5483, 7251 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8042 (inv. 904)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wallemote
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2026, 7004/2 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8081 (inv. 904)
  Heerlijkheid van de Wevelgemse Guldenbergabdij
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 249-251 (inv. 25)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Izegem nrs. 1-257 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/4 (inv. 905)
  - in archief kerkfabriek Bissegem nr. 74 (inv. 25)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Izegem nrs. 11, 114, 119-257 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2126/4, 7340 (inv. 905)
  Grauwzusters Izegem
  - in archief kerkfabriek Izegem nrs. 257bis-276 (inv. 25)
  Vredegerecht Izegem (Ingelmunster)
  - inventaris vredegerecht Izegem (inv. 200/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 165, 208 (inv. 906)
  Politierechtbank Izegem (Ingelmunster)
  - inventaris politierechtbank Izegem (inv. 200/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor van Registratie en Domeinen Izegem. Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor Directe belastingen Izegem Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Ministerie van Financiën - Kantoor BTW Izegem Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Notariaat
  - Tabellioen te Izegem (inv. 400)
  - Blieck Franciscus Josephus (1842-1857) (inv. 400)
  - Coucke Pieter Antoon (1809-1841) (inv. 400)
  - Coucke Pieter Joseph (1770-1794) (inv. 400)
  - De Bal Edouard (1821-1824) (inv. 400)
  - De Bal Guillaume Ignace (1805-1821) (inv. 400)
  - De Meulenaere Hendrik (1857-1894) (inv. 400)
  - Gellynck Joseph (1797-1834) (inv. 400)
  - Gellynck Pieter (1834-1837) (inv. 400)
  - Le Corbesier Albéric (1894-1938) (inv. 400)
  - Roose Alfred (1889-1898) (inv. 400)
  - Vande Moortele Hubert (1898-1921) (inv. 400)
  - Vandewiele Henri (1874-1888) (inv. 400)
  - Verheede Pieter François (1749-1769) (inv. 400)
  - Verheede Pieter Joseph (1721-1738) (inv. 400)
  - Wautier Ivo Joseph (1837-1873) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

KACHTEM (Izegem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Kachtem
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 10, 40 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2476-2480 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 9178-9181, 9184-9211, 9213, 9215-9228, 9230-9249, 9251, 9267-9270, 9278 (inv. 904)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 107 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling Fonds Slosse nr. 62 (inv. 906)
  Zie: IZEGEM
  Heerlijkheid Aishove
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 670, nr. 364 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid en Schepenbank Rodes
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 10, 40 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2120, 2456, 2471-2480bis, 7072 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 9178-9181, 9184-9211, 9213, 9215-9228, 9230-9249, 9251, 9267-9270, 9278 (inv. 904)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1653 (inv. 100/4)
  Heerlijkheid Izegem
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/11 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Schoondorp
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 14 (inv. 102)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek nrs. 1-3 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2470, 2472 (inv. 905)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - ongeïnventariseerd archief 1,04 m
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7277-7280 (inv. 905)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

KAMPENHOUT (Vl. Brab.)

  Heerlijkheid Schilthoven, Vanderdonck en Delbrouck
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

KANEGEM (Tielt)

  Schepenbank
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 247-248 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Hammer
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2751 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Poeke
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nr. 19 (inv. 301/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16291, 16952-17081, 17138-17548, 17551-17569 (inv. 21)
  Heerlijkheid Sint-Baafs
  Zie: Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4014 (inv. 101/3)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

KAPELLE (Nl.)

  Heerlijkheid Maalstede
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 3031-3033 (inv. 502)
Naar index

KAPELLE-OP-DEN-BOS (Vl. Brab.)

  Heerlijkheid Beerenbroek
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

KASTER (Anzegem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Kaster
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 12 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Kaster p. 446, nrs. 1-3 (inv. 301/2)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 96-108 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1674-1682, 2003, 4134 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bassegem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 546 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 111-113 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1674-1682, 7149-7151 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 1-93, 183-211 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1978/1 (inv. 905)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 3, 4, 7, 10, 12, 73-93, 183-212 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1978/2 (inv. 905)
  Hedendaags gemeentelijk archief
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nr. 4 (inv. 305)
  Notariaat
  - Deschietere Karel (1822-1858) (inv. 400)
  - Standaert Jan Francis (1808-1820) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

KERKHOVE (Avelgem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Kerkhove (inv. 108)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bassegem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 546 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 111-113 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1674-1682, 7149-7151 (inv. 905)
  Heerlijkheid De Mompaert
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Nieuwgoed (inv. 108)
  Heerlijkheid en Schepenbank Voldersveld (inv. 108)
  Heerlijkheid Ten Hovene (inv. 108)
  Heerlijkheid Steene
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Kerkhove nr. 1 (inv. 25)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19041-19042 (inv. 21)
  - ongeïnventariseerd archief 4 pakken
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Kerkhove p. 448, nrs. 1-28 (inv. 301/2)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Kaster p. 448, nr. 24 (inv. 301/2)
  Notariaat
  - De Ridder Vital (1868-1918) (inv. 400)
  - Deschietere Edouardus (1859-1868) (inv. 400)
  - Deschietere Karel (1822-1858) (inv. 400)
  - Lingier René (1921-1926) (inv. 400)
  - Naudts Joannes Andreas Nicolaas (1926-1928) (inv. 400)
  Familie
  Familiearchief van den Kerchove dit vandervarent (inv. 508)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

KNOKKE (Knokke-Heist)

  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

KOOIGEM (Kortrijk)

  Heerlijkheid en Schepenbank Kooigem
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 13 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Kooigem p. 450, nrs. 1-3 (inv. 301/2)
  - in archief kerkfabriek nrs. 221 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 5191, 7143 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 4505, 6543, 6544, 6561-6565, 10089 (inv. 101/3)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 249 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Beaulieu
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 543 (inv. 102)
  Heerlijkheid Hof van Kooigem
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 831 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Hoge Hof
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2334-2335 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Jouvenelles
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 526 (inv. 102)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 2984 (inv. 904)
  Heerlijkheid Rasmon
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2359-2361 (inv. 502)
  Heerlijkheid Steenberge
  - in archief Varia Kortrijk nr. 90 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid Walle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1900-1913, 1917, 2336-2357 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 212; VI nr. 2222 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wostijne
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 526 (inv. 102)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16670, 16675, 16703-16709, 17570, 18928, 19724-20011 (inv. 21)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Kooigem nrs. 1-220 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Spiere p. 877, nr. 119 (inv. 301/3)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Kooigem nrs. 200, 204-220 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Kooigem p. 451-513, nrs. 1-1230 (inv. 301/2)
  - ongeordend archief Kooigem 0,12 str. m
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Kooigem nrs. 569-597 (inv. 301/2)
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nrs. 8, 17 (inv. 305)
  Notariaat
  - Catulle Joannes Petrus Andries (1735-1761) (inv. 400)
  - Rijsman Pieter (1728-1742) (inv. 400)
  - Ronsse Pieter (1705-1723) (inv. 400)
  - Van de Walle Arnould (1679-1699) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

KOOLSKAMP (Ardooie)

  Heerlijkheid en Schepenbank Koolskamp
  - in Gemeentearchief Pittem p. 695, nrs. 31-45 (Rijksarchief Brugge) (inv. 301/2)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2049, 2207 (inv. 905)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Aishove
  - in Gemeentearchief Pittem p. 695, nrs. 31-45 (Rijksarchief Brugge) (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar (inv. 905)
  Heerlijkheid Mortaanse
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7050 (inv. 905)
  Heerlijkheid Het Pittemse (Puttemsche)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2550 (inv. 905)
  Armendis
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3048 (inv. 905)
Naar index

KORBEEK-LO (Bierbeek) (Vl. Brab.)

  Heerlijkheid Schilthoven
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

KORTRIJK

  Oud Stadsarchief - 412 charters in afzonderlijke berging uitgegeven door Mussely Ch.,Inventaire des archives de la ville de Courtrai (inv. 101/1) en Sevens Th.,De handvesten der stad Kortrijk, p. 5-8. (inv. 101/2)
  - MADDENS N., Voorlopige gedeeltelijke inventaris van het archief, ca. 15000 fiches - gedigitaliseerd, met hiaat tussen 9500 en 10000, raadpleegbaar op computer (inv. 101/3)
  - Overzicht van het Gerechtsarchief (registers) in het archief van de stad Kortrijk (inv. 101/4)
  - wezerij van Kortrijk, summiere toegang in typeschrift in de ringmap microfilms. Er bestaan indexen op de familienamen ("parckemynen index") van de mannen onderverdeeld in Stad Kortrijk enerzijds en de Kasselrij anderzijds. De indexen zijn onvolledig: de laatste registers werden niet opgenomen. De minuten van de aangiften van nalatenschap werden geordend volgens de wezerijregisters (inv. 101/5-6).
  - VANSTEELANT A., Index op de niet-geregistreerde staten van goed van de stad Kortrijk, 2003. Er is een tweede reeks aangiften van nalatenschap die nooit geregistreerd werden in de wezerijregisters. De minuten zijn geordend op hoofdwoord van de familienaam. De toegang is voorlopig enkel raadpleegbaar op computer, aan te vragen. (inv. leeszaal nr. 101/8).
  - poorterij van Kortrijk, summiere toegang in typeschrift in de ringmap microfilms - akten en contracten, chronologisch geordende reeks, geen toegang beschikbaar
  - ongeïnventariseerd gedeelte ca. 10 m. Een groot deel hiervan zijn processtukken waarvan mevr. Y. Lammerant een analyse maakte die bij de dossiers werden ingevoegd. Mevrouw Lammerant beschreef alle procesdossiers. Op basis van deze analyses schreef N. Maddens de formele archiefbeschrijving. De fiches kwamen in de hoger genoemde voorlopige gedeeltelijke inventaris terecht.
  - in archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 251 (inv. 100/1)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos III anno 1581, 1583-1584, 1585, 1649, 1662, 1689 (inv. 100/4)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks supplement nrs. 29-30 (inv. 102)
  - in archiefverzameling "découvertes" nr. 338 (inv. 106)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 15, 208, 236, 322, 334, 335, 447, 453, 485, 505, 579, 635, 713, 738, 767, 2366, 2404, 2921, 2927, 3468, 3607, 3628, 3738, 3743, 3747, 3748, 3751, 3904, 4104, 6991, 7815, 7869, 9424 (inv. 904)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1972, 2010, 2097, 2203, 2601, 2732, 2733, 2735, 3301-3302, 4309/a, 4607/14, 6911, 7135 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214; VI nrs. 3870, 4134, 4623, 4891, 5775-5776, 6862, 6883, 7008/9, 7030, 7069, 7070, 7084, 7085, 7120, 7136, 7139 (inv. 905)
  Ambachten en neringen
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos III anno 1568 (inv. 100/4)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3826, 4369, 6165 (inv. 905)
  Berg van Barmhartigheid
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 802/3, 859/2, 869, 876, 891, 903, 939, 1007/1, 1074-1084, 1088-1090, 1145-1181, 1189-1195, 2799, 2800, 3317, 3343, 3604, 3965, 4022, 4502, 4789, 5179, 5428-5431, 5487-5496, 5524-5590, 5640, 6141, 6145, 14833 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 951 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7032 (inv. 905)
  Armenkamer
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 190, 193, 202, 665, 2461, 3309, 4933 (inv. 101/3)
  Gemene weide
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bissegemstraat (ook Imbiese)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 503-508 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nrs. 213, 395; nr. VI nr. 7337 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 97 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 567 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 58-59 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Groeninge (ook Rodenburg genoemd)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 180-253 (inv. 102)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 5098 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 655 (inv. 904)
  Heerlijkheid en Schepenbank van de Sint-Amandsproosdij
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 646, 5850, 6472 (inv. 101/3)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 44-70 (inv. 102)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 133 (inv. 100/8)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2392 (inv. 502)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nr. 1-24 (inv. 509)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 2988, 3905, 9163 (inv. 904)
  - in archiefverzameling "Brussel 1866" nrs. 133-135 (inv. 27)
  Kapittel Onze-Lieve-Vrouw te Kortrijk
  - verspreid over 10 bestanden waarvan er 6 gepubliceerd in: Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kortrijk (inv. 22/1-2).
  Zie ook Sevens Th.,De handvesten der Stad Kortrijk, p. 9-13 (inv. 101/2).
  - in verzameling kaarten en plattegronden, passim (inv. 902/1-2).
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling Fonds D'Hoop nrs. 78, 81, 100, 802 (inv. 28)
  - in archiefverzameling Charters met blauw nummer (270 nrs.) (inv. 904)
  - in archiefverzameling "Brussel 1866" nr. 70 (inv. 27)
  - in archiefverzameling aanwinsten I nrs. 130-131; VI nrs. 2110, 2204, 2292, 2530, 3298, 6443, 6454, 7007, 7103, 7129 (inv. 905)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos III anno 1399 (inv. 100/4)
  - in archiefverzameling "découvertes" nr. 299 (inv. 106)
  - ongeïnventariseerd archief 24,03 m
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2559, 2568, 4134 (inv. 905)
  Zusters Augustinessen (van Berg Sinaï)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3056, 5697 (inv. 904)
  Sint-Elisabethbegijnhof - het eigenlijk archief wordt bewaard in het OCMW-archief van de stad Kortrijk.
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 1094, 2464, 2747, 3015, 3016, 3322, 6111 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 411-411bis (inv. 26)
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 338, 340, 550 (inv. 29)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7029 (inv. 905)
  Broeders Van Dale
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten nr. 413 (inv. 26)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 856, 2178-2180, 6132, 6136, 14855 (inv. 101/3)
  - in Hedendaags a
  rchief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 255, 446, 662 (inv. 29)
  Broeders Christelijke Scholen
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 448, 449 (inv. 29)
  Clarissen (klooster van H.-Clara, gezegd Urbanisten of Rijke Klaren)
  - in archiefverzameling Fonds D'Hoop nr. 266 (inv. 28)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 3491 (inv. 101/3)
  Derde Orde van Sint-Franciscus
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 623, 658 (inv. 29)
  Eremijten van St.-Anna te Kortrijk
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten te Kortrijk nr. 406 (inv. 26)
  Grauwzusters Kortrijk
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten te Kortrijk nrs. 374-395 (inv. 26)
  - dossier 19e eeuw bij ongeïnventariseerd deel Kerkfabriek St.-Maarten.
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 371 (inv. 29)
  Zie: Oud stadsarchief Kortrijk nrs. 3268, 5823, 6569) (inv. 101/3)
  Groeningeabdij Kortrijk
  - Van de Putte F.,Speculum Beatae Mariae Virginis... (inv. 23/1); Van Dorpe B.,De abdij van Groeninge (inv. 23/2); Sevens Th.,De handvesten der Stad Kortrijk, p. 14-35 (inv. 101/2).
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 49, 847, 857, 858, 865, 879-881, 887, 893-896, 901, 905, 907, 910, 911, 915, 920-926, 1017/3, 1063, 1065-1069, 1118-1119, 1128, 1137-1142, 1202, 3038-3045, 3081-3088, 3114, 3266, 3487, 3488, 4224-4227, 4250-4257, 4270-4274, 4283-4288, 5053-5055, 5072-5079, 5092-5097, 5100, 5108, 5109, 5146-5148, 5304, 5344, 5420, 5632, 5829, 5847, 6026, 6463, 6571, 6613 (inv. 101/3)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, reeks charters, passim (inv. 101/1 en 2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1929, 4148, 4608/45, 6931 (inv. 905)
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten nrs. 396-397 (inv. 26)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3064, 6287 (inv. 904)
  Jezuïetencollege Kortrijk - CALLEWIER Hendrik,Inventaris van de archieven van de jezuïetencolleges te Ieper, Kortrijk en Oudenaarde (1584-1773), en van ontvanger Le Maitre na de opheffing (1773-1787) met inbegrip van de archieven (1084-1698) van de gencorporeerde abdij van Merkem, de priorij van Niepkerke en de lazarij van Oudenaarde, Brussel, 2004, 86 p. (inv. leeszaal nr. 30)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 66, 84, 86, 88, 94, 118, 124, 140, 153, 164, 416, 417, 459, 460, 514, 515, 624-627, 654, 656, 715, 732, 785, 790, 808, 810, 813, 815, 820, 850, 872, 874, 1017, 1127, 1203, 2655, 3284, 3295, 3578-3582, 4176, 4488, 4503, 5066, 5421, 5424, 5502, 5517, 5637, 5794, 6007-6009, 6029, 6030, 6049, 6067, 6608, 9112, 13183, 13241, 14850, 15000, 15001. Een aantal van de nrs. kwamen terecht in de inventaris van H. Callewier. Processtukken tussen de stad en de jezuïeten werden in het stadsarchief gelaten (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 467, 615, 3070, 3072, 11000, 11181, 11237 (inv. 904)
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten nrs. 404-405 (inv. 26)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4649, 7006/17 (inv. 905)
  Kapucinessen Kortrijk
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 700, 5423 (inv. 101/3)
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 197 (inv. 29)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2205 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2569 (inv. 905)
  Kapucienen te Kortrijk Zie Sevens Th.,De handvesten der Stad Kortrijk, p. 43 (inv. 101/2).
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 3490 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 3067 (inv. 904)
  Minderbroeders-Recolletten te Kortrijk
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 402-403 (inv. 26)
  Ongeschoeide karmelitessen te Kortrijk Zie Sevens Th.,De handvesten der Stad Kortrijk, p. 43 (inv. 101/2).
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten nr. 398 (inv. 26)
  Sionklooster te Kortrijk Zie Sevens Th.,De handvesten der Stad Kortrijk, p. 43 (inv. 101/2).
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 498, 851-852, 2464, 3268, 5824, 5828, 5836, 6666, 13453 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten te Kortrijk nrs. 399-401 (inv. 26)
  Zusters van Liefde
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 387 (inv. 29)
  Kerkfabriek en parochiaal archief O.-L.-Vrouw te Kortrijk
  - in archief Kapittel O.-L.-Vrouw (inv. 22/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1929 (inv. 905)
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 444 (inv. 29)
  Kerkfabriek en parochiaal archief Sint-Maarten te Kortrijk
  Zie: Sevens Th.,De handvesten der Stad Kortrijk, p. 36-40 (inv. 101/2).
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten nrs. 1-427 (inv. 26)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling "Brussel 1866" nr. 71 (inv. 27)
  - Hedendaags archief van de kerkfabriek, plaatsingslijst op fiches (inv. 29)
  - in archiefverzameling Hedendaagse parochieregisters
  - ongeïnventariseerd archief 7 meter - muziekpartituren
  - overgedragen zonder toegang
  Kerkfabriek en parochiaal archief Sint-Michiel
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 337-343 (inv. 26)
  Parochiaal archief H. Magdalena
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 48 (inv. 29)
  Dekenij Kortrijk
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 117-119 (inv. 26)
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk, passim (inv. 29)
  Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hazelarekapel te Kortrijk
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 643, 1102, 1104, 2458, 2459, 2460 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 370 (inv. 26)
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 360, 671 (inv. 29)
  Onze-Lieve-Vrouw-ten-Olmekapel te Kortrijk
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 1097, 1103, 1104, 1106, 4265, 5816, 6443-6446 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 371-372 (inv. 26)
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 602 (inv. 29)
  Onze-Lieve-Vrouw-ter-Bedekapel te Kortrijk
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 368-369 (inv. 26)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 495 (inv. 100/1)
  Onze-Lieve-Vrouw-van-Waaienbergkapel te Kortrijk
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 1104, 1112 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 354-367 (inv. 26)
  Putkapel te Kortrijk
  - in archief O.-L.-Vrouwkapittel te Kortrijk nr. 149 (inv. 22/2)
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 603 (inv. 29)
  Sint-Janskapel te Kortrijk
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 345 (inv. 26)
  Sint-Joriskapel te Kortrijk
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 373 (inv. 26)
  Wallekapel te Kortrijk
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 353 (inv. 26)
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 605 (inv. 29)
  Armendis Sint-Maarten
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 324-336 (inv. 26)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3309-3314, 4134, 7079, 7104, 7121, 7130 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 1039 (inv. 107)
  Sint-Vincentiusgenootschap
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 125 (inv. 29)
  Sint-Paulus-lekenorde
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 240 (inv. 29)
  Arme-jongensschool (school H. Geest)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2097, 3312-3314 (inv. 905)
  Arme-meisjesschool
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 494 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3316, 3319 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  Bewaarscholen
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 102-108, 145, 146, 256 (inv. 29)
  Katholiek Onderwijs
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 382, 395, 608, 745 (inv. 29)
  O.-L.-Vrouwhospitaal te Kortrijk Zie Sevens Th.,De handvesten der Stad Kortrijk, p. 41 (inv. 101/2).
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 407-409 (inv. 26)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 5008, 7008/2, 7026 (inv. 905)
  Sint-Elooisgasthuis en -school te Kortrijk Zie Sevens Th.,De handvesten der Stad Kortrijk, p. 41 (inv. 101/2).
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 408 (inv. 29)
  Sint-Niklaashospitaal te Kortrijk
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 566 (inv. 29)
  Sint-Magdalenalazarij en -kapel te Kortrijk
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 346-352 (inv. 26)
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 49, 220, 223, 426, 604, 655 (inv. 29)
  Ouderlingengesticht
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 402, 410, 763 (inv. 29)
  Weeshuis
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nrs. 768 (inv. 29)
  Patronage H. Godelieve
  - in Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 376 (inv. 29)
  Hedendaags Stadsarchief Kortrijk Het archief is verdeeld over het Stadsarchief van Kortrijk en het Rijksarchief zonder duidelijke scheidingslijnen. MADDENS N., e.a., Inventaris hedendaags Stadsarchief, op fiches en raadpleegbaar op computer. Het archief is slechts gedeeltelijk geïnventariseerd. Het niet-geïnventariseerd gedeelte (1795-) wordt bewaard in het Stadsarchief van Kortrijk en in het Rijksarchief te Kortrijk (35 m) (inv. 300/1).
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7275 (inv. 905)
  - in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk (inv. 300/1)
  Arrondissementscommissaris - Arrondissementscommissariaat Kortrijk (neerlegging 1988) (inv. 206). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk
  - inventaris van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk (inv. 200/1, 200/5 en 200/8). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 21-24, 51-54, 123-124, 127-129, 135, 151 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 1, 3, 43-44 (inv. 102 p. 67-68)
  Archief van de Kamer van Pleitbezorgers te Kortrijk, inventaris in typeschrift
  - gedigitaliseerd (inv. 202). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Jeugdrechtbank Kortrijk, overgedragen zonder toegang Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Rechtbank voor oorlogsschade (inv. 200/10). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Parket Kortrijk (inv. 200/8). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Vredegerecht Kortrijk
  - in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk (inv. 300/1)
  - inventaris vredegerecht Kortrijk 1e kanton (inv. 200/2, 200/6). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  - inventaris vredegerecht Kortrijk 2e kanton, (inv. 200/2, 200/6). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  - inventaris vredegerecht Kortrijk 3e kanton, p. 33-34 (inv. 200/4). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  - inventaris vredegerecht Kortrijk 4e kanton, p. 35-36 (inv. 200/4). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Rechtbank van Koophandel, Kortrijk (inv. nr. 200/8)
  Politierechtbank Kortrijk
  - inventaris politierechtbank Kortrijk (inv. 200/1, 200/6). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Arbeidsrechtbank
  - Werkrechtersraad

  - inventaris arbeidsrechtbank en werkrechtersraad Kortrijk (inv. 200/1 en 200/7). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Strafinrichtingen
  - inventaris van het archief van de gevangenis te Kortrijk (1836-1918) (inv. 201). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  - interneringscentrum Kortrijk (1944-1947). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor van Registratie en Domeinen Kortrijk
  - inventaris 1e en 2e kantoor Registratie en Domeinen, p. 31-36 (inv. 203/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6981 (inv. 905)
  - 3e tot 5e kantoor Registratie en Domeinen, worden bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoren 1-5 BTW Kortrijk Worden bewaard in Rijksarchief Beveren
  Ministerie van Financiën, kadaster 3e kanton Kortrijk
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6979 (inv. 905)
  Ministerie van Financiën - Kantoor Directe belastingen Kortrijk 2 Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren - Controle Vernootschappen, dossiers definitieve vereffeningen (ca. 71,30 strekkende meter). Archief in bewerking.
  Ministerie van Financiën - Kantoor van Domeinen en Penale boeten Kortrijk, inventaris kantoor Domeinen en Penale boeten, p. 37-38 (inv. 203/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Hypotheekkantoor - Kantoor der hypotheken, p. 39-63 (inv. 203/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren. De erfenisaangiften zijn op microfilm beschikbaar.
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3402-3406 (inv. 905)
  Ministerie van Financiën - Kantoor Kortrijk 2 Controle Vernootschappen, dossiers definitieve vereffeningen (ca. 71,30 strekkende meter).
  Ministerie van Onderwijs - Gemeenschaps-PMS-centrum Kortrijk, overgedragen zonder toegang
  Ministerie voor Sociale Zaken
  - Riziv, klachtencommissies inzake ziekte- en invaliditeit Kortrijk (1949-1970). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  - Provinciale medische commissie, afdeling Zuid-West-Vlaanderen, overgedragen zonder toegang
  Kamer van Koophandel, inventaris in typeschrift
  - gedigitaliseerd (inv. 205)
  Textielcentrale 1e Wereldoorlog, overgedragen zonder toegang
  Bedrijfsarchief
  - Textielbedrijf Linière de Courtrai, slechts toegankelijk vanaf 2018, plaatsingslijst in typeschrift in dossier
  - Textielfabriek Vetex, overgedragen zonder toegang
  - Textielfabrikant Dupire (inv. 600)
  - Lijnwaadweverij De Schrijver-Lenoir, wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  - Tijkweverij Tissage de Courtrai, wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  - Bedrijfsarchieven zijn ook aanwezig in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk (inv. 300/1)
  - Handelskamer, in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6977 (inv. 905)
  Verenigingen
  Sint-Adriaansgilde gezegd Schermenaers
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 10689 (inv. 101/3)
  Sint-Barnarbe gezegd Busschieters
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 828, 830, 5497 (inv. 101/3)
  Sint-Jorisgilde
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 5800 (inv. 101/3)
  Sint-Michielsgilde
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 761 (inv. 101/3)
  Sint-Sebastiaansgilde
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 464, 478, 1087, 3164, 3165, 5225, 5341 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3903 (inv. 905)
  Rederijkersgilden
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 3897, 3970, 3971 (inv. 101/3)
  Schuttersgilde De Kerels
  - inventaris in typeschrift (10 nrs.) - gedigitaliseerd (inv. 700)
  Nationale Strijdersbond
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7057 (inv. 905)
  Davidsfonds Kortrijk
  - in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk (inv. 300/1)
  Groeningevereniging
  - in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk (inv. 300/1)
  Katholieke en grondwettelijke Vereniging arrondissement Kortrijk
  - in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk (inv. 300/1)
  Archief Groeningeprijs van de B.B.L. (inv. 701)
  Familie- en persoonsarchieven
  - Documentatie Berteele. Overgedragen zonder toegang.
  - Verzameling Wijnendaele Luciaan, plaatsingslijst in typeschrift, bevat documentatie over Bissegem en Kortrijk (inv. 802).
  - Archief Sabbe, voormalig Algemeen Rijksarchivaris, overgedragen zonder toegang
  - Lambrecht Ivo-Joseph, voormalig burgemeester van Kortrijk, overdrachtslijst beschikbaar
  - De Meyere Jozef, architect te Kortrijk, overgedragen zonder toegang
  - Tiberghien Adolphe (pseudoniem Pieter Leie), componist, inventaris in typeschrift (inv. 506)
  - Wollecamp Maurits, secretaris van minister A. Dequae, plaatsingslijst in typeschrift (inv. 512)
  - Familie Van Coetsem-Braye in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk nr. 8479 (inv. 300/1)
  - Jean Auguste Joseph Laviolette in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk nr. 8481 (inv. 300/1)
  - Familie P.J. Delacroix-Heldenberg in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk nr. 8482, e.a. (inv. 300/1)
  - Familie Jacques Heldenberg in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk nr. 8480 (inv. 300/1)
  - Persoonsarchief M. Peleman, 1914, 1 blaadje. Overgebracht uit de historische onderwijscollectie van de universiteit Gent.
  - archief Jacques Stervelynck (auteurspseudoniem van Henri Vergote), Kortrijk, ca. 3,4 strekkende meter. Overgedragen zonder toegang.
  Notariaat
  - Ameije François Joseph (1776-1795) (inv. 400)
  - Baudoncq Guislain François (1735-1739) (inv. 400)
  - Blijau Gillis (1738-1792) (inv. 400)
  - Blyau (Blijau) Charles (1780-1800) (inv. 400)
  - Boes Bernard, dossiers (1584-1928) (inv. 400)
  - Bouten Henri Benoît Ernest (1862-1870) (inv. 400)
  - Cannaert Ignatius (1696-1727) (inv. 400)
  - Cannaert Pieter Norbert (1728) (inv. 400)
  - Carette Carolus Eugenius (1844-1862) (inv. 400)
  - Carette Carolus Aloïsius (1862-1892) (inv. 400)
  - Coucke Conrardus Marcellus (1852-1864) (inv. 400)
  - Coucke Emanuël Franciscus (1817-1852) (inv. 400)
  - Crombeen Andries (1705-1709) (inv. 400)
  - Croukhants Alexander (1831-1856) (inv. 400)
  - Croukhants Théodule (1856-1888) (inv. 400)
  - De Beaumez Jan (1619) (inv. 400)
  - De Brauwer Franciscus (1777-1795) (inv. 400)
  - De Clercq Jan (1588-1620) (inv. 400)
  - De Clercq Nicolaes (1608-1635) (inv. 400)
  - De Coc Arend (1541-1549) (inv. 400)
  - De Coninck Jacobus (1682-1703) (inv. 400)
  - De Coninck Joseph (1709-1730) (inv. 400)
  - De Cuyle Jan (1607-1624) (inv. 400)
  - De Deken Guillaume François (1822-1850) (inv. 400)
  - De Deken Ludovicus Guillielmus Desiderius (1850-1851) (inv. 400)
  - De Keux Guilliaeme (1704-1734) (inv. 400)
  - De Kimpe George (1699-1717) (inv. 400)
  - De Kimpe Jan Baptist te Kortrijk en Zwevegem (1699-1732) (inv. 400)
  - De Lannoy Pieter (1716-1745) (inv. 400)
  - Delft Daniël te Zwevegem en Kortrijk (1666-1683) (inv. 400)
  - De Lodt François (repertoria 1797-1800) (inv. 400)
  - De Penthevilles Jan Baptiste (1713-1741) (inv. 400)
  - De Praeter Arnouldt (1607) (inv. 400)
  - De Pratere Justus Joseph (1779-1785) (inv. 400)
  - De Wulf Pieter Nicolais (1721-1756) (inv. 400)
  - De Zutter Pieter Joannes (1741-1774) (inv. 400)
  - Dufaux Honoré (1851-1861) (inv. 400)
  - Du Moulin Guilliaeme (1677-1706) (inv. 400)
  - Duribreux Pieter (1732-1768) (inv. 400)
  - Durieu Jean-François (1805-1819) (inv. 400)
  - Engel Maximiliaan (1797-1817) (inv. 400)
  - Feys Albert (1906-1917) (inv. 400)
  - Feys Bruno (1893-1905) (inv. 400)
  - Gantier Jean François (1795-1822) (inv. 400)
  - Gaussart Thomas (1674-1692) (inv. 400)
  - Ghellynck Pierre Joseph (1810-1833) (inv. 400)
  - Glorieux Jules Victor (1864-1873) (inv. 400)
  - Goetghebuer Anthone (1677-1704) (inv. 400)
  - Hocke Eugène-François (1876-1896) (inv. 400)
  - Huughe Jan (1637-1669) (inv. 400)
  - Ide Charles senior te Kuurne en te Kortrijk (1886-1921) (inv. 400)
  - Lagae Auguste Joseph Edouard (1882-1888) (inv. 400)
  - La Violette Joannes (1693-1734) (inv. 400)
  - Lefevre Petrus Joannes (1815-1843) (inv. 400)
  - Maertens Edmond te Kortrijk (1919-1936) (inv. 400)
  - Maes Charles (1781-1783) (inv. 400)
  - Maes Judocus Leonardus (1784-1796) (inv. 400)
  - Morel Charles (1727-1746) (inv. 400)
  - Noë Jan Baptist (1738) (inv. 400)
  - Opsomer Achille-Lodewijk-Jozef-Eugeen (1892-1940) (inv. 400)
  - Opsomer, dossiers (1844-1940) (inv. 400)
  - Opsomer Eugeen-Ghisleen Sint-Denijs en Kortrijk (1853-1898) (inv. 400)
  - Ovyn (ook Ovijn) Benoît (1807-1824) (inv. 400)
  - Ovyn (ook Ovijn) François (1777-1800) (inv. 400)
  - Renard Joannes Léo (1834-1850) (inv. 400)
  - Renard Leo (1860-1882) (inv. 400)
  - Reyntjens Henri-Norbert (1850-1869) (inv. 400)
  - Reyntjens Jules Henri (1870-1876) (inv. 400)
  - Robyn Raphaël (1678-1693) (inv. 400)
  - Simons Louis (1601-1604) (inv. 400)
  - Snellaerdt Guillaume (1715) (inv. 400)
  - Tanghe Joannes (1689-1726) (inv. 400)
  - Terryn Petrus Franciscus (1764-1796) (inv. 400)
  - Tsoen Jan (1613-1622) (inv. 400)
  - Van Ackere Jan Louis (1723-1735) (inv. 400)
  - Van Dale Judocus (1687-1727) (inv. 400)
  - Van den Putte Joannes Jacobus (1724-1766) (inv. 400)
  - Van de Putte Ferdinand Ignace (1699-1725) (inv. 400)
  - Van der Schuere Ferdinand (1619-1654) (inv. 400)
  - Vandewiele Henri (1888-1896) (inv. 400)
  - Van Essche Jan (1619-1624) (inv. 400)
  - Van Marcke Albertus Jacobus (1771-1798) (inv. 400)
  - Van Neste Pieter François (1698-1718) (inv. 400)
  - Vansteenhuyse Paul (1935-1961) (inv. 400)
  - Vansteenhuyse Polydoor Francis (1874-1896) (inv. 400)
  - Vansteenhuyse Valère (1897-1935) (inv. 400)
  - Veys Joannes Baptist (1772-1784) (inv. 400)
  - Vuylsteke Jules (1888-1906) (inv. 400)
  - Willaijs Judocus (1700) (inv. 400)
  - Wolfcarius Joseph Antoine (1825-1860) (inv. 400)
  - Wullins Jan (1611-1642) (inv. 400)
  - Wullins Robert (1609) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

KORTRIJK-BUITEN

  Schepenbank
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 86 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 198 (inv. 107)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 250-251 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1930 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ten Akkere, gezegd Vierschaar
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 260-269 (inv. 102)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 735, 836, 4001, 4249 (inv. 101/3)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2378-2382 (inv. 502)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 643, 10555 (inv. 904)
  Heerlijkheid Berge ten Linde
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 3 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6914 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bergeluwie
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19045-19195 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bissegemstraat (ook Imbiese)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 503-508 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nrs. 213, 395; nr. VI nr. 7337 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 97 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 567 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 58-59 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Bouvekerke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 8 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 11, 44 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 7822 (inv. 904)
  Heerlijkheid Busschaerts
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1739-1740 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7028 (inv. 905)
  Heerlijkheid Clessenaers
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 804, 2793-2795, 3170-3175, 3602 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2125/bis (inv. 905)
  Heerlijkheid Diesveld
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 474-480 (inv. 100/1)
  - in archief kerkfabriek Kaster nr. 175 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2221 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 95 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid Eecke
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1739 (inv. 502)
  Heerlijkheid Gavere
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 31-43, 2e reeks nr. 186 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4134, 4880/s (inv. 905)
  - in archief O.-L.-Vrouwkapittel te Kortrijk nrs. 80-92 (inv. 22/2)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 644, 2466, 2468, 3054-3062, 6548 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Gorghem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 539 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 939, nr. 83 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 459-462, 470-472 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 609 (inv. 904)
  Heerlijkheid en Schepenbank Halle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1775, 2403, 2409, 2486, 2593-2595 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 525-527; 2e reeks supplement nr. 25 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 216; VI nr. 2534, 7463-7466 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 8993 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 46-49 (inv. 102 p. 67-68)
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 975, nr. 225 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid Hoogmosschere
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2377 (inv. 502)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Ten Houtte
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1896, 2011, 7003 (inv. 905)
  Heerlijkheid Imbiese, zie Bissegemstraat
  Heerlijkheid Mooren Ackere
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/3 (inv. 905)
  Heerlijkheid Mosscherambacht
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3049-3051, 3055 (inv. 904)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Nedermontjoie
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 533-533bis (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 167, 481-484 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7131, 7338 (inv. 905)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1692, 1737, 1774 (inv. 100/4)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 208 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Nedermosscher
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1853 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2045 (inv. 905)
  Heerlijkheid Oud Hof van Bellegem
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 16664-16931 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Schellebroek
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 486 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7338 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 208 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Steenbrugge alias Blauwpoort
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2388 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2011, 2534, 7003 (inv. 905)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40 (inv. 102)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 514 (inv. 904)
  Heerlijkheid en ammanie Steurenambacht
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5483 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8042 (inv. 904)
  Heerlijkheid en Schepenbank Tenuwelle
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 534 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7335-7336 (inv. 905)
  Heerlijkheid Vennestrate
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1739-1740, 1770, 1772-1773, 2385-2387 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Walle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2389-2391 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 79 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nrs. 218, 5468 (inv. 905)
  Armendis
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk, passim (inv. 101/3)
Naar index

KORTRIJK-KASSELRIJ

  De kasselrij Kortrijk strekte zich tot 1678 territoriaal uit over de navolgende dorpen. Na 1678 werd de Roede van Menen Frans grondgebied tot 1713 en werd nadien een autonoom distrikt. Aalbeke, Aarsele, Astene, Bavikhove, Bellegem, Beveren-Leie, Bissegem, Dadizele, Deerlijk, Deinze, Dentergem, Desselgem, Dottenijs, Egem, Emelgem, Geluwe, Gottem, Grammene, Gullegem, Harelbeke, Heestert, Herseaux, Heule, Hulste, Ingelmunster, Izegem, Kachtem, Kanegem, Kooigem, Kortrijk-buiten, Kuurne, Lauwe, Lendelede, Luigne, Machelen, Marke, Markegem, Menen, Meulebeke, Moen, Moeskroen, Moorsele, Oeselgem, Olsene, Ooigem, Oostrozebeke, Otegem, Petegem, Pittem, Poeke (met delen van Lotenhulle, Vinkt), Rekkem, Rollegem, Ruiselede, Schuiferskapelle, Sint-Baafs-Vijve, Sint-Denijs, Sint-Eloois-Vijve, Sint-Eloois-Winkel, Spiere, Tielt, Vichte, Wakken, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke, Wingene, Wontergem, Zeveren, Zulte, Zwevegem, Zwevezele. Het archief van de kasselrij is eertijds opgesplitst in verscheidene verzamelingen.
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens (inv. 100/1)

  - archief Kasselrij Kortrijk verzameling "Parochierekeningen", onvolledige lijst (inv. 100/1)
  - Kasselrijrekeningen, geen toegang beschikbaar, chronologische serie - Fonds bruine pakken I, onvolledige toegang in handschrift en gedigitaliseerd (inv. 100/2)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 1, 3, 27, 33, 43, 44, 48 (inv. 102 p. 67-68), eigenlijk is er geen toegang op deze pakken - "Triage provisoire", toegang via trefwoorden op fiches, één trefwoord per pak, in handschrift (inv. 100/3)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 391, 435, 870, 1012, 1989, 2196, 3153, 3162, 3585, 5201, 5279, 5288, 6166, 6624 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling "Mélanges généraux" doos I, 29 oorkonden, doos II anno 1687, doos III anno 1696 en 1696bis (inv. 100/4)
  - in archiefverzameling Fonds D'Hoop nrs. 84, 299, 384, 385, 393, 584 (inv. 28)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 14-17, 19-20, 73, 103-113, 122, 139, 140, 142, 143, 145-148 (inv. 100/8)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks varia, zonder nr. p. 21; 2e reeks supplement nrs. 1-2, 4-7, 9-10, 13, 16-17, 19-20, 22, 23 (inv. 102)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer Kortrijk nrs. 1-273 (inv. 100/1); charters met blauw nummer nr. 14 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Liassen Brugse Vrije nrs. 4525, 5364 (inv. 100/5)
  - in archiefverzameling "découvertes" nrs. 298, 338 (inv. 106)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nrs. 374, 590, 685 (inv. 107)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16434-16456 (inv. 21)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1762, 1894, 1930-1946, 2010, 2077, 2131, 2139, 2155, 2529, 2532-2533, 2535-2539, 2549, 2602-2608, 2635, 2727-2731, 2733, 2957, 3139, 3303, 3307-3308, 3833, 5188, 5189, 6167, 6920, 6976, 7006/21, 7006/25, 7008/1, 7008/4, 7013/4, 7015, 7022/5-7, 7043, 7102, 7117, 7137, 7163-7165, 7170, 7173-7188, 7195-7196, 7199, 7201-7206, 7208-7213, 7215-7222, 7227-7230, 7257-7270, 7281, 7286, 7288, 7291, 7356-7361, 7442-7444, 7446-7452, 7470, 7473-7475 (inv. 905)
  Leenhof en kasteel Kortrijk (archief van de kasselrij Kortrijk)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 753, 753/2, 829, 860, 4725, 6166 (inv. 101/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens p. 177-179 (inv. 100/1)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks supplement nr. 21 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 949, 950, 1884, 2530, 5301, 7061 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 74, 120 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 238, 239, 445, 589, 637, 675, 764, 2261, 7667, 7672 (inv. 904)
  - in archiefverzameling "Mélanges généraux" doos II anno 1628, 1651, 1664, 1670, 1673, 1675, 1678, 1683, 1692, 1737, 1774, 1774 (inv. 100/4)
  - in archiefverzameling "découvertes" nr. 233 (inv. 106)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten I nrs. 156-178, 6907 (inv. 905)
Naar index

SPIJKER VAN KORTRIJK

  De Spijker van Kortrijk ressorteerde onder de Hoofdreninge van Vlaanderen. De heren van Rollegem waren erfelijk ontvanger van de Spijker van Kortrijk uit hoofde van de heerlijkheid Rollegem. De Spijker was een achterleen van het Leenhof en Kasteel van Kortrijk. In de tweede helft van de 18e eeuw was Adrianus Xaverius de Ghellinck, heer van Elsegem, erfelijk ontvanger.

  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 161-162 (inv. 100/1)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 430-456; 2e reeks supplement nrs. 18, 26, 28, 35, 38 (inv. 102)
  - in archiefverzameling Triage van het Brugse Vrije nr. 522 (inv. 100/6)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 114bis; VI nrs. 947, 2006, 2529, 3870, 4134, 4607/20, 7042, 7092, 7239-7256, 7355, 7453-7461 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 1, 27, 36-42, 158, 199-201, 204, 212 (inv. 102 p. 67-68)
  Zie: Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 916, 1143, 3306, 4481, 5102, 5169, 5173, 6069 (inv. 101/3)
Naar index

KROMBEKE (Poperinge)

  Heerlijkheid Oost- en West-Zwijnland
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

KRUISHOUTEM (O.Vl.)

  Leenhof Kruishoutem-Aishove
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2481 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 9182-9183 (inv. 904)
  Heerlijkheid Ten Borre
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Emstrode Ten Heede
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2484 (inv. 905)
Naar index

KUMTICH (Tienen) (Vl. Brab.)

  Heerlijkheid Cumtich
  - in fonds d'Ennetières annex de Laubespin p. 47-49, nrs. 175-176, 182-184 (inv. 503)
Naar index

KUURNE

  Heerlijkheid en Schepenbank Kuurne
  - in Gemeentearchief Kuurne p. 515-516, nrs. 19, 24-25, 34-35 (inv. 301/2)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 16 (inv. 102)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2596-2597 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nrs. 89, 118; VI nrs. 2012bis, 2611-2613, 6986-6987, 7086, 7105, 7123 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Triage van het Brugse Vrije nr. 533 (inv. 100/6)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 5228 (inv. 101/3)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 19-22, 105 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 252-253 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 497, 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1972, 2292, 2906, 7033, 7061, 7148 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bergeluwie
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19045-19195 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bissegemstraat (ook Imbiese)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 503-508 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nrs. 213, 395; nr. VI nr. 7337 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 97 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 567 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 58-59 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Cleen Poortje (Portkin)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1739-1740 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2534 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Couttere
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2736-2742, 2744, 2746, 2874/2, 2906, 7287, 7350-7354 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank van Heule gezegd Curenbrugge
  - in Gemeentearchief Hulste p. 442, nr. 118 (inv. 301/2)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 14 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2059, 2906 (inv. 905)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nr. 88 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Duifhuis
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1784 (inv. 502)
  - in archief kerkfabriek Bavikhove nr. 126 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1999, 2011 (inv. 905)
  Heerlijkheid Grysperre
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2575, 2770-2772, 4134, 7097 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 91 (inv. 100/8)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hof te Rozebeke op de Mandel gezegd Nieuwenhove
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7005, 7148 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4004 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Latters
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Nieuwenhuize
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1767, 2598-2600 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 16 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank van de Sint-Amandsproosdij
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2392 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 44-70 (inv. 102)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 133 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 2988, 3905, 9163 (inv. 904)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 646, 5850, 6472 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling "Brussel 1866" nrs. 133-135 (inv. 27)
  Heerlijkheid en ammanie Steurenambacht
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5483 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8042 (inv. 904)
  Heerlijkheid Woubrechts
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 715, nr. 10 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1999, 2011, 7003 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wulfswinkel
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40; 2e reeks nr. 485 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4134, 7097 (inv. 905)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1675, 1678 (inv. 100/4)
  Zie: in archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Kuurne nrs. 1-8 (inv. 25)
  Kerkfabriek Sint-Katerine-Kapelle
  - in Gemeentearchief Kuurne nr. 23 (inv. 301/2)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Kuurne p. 515-516, nrs. 1-36 (inv. 301/2)
  - benoeming van Jozef Coucke tot nieuwe burgemeester van Kuurne jaar X in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk nr. 3545 (inv. 300/1)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Kuurne nr. 16 (inv. 301/2)
  Notariaat
  - Carette Carolus Eugenius (1834-1844) (inv. 400)
  - Croukhants Alexander (1822-1831) (inv. 400)
  - De Schietere Frederic (1857-1883) enkele akten (inv. 400)
  - Martroye Louis-François-Xavier (1845) 1 akte (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

LAGNICOURT (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

LAND VAN WEDERGRAAT (O.Vl.)

  Heerlijkheid bestaande uit Appelterre-Eichem, Denderwindeke, Neigem en Pollare
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

LANGEMARK (Langemark-Poelkapelle)

  Kerkfabriek
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2554/b (inv. 905)
  Armendis
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2554/b (inv. 905)
Naar index

LAUWE (Menen)

  Heerlijkheid en Schepenbank Lauwe
  - in Gemeentearchief Lauwe p. 518, nrs. 1-2 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2217, 7008/1 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3185, 7008/3 (inv. 905)
  Zie: familiearchief de Limburg-Stirum nr. 36 (inv. 501)
  Heerlijkheid Beaulieu
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1749-1750 (inv. 502)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 939 nr. 84 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 212 (inv. 905)
  Heerlijkheid Clessenaers
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 804, 2793-2795, 3170-3175, 3602 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2125/bis (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Elst
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 714, nrs. 1, 3 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 144 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Heule
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2605 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2362 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Hurt
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2554/b, 7290 (inv. 905)
  Heerlijkheid Kemmele alias Ter Leyen - Zie bibliotheek nr. A 3216 in leeszaal (fotokopie van register van heerlijke renten in privé-bezit)
  Heerlijkheid Kemps
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 714-715, nrs. 3-6, 8-9 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6671 (inv. 905)
  Heerlijkheid Nederbeke
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2606 (inv. 502)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek nrs. 1-17 (inv. 25)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 10943 (inv. 101/3)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Lauwe nrs. 16-17 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Lauwe p. 518, nr. 3 (inv. 301/2)
  Notariaat
  - Guillemyn Arthur Ivan Jean (1891-1922) (inv. 400)
  - Soete Jules (1862-1890) (inv. 400)
  - Valcke Guillaume Arnould (1796-1820) (inv. 400)
  - Valcke Marcellinus Leo (1820-1861) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

LEDEGEM

  Heerlijkheid en Schepenbank Ledegem
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 670, nrs. 366-370 (inv. 301/2)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2071, 2072, 2709-2721 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 42 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2037, 7273 (inv. 905)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 282-340 (inv. 103)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3015, 5486, 5734 (inv. 905)
  Zie: archief Varia Kortrijk nr. 127 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid en Schepenbank Emstrode (Hemsrode)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2723-2724 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 666, nrs. 266-267 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2769 (inv. 905)
  Heerlijkheid De Cleene Vierschaere, gezegd Langendale en Anteunis
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2722 (inv. 502)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 287, 292, 315 (inv. 103)
  Heerlijkheid en Schepenbank Grootoosthove gezeid te Wulfsdamme
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 241-242 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Moorsele nrs. 271-273; p. 674 nr. 484 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Grote Heerschip gezegd Uytkerke
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 282-340 (inv. 103)
  Heerlijkheid en Laatschap van het Hof te Izegem
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 825-828, nrs. 67-131 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 174, 416 (inv. 100/1)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 14-31 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 1036 (inv. 107)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 238-257 (inv. 103)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7292-7298 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 87 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 597, 666 (inv. 906)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 134; VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Oosthove
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/7 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Schoonvelde
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 282-340 (inv. 103)
  Heerlijkheid en Schepenbank Swielande (Zwijnland)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 670, nrs. 371 (inv. 301/2)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2725 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 64 (inv. 102)
  Zie: archief Varia Kortrijk nr. 135 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid en Schepenbank Zesmanscepen
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 666, nrs. 266-267 (inv. 301/2)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Ledegem nrs. 1-18 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Ledegem p. 520, nrs. 1-7; p. 673, nrs. 456-458 (inv. 301/2)
  Notariaat
  - Depla Arthur-Leo (1902-1905) (inv. 400)
  - Dufort Everard Romain (1849-1868) (inv. 400)
  - Dufort Jan Leonard (1816-1849) (inv. 400)
  - Dufort Pieter (1713-1728) (inv. 400)
  - Fauvarque Nicaise Jacques (1808-1815) (inv. 400)
  - Lagae Achille (1894-1902) (inv. 400)
  - Lievens Jan (1646-1648) (inv. 400)
  - Pycke Victor (1869-1893) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

LEFFINGE (Middelkerke)

  Bureel van Weldadigheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

LENDELEDE

  Heerlijkheid en Schepenbank Lendelede
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 43 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nrs. 378bis-379; VI nrs. 1867, 2028-2032, 2148, 2481, 2913, 5120, 5209-5210, 7003 (inv. 905)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Fonds D'Hoop nr. 1121 (inv. 28)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nr. 460 (inv. 906)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 140, 498 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 144; VI nr. 2292 (inv. 905)
  Heerlijkheid Abeelbos
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Bauwenbussche
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 5309, 5495 (inv. 905)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1673 (inv. 100/4)
  Heerlijkheid en Schepenbank Berghelins
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 479; 2e reeks annex nrs. 43, 45 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2855 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bissegemstraat (ook Imbiese)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 503-508 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nrs. 213, 395; nr. VI nr. 7337 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 97 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 567 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 58-59 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bourbourg (Borborg)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Diesveld
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 759/1 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Draefs
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1756-1760, 1767, 2071, 2072, 2600-2604, 2662 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Emelgemse
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7097 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Grysperre
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2575, 2770-2772, 4134, 7097 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 91 (inv. 100/8)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hemelrijk
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2575 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 1026, 6283-6294 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Hooghen Doorne
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 160 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten I nr. 100 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2554/b (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Meulewalle
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 43 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7003 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 2177 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Poeke
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232 nr. 19 (inv. 301/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16291, 16952-17081, 17138-17548 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Priems
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 259bis (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten I nr. 100; VI nr. 3036 (inv. 905)
  Heerlijkheid Rodemans
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2546-2547 (inv. 905)
  Heerlijkheid Sint-Baafs
  Zie: Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4014 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en ammanie Steurenambacht
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5483 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8042 (inv. 904)
  Heerlijkheid Tollenaers
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6673 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 5228 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Wadripont
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7112-7113, 7133 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wulfswinkel
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40; 2e reeks nr. 485 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4134, 7097 (inv. 905)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1675, 1678 (inv. 100/4)
  Zie: in archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Lendelede nr. 1 (inv. 25)
  Persoonsarchief - J.B. Nolf, pastoor van Lendelede, in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk nrs. 5886, 6482 (inv. 300/1)
  Notariaat
  - Mattelaer Leopold Philemon (1882-1901) (inv. 400)
  - Pillen Valère Marie Antoine (1901-1917) (inv. 400)
  - Vervisch Jules (1919-1922) (inv. 400)
  - Wallays Leo-Constantin (1827-1838) enkele akten (inv. 400)
  - Wautier Leo (1845-1881) enkele akten (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

LICHTERVELDE

  Heerlijkheid de Glorie van den Bogharde
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hazelbos
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2751, 2906 (inv. 905)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nr. 53 (inv. 509)
  Heerlijkheid en Laatschap van het Hof te Izegem
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 825-828, nrs. 67-131 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7292-7298 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 87 (inv. 100/8)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 14-31 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 1036 (inv. 107)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 238-257 (inv. 103)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 597, 666 (inv. 906)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 43, 46, 61, 62 (inv. 102 p. 67-68)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 134; VI nr. 2553 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 174, 416 (inv. 100/1)
Naar index

LILLE (F.)

Stad Rijsel

  - in fonds d'Ennetières annex de Laubespin p. 79, nr. 329 (inv. 503)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7031 (inv. 905)
  - in archiefverzameling "découvertes" nrs. 160, 161 (inv. 106)
Naar index

LINSELLES (F.)

  Heerlijkheid Ingelmunster
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

LONDERZEEL (Vl. Brab.)

  Laathof van Oudenhove
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

LUINGNE (Mouscron) (Hain.)

  Heerlijkheid en Schepenbank Luigne
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1118-1121, 1161, 1162 (inv. 502)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7220 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Akkere
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19204-19419 (inv. 21)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2554/b (inv. 905)
  Heerlijkheid Le Buus
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1122 (inv. 502)
  Heerlijkheid Les Haies
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 999, 1123-1128, 1133, 1308, 1310 (inv. 502)
  Heerlijkheid Heindryc
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Maleeuse
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 153 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Tombroek
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1130-1131 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 526 (inv. 102)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 2923 (inv. 904)
Naar index

MACHELEN (Zulte) (O.Vl.)

  Heerlijkheid en Schepenbank
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Emstrode Ten Heede
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2482-2484 (inv. 905)
Naar index

MAINVAULT (Ath) (Hain.)

  Heerlijkheid Hembize
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 918 (inv. 502)
Naar index

MALDEREN (Londerzeel) (Vl. Brab.)

  Heerlijkheid Buffaert
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Groenhove alias Ten Broeke
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Ter Meiren alias Cattenbroek
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Munken
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

MARKE (Kortrijk)

  Heerlijkheid en Schepenbank Marke
  - in Gemeentearchief Marke p. 522-525, nrs. 1-72 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/14 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 4899, 5241 (inv. 101/3)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7141 (inv. 905)
  Heerlijkheid Blommegem
  - in Gemeentearchief Marke p. 524-525, nrs. 66-67 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/14 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4899 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Kelders
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/13 (inv. 905)
  Heerlijkheid Lerberghe
  - in Gemeentearchief Marke p. 525, nr. 71 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Groeninge (ook Rodenburg genoemd)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 180-253 (inv. 102)
  Heerlijkheid Steenbrugge alias Blauwpoort
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2388 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2011, 2534, 7003 (inv. 905)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40 (inv. 102)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 514 (inv. 904)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Marke nr. 1 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Marke p. 523 nrs. 22-23, 1456-1507 (inv. 301/2)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Armendis
  - in Gemeentearchief Marke p. 523 nrs. 26, 28, 29, 37 (inv. 301/2)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Marke p. 526-650 nrs. 1-2735 (inv. 301/2)
  - ongeordend archief Marke 0,42 str. m
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Marke nrs. 1308-1388 (inv. 301/2)
  Onderwijs Register van briefwisseling (1868-1884) van de gemeenteschool. In: bedrijfsarchief Vandewiele.
  Bedrijfsarchieven
  Bedrijfsarchief Vandewiele, overgedragen zonder toegang
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

MARKEGEM (Dentergem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Markegem
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 44 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Markegem p. 652-653, nrs. 19-20 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 5310, 6899-6900, 6992 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1944 (inv. 905)
  Heerlijkheid Haecketis
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 6899-6900 (inv. 905)
  Heerlijkheid Het Hauweelse
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4799 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Ter Hoyen
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 44 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6992 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Markegem nrs. 1-117 (inv. 25)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Markegem nrs. 54-117 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Markegem p. 652-653, nrs. 1-58 (inv. 301/2)
  Notariaat
  - Van Wambeke Frans te Dentergem, Aalter en Markegem (1687-1695) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

MARQUION (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

MAZINGHEM (F.)

  Heerlijkheid Bernière
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2913 (inv. 502)
  Heerlijkheid Fontes
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2911-2912 (inv. 502)
  Heerlijkheid Linghem
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2912 (inv. 502)
  Heerlijkheid Mazinghem
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2909-2911, 2913 (inv. 502)
Naar index

MECHELEN (Antw.)

  Hospitaal van Sint-Pieters en Paulus
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

MEERBEKE (Ninove) (O.Vl.)

  Heerlijkheid en Schepenbank Meerbeke
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)Parochiaal archief
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
  Armendis
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
Naar index

MENEN

  Schepenbank
  - in archief Schepenbanken 2e reeks supplement nr. 27 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2033-2034, 7008/6, 7282 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3074, 3884, 11493, 11692 (inv. 904)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos III anno 1662 (inv. 100/4)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten II nrs. 202-204; VI nrs. 948, 3026, 5026, 5328, 7068, 7070, 7188, 7252-7253, 7256, 7453 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 1-4 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzamelingMélanges généraux doos III anno 1623, 1634, 1636, 1662bis (inv. 100/4)
  Zie: archief Varia Kortrijk nrs. 1, 2, 56, 59, 60, 62 (inv. 100/8)
  Leenhof Menen
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7281.
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 214 (inv. 100/1)
  Roede van Menen
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 660 nrs. 63-69 (inv. 301/2)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 1-15 (inv. 102)
  - in archiefverzameling Fonds D'Hoop nr. 265 (inv. 28)
  - in archiefverzameling Liassen van het Brugse Vrije nr. 4289 (inv. 100/5)
  - in archiefverzameling "découvertes" nr. 26 (inv. 106)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2608-2609 (inv. 502)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten I nrs. 148-152; II nrs. 196-202; VI nr. 5026 (inv. 905)
  Tabellion van de Roede van Menen te IZEGEM, zie IZEGEM
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Menen St.-Vedastus nrs. 1-4 (inv. 25)
  - in archiefverzameling Hedendaagse parochieregisters
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 207-208 (inv. 25)
  Hospitaal
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 209-210 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 673, nrs. 459-461 (inv. 301/2)
  Vredegerecht Menen
  - inventaris vredegerecht Menen (inv. 200/1, 200/2, 200/6 en 200/8) Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Politierechtbank Menen
  - inventaris politierechtbank Menen (inv. 200/1) Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor van Registratie en Domeinen Menen
  - inventaris 1e en 2e kantoor Registratie en Domeinen, p. 8-15 (inv. 203/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor Directe belastingen Menen Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Ministerie van Financiën, kadaster kanton Menen
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6978 (inv. 905)
  Notariaat
  - Butaye Alphonse (1885-1915) (inv. 400)
  - Castelein Charles Auguste (1831-1860) (inv. 400)
  - Castelein Charles Theodoor (1860-1885) (inv. 400)
  - Castelein Pierre Joseph (1797-1830) (inv. 400)
  - Ghesquière Charles François (1798) (inv. 400)
  - Lagae Achille (1902-1919) (inv. 400)
  - Van Ackere Constant-Frédéric (1849-1895) (inv. 400)
  - Van Ackere Ernest-Victor-Constant (1895-1902) (inv. 400)
  - Vanackere Frederik Joseph (1818-1849) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

MENEN-BUITEN

  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3189, 7056, 7240, 7252-7253, 7256, 7455 (inv. 905)
  Heerlijkheid Billemont
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 36 (inv. 102)
  Heerlijkheid Brabant
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 670, nrs. 373-374 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Ter Couttere
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 488-490 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Heule en Woestijne
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 670, nrs. 358-363 (inv. 301/2)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 489-490 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Hove
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 670-671, nrs. 375-388 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Het Namense
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 671, nrs. 411-412 (inv. 301/2)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 938, nr. 80 (inv. 301/3)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2668 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2523 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 735 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 27, 44 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Pesscherie
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 488-490 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 4607/23 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Schoonvelde
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 670-671, nrs. 375-388 (inv. 301/2)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 488 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Tamets
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2481, 7142 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Walle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1767, 2071, 2072, 2661-2662 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 38, 41, 47 (inv. 102)
  Heerlijkheid Waterschap
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 38, 41, 47 (inv. 102)
Naar index

MERCKEGHEM (F.)

  Abdij van Ravensberge
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6917 (inv. 905)
Naar index

MERKEM (Houthulst)

  Sint-Pieters- en Onze-Lieve-Vrouweabdij te Merkem
  - CALLEWIER Hendrik,Inventaris van de archieven van de jezuïetencolleges te Ieper, Kortrijk en Oudenaarde (1584-1773), en van ontvanger Le Maitre na de opheffing (1773-1787) met inbegrip van de archieven (1084-1698) van de gencorporeerde abdij van Merkem, de priorij van Niepkerke en de lazarij van Oudenaarde, Brussel, 2004, 86 p. (inv. leeszaal nr. 30)

  - WARLOP E.,Inventaris van het archief van de abdij van Merkem, deel I, ontledingen van de oorkonden (1173-1585), Brussel, A.R., 1965. Nadere toegang op inventaris nr. 30 (inv. 24).
Naar index

MESEN

  Heerlijkheid en Schepenbank
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7284 (inv. 905)
Naar index

METEREN (F.)

  Heerlijkheid Walle
  - in familiearchief d'Ennetières charter nr. 356 (inv. 502)
Naar index

MEULEBEKE

  Heerlijkheid en Schepenbank Meulebeke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 45 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nrs. 45, 49-50, 60 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten III nrs. 9-31; V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2058, 2120/5, 2160, 2168-2169, 2231, 2236, 2271-2275, 2773-2792, 2858, 3027bis, 3837-3847, 3871-3872, 3884-3891, 3897-3900, 3919-3920, 3972-3979, 3986-3990, 4136, 4138-4139, 4935, 5213-5219, 6453, 7006/10, 7006/14-18, 7006/20, 7043, 7044/2, 7044/11, 7052 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 130 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 601, 11444 (inv. 904)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 25-51 (inv. 509)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 149 (inv. 107)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 145 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 254-256 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214; VI nrs. 4605, 7006/5 en 6 (inv. 905)
  Zie: archief Varia Kortrijk nr. 129 (inv. 100/8)
  Zie: familiearchief van den Steen de Jehay nr. 55 (inv. 509)
  Zie: archief Kapittel Harelbeke nr. 19474 (inv. 21)
  Leenhof Meulebeke
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Akkere
  - in schepenbanken 2e reeks nrs. 270-272; 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 4882 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ammanie van Meulebeke
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7044/3 (inv. 905)
  Heerlijkheid Bardoense
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6901 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Borcht
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nrs. 53-54 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2773, 2780 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 2950 (inv. 904)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Heerlijkheid Borchtrente
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nr. 52 (inv. 25)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bosterhout
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 4, 2e reeks nrs. 270-272 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nr. 56 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2793-2798, 4889, 7006/16 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Buysveld
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 6 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nr. 7044/16 (inv. 905)
  Heerlijkheid Claerhout
  - in Gemeentearchief Pittem nrs. 275/g-290, 310-316 (Rijksarchief Brugge) (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2004, 2181, 2271-2273, 3863-3869, 3892, 3901-3902, 3922, 3968, 3994, 4062-4065bis, 4141, 5228, 5691, e.a. (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 118 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 410, 412, 414-428, 430-435, 517-536, 538-566, 571, 644, 745-747, 749-752, 754, 755, 757, 759, 1012-1014 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Triage van het Brugse Vrije nr. 534bis (inv. 100/6)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nr. 5 (inv. 501)
  Heerlijkheid en Schepenbank Cleen Willecomme
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 6 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2083 (inv. 905)
  Heerlijkheid Cleenbrugghe
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7044/13 (inv. 905)
  Heerlijkheid Coutere
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7004/2 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Croovelt
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 15 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nr. 51 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nr. 7044/15 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank van Heule gezegd Curenbrugge
  - in Gemeentearchief Hulste p. 442, nr. 118 (inv. 301/2)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 14 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2059, 2906 (inv. 905)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nr. 88 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Dierdonk
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3988, 3993 (inv. 904)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7009 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Doorne, gezegd Kapittel van Harelbeke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 65 (inv. 102)
  - archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1724/1-3 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8056 (inv. 904)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Heede
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 31, 45, 66 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Hogerbauwhede
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 37 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 932, nr. 12 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7064, 7115 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Hurt
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2554/b, 7290 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Lo
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 19 (inv. 102)
  Zie: archief Varia Kortrijk nr. 129 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Mandere (Mandele)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 6; 2e reeks nrs. 482 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Meynaertsneeringhe
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Mortaanse
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7050 (inv. 905)
  Heerlijkheid Nieuwenhuize
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Opperammanschap
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2799, 7044/4 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ouderick
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nrs. 52-55 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2780, 2801 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Peperstrate
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 45, 53 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 485-487 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Priems
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 259bis (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten I nr. 100; VI nr. 3036 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Rijkaertschuere
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 40, 57; 2e reeks nr. 485 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2125/ter; 2126/19, 7044/5 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3111, 11563 (inv. 904)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Rupelgem
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 56 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Schaluwen
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 62 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2800 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 629 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Scherres
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Groot Schothoek
  - in archief kerkfabriek Ooigem nr. 117 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2702 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2906, 5457-5460, 7004/2, 7044/12 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 1709 (inv. 904)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Heerlijkheid Uutneminghe
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nrs. 52 (inv. 25)
  Heerlijkheid Ter Varent
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 4 (inv. 102)
  Heerlijkheid Vriese
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nrs. 52-54 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2780 (inv. 905)
  Heerlijkheid Walbrugge
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7004/2 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nrs. 1-47 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nr. 3899, 7044/6, 7044/8, 7044/9 (inv. 905)
  Kapel van Marialoop te Meulebeke
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nrs. 21 - 24/1-12 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7044/6, 7044/14 (inv. 905)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek nrs. 1, 3-4, 25-42 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nr. 7017/1-6, 7044/6 (inv. 905)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7044/7 (inv. 905)
  Sint-Sebastiaansgilde
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar (inv. 905)
  Vredegerecht Meulebeke
  - inventaris vredegerecht Meulebeke, p. 145-146 (inv. 200/2), p. 19-26 (inv. 200/3). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Politierechtbank Meulebeke
  - inventaris politierechtbank Meulebeke (inv. 200/1) Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Kantoor van Registratie en Domeinen Meulebeke
  - inventaris kantoor Registratie en Domeinen, p. 3-7 (inv. 203/1) Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Notariaat
  - Bossuyt Gustaaf (1860-1869) (inv. 400)
  - Bossuyt Leo-Bernard (1822-1860) (inv. 400)
  - Bossuyt Emile-Alexander (1870-1888) (inv. 400)
  - Croukhants Alexander (1820-1822) (inv. 400)
  - De Brabandere Honoré (1888-1921) (inv. 400)
  - Roelandts Louis (1807-1819) (inv. 400)
  - Tytgadt Joos (1671-1678) (inv. 400)
  - Tytgat Pierre-Joseph (1805-1821) (inv. 400)
  Familie De Bels
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2176, 7006/8, 7022/2 (inv. 905)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nr. 260 (inv. 103)
  Familie Vaerman
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar, VI nrs. 2152, 5215, 7052 (inv. 905)
  Familie De Ronghe
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2176, 2201, 7006/2, 7006/4 (inv. 905)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

MOEN (Zwevegem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Moen (Kortrijks en Oudenaards)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 398-426 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moen p. 655, nr. 1 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 931-934, 3028, 4140, 5019, 6988, 7368-7441 (inv. 905)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nr. 259 (inv. 103)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 2, 25, 33, 48, 49, 159-194 (inv. 102 p. 67-68)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 139, 523 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Varia Kortrijk nr. 107 (inv. 100/8)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 155, 209-214; VI nrs. 3367-3368, 7182, 7362 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Abroye
  - in archief schepenbanken 2e reeks nr. 426quater; 2e reeks supplement nr. 32 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten nr. 7362 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bavegem
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19531-19708 (inv. 21)
  - in archiefverzameling "découvertes" nrs. 230-231 (inv. 106)
  - in archiefverzameling aanwinsten nrs. 3983-3984, 6454, 6990 (inv. 905)
  Heerlijkheid Blas
  - in archief schepenbanken 2e reeks nr. 426quater; 2e reeks supplement nr. 32 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten nr. 7362 (inv. 905)
  Heerlijkheid Borre
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 426quater (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten nr. 7362 (inv. 905)
  Heerlijkheid Erembodegem
  - Archief van de heer en Schepenbank van Erembodegem (inv. 110)
  Heerlijkheid Hoog Hof van Moen
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 411-426; 2e reeks supplement nr. 32 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6993 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 32, 159-194, 196, 198 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Lannote
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 428-429 (inv. 102)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 198 (inv. 102 p. 67-68)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1680-1682, 2722, 3325, 7363-7367 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 71c, 96 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid en Schepenbank Nieuwenhove
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 259ter (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3959, 4936, 5240-5241, 7004/1-2 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20026-20031 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Overakker
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7001 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 17937-18408 (inv. 21)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1762-1767 (inv. 502)
  Heerlijkheid Perreken
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16197-16198, 16212-16216, 19709-19724 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Steenbeke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 22; 2e reeks nrs. 161, 179 (inv. 102)
  Heerlijkheid Tien Mudden
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15629-15771 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Vijvense (Vyvainsche)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 477-478 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 975, nr. 226 (inv. 301/3)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 46, 211 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Waterlos
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 198 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wostijne
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 526 (inv. 102)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16670, 16675, 16703-16709, 17570, 18928, 19724-20011 (inv. 21)
  Kerkfabriek
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: Hedendaags archief kerkfabriek Sint-Maarten Kortrijk nr. 484 (inv. 29)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Moen nrs. 3-4 (inv. 25)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 175 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7323-7333 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Moen p. 655, nr. 2 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6989 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 23 (inv. 102 p. 67-68)
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nr. 10 (inv. 305)
  Notariaat
  - Everaert Jacques (1671-1675) (inv. 400)
  - Van Ackere Jan Louis (1727-1728) (inv. 400)
  - Wolfcarius Joseph Antoine (1808-1825) (inv. 400)
  Familie- en persoonsarchief
  - Familiearchief Van Ruymbeke (inv. 511)
  - Persoonsarchief Wolfcarius, baljuw en belastingontvanger van Heestert, griffier van Moen: in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 195, 197-198 (inv. 102 p. 67-68)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

MOERBEKE (O.Vl.)

  Heerlijkheid Moerbeke
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1408-1411 (inv. 502)
Naar index

MOESKROEN (Hain.)

  Heerlijkheid en Schepenbank Moeskroen
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1132-1293 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 46 (inv. 102)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 131 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 8032 (inv. 904)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2568 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Akkere
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19204-19419 (inv. 21)
  Heerlijkheid La Bassée
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1294-1295 (inv. 502)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 939, nr. 85 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid La Castellerie
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1188bis-1191 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Heule
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 909 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Aalbeke nrs. 82, 84-87, 89 (inv. 25)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 163 (inv. 100/1)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1174, 1180, 1195-1216, 1787, 1791-1797, 1806, 1811-1820, 1849 (inv. 502)
  Heerlijkheid Mosscherambacht
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3049-3051, 3055 (inv. 904)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Nevele-Ronsevaal
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1297-1298 (inv. 502)
  Heerlijkheid Les Ramées
  - in familiearchief d'Ennetières charters nrs. 186, 192 (inv. 502)
  Heerlijkheid Sint-Pieters van Rijsel
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1154, 1299-1302 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 59 (inv. 102)
  Heerlijkheid Tombroek
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1130-1131 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 526 (inv. 102)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 2923 (inv. 904)
  Heerlijkheid Trameries
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1303-1307 (inv. 502)
  Heerlijkheid Le Val
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1113-1115, 1133, 1136, 1155, 1162, 1164, 1167, 1174, 1176, 1180, 1181, 1194-1234, 1238, 1260, 1274, 1289, 1308-1327 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 46 (inv. 102)
  Heerlijkheid La Vellerie
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 733, 804, 1183-1188, 1196-1216, 1217-1222, 1238 (inv. 502)
  Heerlijkheid Vijve (ook Fives, Fyvers)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 909 (inv. 101/3)
  - in archief kerkfabriek Aalbeke nrs. 82, 84, 86, 87, 90 (inv. 25)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 163 (inv. 100/1)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1196, 1787, 1792-1797, 1806, 1830-1832 (inv. 502)
  Kerkfabriek en parochiaal archief Moeskroen
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1272-1293 (inv. 502).
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3414, 3415 (inv. 904)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Kapel van Les Ramées te Moeskroen
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1191 (inv. 502).
  Armendis
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1289-1293 (inv. 502).
  Notariaat
  - Van Lerberghe Judocus Frans (1721-1746) (inv. 400)
Naar index

MONT-BERNANCHON (F.)

  Heerlijkheden Carvin en Cauchie
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2902-2905 (inv. 502)
Naar index

MONT-SAINT-ELOI (F.)

  Abdij
  - in archiefverzameling Farde A. De Poorter nrs. 1, 5, 6, 9, 10, 13, 18-20, 22 (inv. 101/7)
Naar index

MOORSELE (Wevelgem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Moorsele
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 47; 2e reeks supplement nrs. 38-48; 2e reeks annex nrs. 38, 40, 44, 47, 48 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 657-664, nrs. 1-200 (inv. 301/2)
  - COOLSAET W. en VANOVERBERGHE L., Gemeentearchief Moorsele nrs. 12-13, 15, 43 (inv. 304)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2037, 2802-2849, 3029, 4620-4622, 4688-4690 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19490-19498 (inv. 21)
  - in verzameling Wijnendaele Luciaan nrs. 143-146 (inv. 802),
  Zie: archiefverzameling Liassen van het Brugse Vrije nr. 5290 (inv. 100/5)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3191, 7006/17, 7008/4 (inv. 905)
  Zie: familiearchief van den Steen de Jehay nr. 56 (inv. 509)
  Heerlijkheid Het Ardooise
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 666, nrs. 261-262 (inv. 301/2)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2561-2652 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Berghelins
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 479; 2e reeks annex nrs. 43, 45 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2855 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Bogaertsrente
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2025, 2035, 2051-2059, 2065-2072 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2818-2828 (inv. 905)
  Heerlijkheid Buxhem
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 667, nr. 291 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2001 (inv. 905)
  Heerlijkheid Coutere
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 666, nrs. 268-270 (inv. 301/2)
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 243-244 (inv. 25)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Elst gezegd Coutershoek
  - in archief Schepenbanken 2e reeks supplement nr. 38 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 667, nrs. 298-301 (inv. 301/2)
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nr. 238 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2803, 2850-2851, 2854 (inv. 905)
  Heerlijkheid Emstrode
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2854 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Gracht
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2071-2073, 2639-2649 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks supplement nrs. 38-48; 2e reeks annex nrs. 38, 40, 44, 47, 48 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 664-665, nrs. 201-225 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2802-2849, 4620-4622, 4688-4690 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Grootoosthove gezeid te Wulfsdamme
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 241-242 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Moorsele nrs. 271-273; p. 674, nr. 484 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Harelbeeks (Harelbix)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 38, 46 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 666-667, nrs. 274-285 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid en Laatschap van het Hof te Izegem
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 825-828, nrs. 67-131 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 174, 416 (inv. 100/1)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 14-31 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 1036 (inv. 107)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 238-257 (inv. 103)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7292-7298 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 87 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 597, 666 (inv. 906)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 134; VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hondschote
  - in Gemeentearchief Gullegem p. 351, nr. 7 (inv. 301/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Kezelberg en Vrijeigen
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 43-45, 47, 48 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Beveren-Waregem nr. 1108 (inv. 301/1)
  - in Gemeentearchief Moorsele, nrs. 231-239 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2855 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Klein Ter Beke
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 667, nrs. 286-287 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2818-2828 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Male
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 42, 46 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 666-667, nrs. 274-285 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid en Schepenbank Marca en Salines
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 667, nrs. 302-306 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Marrem
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nr. 238 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1767, 2654, 2662, 2671 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Merrie
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 668, nrs. 310-312 (inv. 301/2)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1767, 2600 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  Heerlijkheid Nieuwenhove
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 666, nrs. 263-265 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Olbroek
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 282-340 (inv. 103)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ravenstein
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nr. 43 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 665, nrs. 243-246 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2855 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Schevels
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 667, nrs. 292-297 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2744 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Sint-Pieters van Rijsel
  - in Gemeentearchief Izegem p. 444, nrs. 2-3 (inv. 301/2)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 84-86 (inv. 100/8)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 372-378 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 936-938 (inv. 905)
  Heerlijkheid Tamets
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2481, 7142 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Verkinsmeers
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 665, nrs. 240-242 (inv. 301/2)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2071, 2072, 2658-2661 (inv. 502)
  Heerlijkheid Vrijeigen, zie Kezelberge
  Heerlijkheid en Schepenbank Wagenbrugge
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 44, 47 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 665, nrs. 226-230 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7006/17 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 808 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Walle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1767, 2071, 2072, 2661-2662 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 38, 41, 47 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2803, 2852-2854 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Walle-Waterschap
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 38, 41, 47 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 666, nrs. 247-260 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2803, 2852-2854 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Moorsele nrs. 1-42 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 663, nrs. 160-181 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 7727 (inv. 904)
  Armendis
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 663-664, nrs. 182-199 (inv. 301/2)
  - in archief kerkfabriek Moorsele nr. 40 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 673-674, nrs. 462-470 (inv. 301/2)
  - COOLSAET W. en VANOVERBERGHE L., Gemeentearchief Moorsele, 75 nrs. (inv. 304)
  Vredegerecht Moorsele
  - inventaris vredegerecht Moorsele (inv. 200/1); p. 147-152 (inv. 200/2). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Politierechtbank Moorsele
  - inventaris politierechtbank Moorsele (inv. 200/1). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.Gevangeniswezen
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 676, nr. 551 (inv. 301/2)
  - interneringscentrum Moorsele (1944). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Notariaat
  - Declercq Pierre-Jean (1798-1832) (inv. 400)
  - Declercq Rigobert-Désiré (1834-1858) (inv. 400)
  - Dufort Pieter (1732-1734) (inv. 400)
  - Maertens Edmond (1899-1919) (inv. 400)
  - Vansteenbrugghe Karel (1889-1899) (inv. 400)
  - Vansteenbrugghe Oscar (1858-1888) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

MOORSLEDE

  Heerlijkheid en Schepenbank Moorslede
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 671, nrs. 394-395 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Bruwersleen
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 671, nrs. 389-393 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid De Cleene Vierschaere, gezegd Langendale en Anteunis
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2722 (inv. 502)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 287, 292, 315 (inv. 103)
  Heerlijkheid Gezworenschap
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 32-33, 54 (inv. 501)
  Heerlijkheid en Laatschap van het Hof te Izegem
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 825-828, nrs. 67-131 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 174, 416 (inv. 100/1)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 14-31 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 1036 (inv. 107)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 238-257 (inv. 103)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7292-7298 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 87 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 597, 666 (inv. 906)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 134; VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hof te Passendale
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 829-830, nrs. 177-188 (inv. 301/3)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 48-60 (inv. 501)
  Heerlijkheid Hovinge
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 282-340 (inv. 103)
  Heerlijkheid Schaeghe
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 54, 55, 76-83 (inv. 501)
  Heerlijkheid en Schepenbank Walle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1767, 2071, 2072, 2661-2662 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 38, 41, 47 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Waterschap
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 38, 41, 47 (inv. 102)
Naar index

MOREGEM (Wortegem-Petegem) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Moregem
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

NAZARETH (O.Vl.)

  Heerlijkheid Nazareth
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1498-1504 (inv. 502)
Naar index

NéCHIN (Estaimpuis) (Hain.)

  Heerlijkheid Pecq
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 999-1044, 1114, 1115 (inv. 502)
  Heerlijkheid Wasmes
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 999-1044 (inv. 502)
Naar index

NEDERBRAKEL (Brakel) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Nederbrakel
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)Handbooggilde H.-Petrus
  - in familiearchief Descantons de Montblanc nr. 7518 (inv. 504/1)
Naar index

NEIGEM (Ninove) (O.Vl.)

  Zie: LAND VAN WEDERGRAAT
  Heerlijkheid en Schepenbank Neigem
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Laathof van Bevingen
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
  Parochiaal archief
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
Naar index

NEVELE (O.Vl.)

  Heerlijkheid Dentergem
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 5208 (inv. 101/3)
Naar index

NEVELE-RONSEVAAL

  heerlijkheid in een groot aantal dorpen van de Kasselrij Kortrijk
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1508, 1513, 1736-1738 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nrs. 70-71 (inv. 102)
Naar index

NIEPPE (F.)

  Priorij - CALLEWIER Hendrik,Inventaris van de archieven van de jezuïetencolleges te Ieper, Kortrijk en Oudenaarde (1584-1773), en van ontvanger Le Maitre na de opheffing (1773-1787) met inbegrip van de archieven (1084-1698) van de gencorporeerde abdij van Merkem, de priorij van Niepkerke en de lazarij van Oudenaarde, Brussel, 2004, 86 p. (inv. leeszaal nr. 30)
Naar index

NIEUWERKERKEN (Aalst) (O.Vl.)

  Armendis
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1400-1402 (inv. 502)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1398-1399 (inv. 502)
Naar index

NIEUWKERKE (Heuvelland)

  Heerlijkheid Spiers
  - in fonds d'Ennetières annex de Laubespin p. 70-71, nrs. 270-272 (inv. 503)
Naar index

NOKERE (Kruishoutem) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Ten Borre
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Marke-ten-Driessche
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 168-175 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Oud-Moregem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 168-175 (inv. 102)
Naar index

OEKENE (Roeselare)

  Heerlijkheid en Schepenbank Hof van Oekene
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2915-2917, 2478, 3958 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5742 (inv. 905)
  Heerlijkheid Carboneels
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 441 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Ter Mote
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2732 (inv. 502)
  Heerlijkheid Westrozebeke
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2731 (inv. 502)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Oekene nrs. 1-109 (inv. 25)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Oekene nrs. 3, 71-109 (inv. 25)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

OESELGEM (Dentergem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Oeselgem
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 51 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3848, 6983, 7012 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 11422 (inv. 904)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 138, 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1934, 2576, 2635 (inv. 905)
  Heerlijkheid Caelberg
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 23 (inv. 102)
  Heerlijkheid Vrij Eigendom
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 23 (inv. 102)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archiefverzameling Hedendaagse parochieregisters
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

OISY (F.)

  Land, Kasselrij en Heerlijkheid - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

OISY-LE-VERGER (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Abdij van de Boomgaard van de H. Maagd
  - in archiefverzameling Farde A. De Poorter nrs. 11, 14-16 (inv. 101/7)
Naar index

OLSENE (Zulte) (O.Vl.)

  Heerlijkheid en Schepenbank
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Emstrode Ten Heede
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2484 (inv. 905)
  Heerlijkheid Rokegem
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

OOIGEM (Wielsbeke)

  Heerlijkheid en Schepenbank Ooigem
  - in Gemeentearchief Ooigem p. 681-682, nrs. 1-43 (inv. 301/2)
  - ROELSTRAETE J., inventaris op fiches (aan te vragen)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 509-516 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Ooigem nr. 116 (inv. 25)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 89, 92 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2859-2861, 2863, 2874-2883, 2888-2892, 2902/1, 3849-3850, 7096, 7309-7317 (inv. 905)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 25-51 (inv. 509)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 551, 6283-6294 (inv. 101/3)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7449 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Beke
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2897, 7302-7305 (inv. 905)
  Heerlijkheid Drongen
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2859 (inv. 905)
  Heerlijkheid Duifhuis
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1784 (inv. 502)
  - in archief kerkfabriek Bavikhove nr. 126 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1999, 2011 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Laken
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nr. 57 (inv. 25)
  Heerlijkheid Ooijens
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2874/1 (inv. 905)
  Heerlijkheid Triest
  - in familiearchief du Toict d'Oijvaersnest nr. 9 (inv. 505)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Ooigem nrs. 1-115 (inv. 25)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 512 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2858 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19033-19034 (inv. 21)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Ooigem nrs. 4, 51-113 (inv. 25)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Ooigem p. 683-684, nrs. 44-71 (inv. 301/2)
  - ROELSTRAETE J., inventaris op fiches (aan te vragen)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Ooigem nrs. 69-70 (inv. 301/2)
  Notariaat
  - Van Outrive Adriaen (1671-1675) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

OORDEGEM (Lede) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Oordegem, Smetlede en Ottergem
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1421 (inv. 502)
  Heerlijkheid Hof te Schote
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1422 (inv. 502)
Naar index

OOSTENDE

  Notariaat
  - Van de Putte Ferdinand Ignace (1693) (inv. 400)
Naar index

OOSTNIEUWKERKE (Staden)

  Heerlijkheid Helmynghe
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 9-12, 54 (inv. 501)
  Heerlijkheid Schaeghe
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 54, 55, 76-83 (inv. 501)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

OOSTROZEBEKE

  Heerlijkheid en Schepenbank Oostrozebeke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 40, 49 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nr. 2859 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 2957 (inv. 904)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214; VI nr. 6995, 7078, 7119, 7133, 7183 (inv. 905)
  Heerlijkheid Bardoense
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6901 (inv. 905)
  Heerlijkheid Caelberg
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 23 (inv. 102)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20075-20076 (inv. 21)
  Heerlijkheid Dierdonk
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3988, 3993 (inv. 904)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7009 (inv. 905)
  Heerlijkheid Duifhuis
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1784 (inv. 502)
  - in archief kerkfabriek Bavikhove nr. 126 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1999, 2011 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ename (ook Ten Dale)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 25, 2e reeks nrs. 254-259 (inv. 102)
  Heerlijkheid Geluwe
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 33 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Ten Heede
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 31, 45, 66 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar (inv. 905)
  Heerlijkheid Hof te Rozebeke op de Mandel
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7005, 7148 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4004 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Izegem
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Koolskamp
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Leenbrugge
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Mandere (Mandele)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 6; 2e reeks nrs. 482 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Meynaertstichele
  - in archief kerkfabriek Wielsbeke nr. 219 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3960 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 9271-9275 (inv. 904)
  Heerlijkheid Nederhuyse
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Nieuwenhove
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 259ter (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3959, 4936, 5240-5241, 7004/1-2 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20026-20031 (inv. 21)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Onleedse
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Priems
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 259bis (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten I nr. 100; VI nr. 3036 (inv. 905)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Pudebrouck (ook Ains)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/19 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Rijkaertschuere
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 40, 57; 2e reeks nr. 485 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2125/ter, 2126/19, 7044/5 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3111, 11563 (inv. 904)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Groot Schothoek
  - in archief kerkfabriek Ooigem nr. 117 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2702 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2906, 5457-5460, 7004/2, 7044/12 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 1709 (inv. 904)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Heerlijkheid Sint-Baafs
  Zie: Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4014 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Vijvense
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Vrij Eigendom
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 23 (inv. 102)
  Heerlijkheid Wadripont
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 75 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7133 (inv. 905)
  Heerlijkheid Walbrugge
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7004/2 (inv. 905)
  Heerlijkheid Winkele
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Oostrozebeke nrs. 1-127 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Oostrozebeke p. 687, nr. 6 (inv. 301/2)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 37 (inv. 100/1)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Oostrozebeke nrs. 1, 117-127 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Oostrozebeke p. 687, nrs. 7-9 (inv. 301/2)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Oostrozebeke p. 687, nrs. 1-5 (inv. 301/2)
  Vredegerecht Oostrozebeke
  - inventaris vredegerecht Oostrozebeke (inv. 200/1), p. 157-160 (inv. 200/2), p. 27-37 (inv. 200/3) Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Politierechtbank Oostrozebeke
  - inventaris politierechtbank Oostrozebeke (inv. 200/1) Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Notariaat
  - Dossche Pieter (1910-1941) (inv. 400)
  - Tack Ignace (1816-1834) (inv. 400)
  - Tack Jacques François (1797-1816) (inv. 400)
  - Van Robays Frederick (1831-1868) (inv. 400)
  - Vanrobays Gustaaf (1868-1910) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
  OOSTVLETEREN (Vleteren)
  Heerlijkheid Oost- en West-Zwijnland
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

OTEGEM (Zwevegem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Otegem (Kortrijks en Oudenaards)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 50; 2e reeks annex nrs. 96-97 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Otegem p. 689, nrs. 1-3 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2225 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 607 (inv. 904)
  - ongeïnventariseerd Oud en Hedendaags archief ca. 3 m.
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 52-54, 523 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7150 (inv. 905)
  Heerlijkheid Diesveld
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 759/1 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank O.-L.-Vrouwkapittel
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 329a (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Salins
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 176-178 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2757 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Schaeghen
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 58, nr. 139 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 61 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 176-177 (inv. 25)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 3819 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Sons
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 176-178 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Zickele
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 535 (inv. 102)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Otegem nrs. 1-186 (inv. 25)
  - in archief Kapittel Harelbeke nr. 20050 (inv. 21)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Otegem nrs. 108-186 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Otegem p. 689, nrs. 4-5 (inv. 301/2)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

OUDEKAPELLE (Diksmuide)

  Heerlijkheid Soeverein Hof van Oudekapelle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1647-1651 (inv. 502)
Naar index

OUDENAARDE (O.Vl.)

  Schepenbank
  - in archief kerkfabriek Kaster nr. 174 (inv. 25)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 210, 270, 271, 276, 3512, 4780 (inv. 101/3)
  O.-L.-Vrouwhospitaal te Oudenaarde
  - in archief Varia Kortrijk nr. 64 (inv. 100/8)
  Jezuïetencollege te Oudenaarde
  - CALLEWIER Hendrik,Inventaris van de archieven van de jezuïetencolleges te Ieper, Kortrijk en Oudenaarde (1584-1773), en van ontvanger Le Maitre na de opheffing (1773-1787) met inbegrip van de archieven (1084-1698) van de gencorporeerde abdij van Merkem, de priorij van Niepkerke en de lazarij van Oudenaarde, Brussel, 2004, 86 p. (inv. leeszaal nr. 30)
  Lazarij
  - CALLEWIER Hendrik,Inventaris van de archieven van de jezuïetencolleges te Ieper, Kortrijk en Oudenaarde (1584-1773), en van ontvanger Le Maitre na de opheffing (1773-1787) met inbegrip van de archieven (1084-1698) van de gencorporeerde abdij van Merkem, de priorij van Niepkerke en de lazarij van Oudenaarde, Brussel, 2004, 86 p. (inv. leeszaal nr. 30)
Naar index

OUTRIJVE (Avelgem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Outrijve
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 457-466 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Outrijve p. 691, nrs. 1-3 (inv. 301/2)
  - in archief kerkfabriek Outrijve nr. 7 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 923-929, 7047, 7235, 7341-7349 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 65-70, 74bis, 98, 114, 138 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 6-23, 25, 48, 57, 64, 78, 194 (inv. 102 p. 67-68)
  - ongeïnventariseerd Oud en Hedendaags archief ca. 6 m.
  Zie: archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 9182-9183 (inv. 904)
  Heerlijkheid Beaulieu
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 543 (inv. 102)
  Heerlijkheid Erembodegem
  - Archief van de heer en Schepenbank van Erembodegem (inv. 110)
  Heerlijkheid en Schepenbank Moorslede
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 467-472 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Outrijve p. 691, nr. 3 (inv. 301/2)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 98, 138 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 6-23, 25 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Munken
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 467-472 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Outrijve p. 691, nr. 3 (inv. 301/2)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 98, 138 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 6-23, 25 (inv. 102 p. 67-68)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Outrijve nrs. 1-6 (inv. 25)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Outrijve nr. 6 (inv. 25)
  Hedendaags gemeentelijk archief
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nrs. 3, 10 (inv. 305)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

PALLEUL (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

PAREY (D.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

PARIKE (Brakel) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Parike
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Imbroek
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
Naar index

PASSENDALE (Zonnebeke)

  Heerlijkheid Dulverinckvelde
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/12 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hof te Passendale
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 829-830, nrs. 177-188 (inv. 301/3)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 48-60 (inv. 501)
  Heerlijkheid Schaeghe
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 54, 55, 76-83 (inv. 501)
Naar index

PETEGEM-BUITEN (O.Vl.)

  Schepenbank
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
Naar index

PITTEM

  Heerlijkheid en Schepenbank Pittem
  - in Gemeentearchief Pittem nrs. 275/g - 290, 310-316 (Rijksarchief Brugge) (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2049, 2102, 2140, 2150, 2156-2159, 2164, 2178-2180, 2182, 2185, 2191-2195, 2207, 2232-2253, 2271-2274, 2306-2317, 2327, 2361, 2898, 3851-3862, 3901, 3922, 3968-3971, 3991-3993, 4141-4142, 5225, 5227-5228, 5691 (inv. 905)
  - archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 429, 645, 665, 744, 2433, 2241, 2460, 2473, 4167 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 149 (inv. 107)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3369-3372, 4605, 7140 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 346, 413 (inv. 904)
  Zie: archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1605 (inv. 100/4)
  Heerlijkheid Boonhooghe
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/6 (inv. 905)
  Heerlijkheid Claerhout
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2004, 2181, 2271-2273, 3863-3869, 3892, 3901-3902, 3901-3902, 3922, 3968, 3994, 4062-4065bis, 4141, 5228, 5691 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 118 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 410, 412, 414-428, 430-435, 517-536, 538-566, 571, 644, 745-747, 749-752, 754, 755, 757, 759, 1012-1014 (inv. 904)
  - in archiefverzameling Triage van het Brugse Vrije nr. 534bis (inv. 100/6)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nr. 5 (inv. 501)
  Heerlijkheid Het Hauweelse
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4799 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Heilemeirsch (Heylermeersch)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2745 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 4915 (inv. 905)
  Heerlijkheid 't Heulse (Hulsche)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2553, 4916 (inv. 905)
  Heerlijkheid Laere
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4921, 5147 (inv. 905)
  Heerlijkheid Mortaanse
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7050 (inv. 905)
  Heerlijkheid Neufville
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2063 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Nieuwenhove
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 259ter (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3959, 4936, 5240-5241, 7004/1-2 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20026-20031 (inv. 21)
  Heerlijkheid Opperammanschap
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2799, 7044/4 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Semmerzake
  - in Gemeentearchief Pittem p. 705, nr. 293 (Rijksarchief Brugge) (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Striepmeers en Ketelaers
  - in Gemeentearchief Pittem p. 704, nrs. 291-292 (Rijksarchief Brugge) (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Walle
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4066, 7006/2, 7006/17, 7006/22 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in Gemeentearchief Pittem nrs. 274/a-275, 317-329b, 382-384 (Rijksarchief Brugge) (inv. 301/2)
  - in archief kerkfabriek Pittem nrs. 1-164 (uitgegeven) en 118 nrs. (niet uitgegeven) (Rijksarchief Brugge) (inv. 25)
  - in archiefverzameling Hedendaagse parochieregisters (Rijksarchief Brugge)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar (inv. 905)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Pittem nrs. 156-164 (Rijksarchief Brugge) (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Pittem nrs. 275/a - 275/f, 330-381, 384 (Rijksarchief Brugge) (inv. 301/2)Municipaal kanton Pittem
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3047 (inv. 905)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Pittem p. 708, nrs. 385-389, e.a. (Rijksarchief Brugge) (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3047 (inv. 905)
Naar index

PLOEGSTEERT

  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

POEKE (Aalter) (O.Vl.)

  Schepenbank
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
Naar index

POLLARE (Ninove) (O.Vl.)

  Zie: LAND VAN WEDERGRAAT
  Parochiaal archief
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
Naar index

POPERINGE

  Heerlijkheid Oost- en West-Zwijnland
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

POTTES (Celles) (Hain.)

  Heerlijkheid Pottes
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 957, 2064, 2100 (inv. 502)
  Heerlijkheid Herpegem
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3362 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 98 (inv. 100/8)
Naar index

PROVEN (Poperinge)

  Heerlijkheid Couthove
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Montifault
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Oost- en West-Zwijnland
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

RAMSDONK (Kapelle-op-den-Bos) (Vl. Brab.)

  Heerlijkheid Beerenbroek
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

REKKEM (Menen)

  Heerlijkheid en Schepenbank Rekkem
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 716, nr. 14ter (inv. 301/3)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7054, 7254-7255, 7359 (inv. 905)
  Heerlijkheid Beutegem
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 714, nrs. 2-3, 7 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6671 (inv. 905)
  Heerlijkheid Beverwalle
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7076 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ten Bulcke
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 716, nr. 14bis (inv. 301/3)
  Heerlijkheid Ten Dale gezegd Tatens
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 733, 2610, 2611 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7076 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Elst
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 714, nrs. 1, 3 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 144 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Kemmele alias Ter Leyen
  - Zie bibliotheek nr. A 3216 in leeszaal (fotokopie van register van heerlijke renten in privé-bezit)
  Heerlijkheid Kemps
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 714-715, nrs. 3-6, 8-9 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid Ter Leuten
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 463-469 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid De Meurins
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 715, nr. 10 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid Sint-Amands
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  Heerlijkheid Steenburg
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2612 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Walle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2389-2391 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 79 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 218 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Rekkem nrs. 1-52 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7272 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Rekkem nrs. 1, 29-52 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Rekkem p. 717-738, nrs. 15-819 (inv. 301/3)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Rekkem nrs. 572-751 (inv. 301/3)
  Burgerlijke godshuizen
  - in Gemeentearchief Rekkem nrs. 738-739 (inv. 301/3)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

RIETVLIET (Nl.)

  Evening van Rietvliet
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 3034 (inv. 502)
Naar index

RIJSEL, zie LILLE

Naar index

RINGFORTH (D.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

ROBECQ (F.)

  Heerlijkheid Eulle (Oulle)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2906-2907 (inv. 502)
Naar index

ROESBRUGGE-HARINGE (Poperinge)

  Heerlijkheid, Leen- en Laathof Roesbrugge
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Montifault
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

ROESELARE

  Schepenbank
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40; 2e reeks supplement nrs. 36-37 (inv. 102)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 379-397 (inv. 102). Enkel op microfilm beschikbaar.
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2187, 2200, 2540, 2541, 5229, 7271 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 4458, 5359, 11264 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 209 (inv. 102 p. 67-68)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4383-4384, 4950, 5472d, 6909, 6919, 6968, 7073, 7094, 7098, 7195 (inv. 905)
  Burggraafschap
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 3924 (inv. 101/3)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7021/2 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief St.-Michiel
  - in archief kerkfabriek Roeselare nrs. 1-8 (inv. 25)
  Dekenij Roeselare
  - in archief kerkfabriek Roeselare nr. 1 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5230 (inv. 905)
  Vredegerecht Roeselare
  - inventaris vredegerecht Roeselare (inv. 200/1), p. 161-167 (inv. 200/2); p. 48-53 (inv. 200/4) Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Politierechtbank Roeselare
  - inventaris politierechtbank Roeselare (inv. 200/1) Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Werkrechtersraad en arbeidsrechtbank Roeselare
  - inventaris werkrechtersraad Roeselare (inv. 200/1 en 200/7) Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor Directe belastingen Roeselare Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Ministerie van Financiën - Kantoor van Registratie en Domeinen Roeselare (inv. 203/3). 1e tot 3e kantoor Registratie en Domeinen Worden bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoren 1-3 BTW Roeselare Worden bewaard in Rijksarchief Beveren
  Ministerie van Sociale Zaken - Riziv, klachtencommissies inzake ziekte- en invaliditeit Roeselare (1949-1970). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Notariaat
  - Ameye (Ameije) Raymond Joseph François (1907-1929) (inv. 400)
  - Cardinael Emile (1869-1889) (inv. 400)
  - De Brauwer Norbert (1850-1868) (inv. 400)
  - De Brauwer Pieter Adriaen (1802-1850) (inv. 400)
  - De Brouckere Karel senior (1822-1850) (inv. 400)
  - De Brouckere Karel junior (1851-1889) (inv. 400)
  - De Geest François Gregoire (1796-1808) (inv. 400)
  - Dehulster Jacobus Augustinus (1802-1822) (inv. 400)
  - Serruys François Leopold (1810-1815) (inv. 400)
  - Vervloet Jean Constant (1889-1907) (inv. 400)
  - Wyffels Edmond (1889-1912) (inv. 400)
  - Wyffels Auguste (1912) (inv. 400)
  Bedrijfsarchief
  - De Neckere M., wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Persoonsarchief
  - Persoonsarchief Firmin D'heygere, 1907-1964, achtereenvolgens te Spiere, Wevelgem en Roeselare, ca. 0,12 strekkende meter, overgedragen zonder toegang. (Overgebracht uit de historische onderwijscollectie van de Universiteit Gent)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

ROESELARE-BUITEN

  Schepenbank
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7271 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank van den Hazelt
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 828-829, nrs. 132-172 (inv. 301/3)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 6-8, 15-17, 28 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 196-237 (inv. 103)
  Heerlijkheid Hele
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar (inv. 905)
  Heerlijkheid Helmynghe
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 9-12, 54 (inv. 501)
  Heerlijkheid en Laatschap van het Hof te Izegem
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 825-828, nrs. 67-131 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 174, 416 (inv. 100/1)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 14-31 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 1036 (inv. 107)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 238-257 (inv. 103)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7292-7298 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 87 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 597, 666 (inv. 906)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 134; VI nr. 2553 (inv. 905)
  Leenhof Oostrem
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7016/5, 7020/1-7 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Roeselare-Ambacht
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 829, nrs. 173-176 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 628 (inv. 904)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7016/4 (inv. 905)
  Heerlijkheid Schaeghe
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 54, 55, 76-83 (inv. 501)
  Heerlijkheid Schinkelshul
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 196-237 (inv. 103)
Naar index

ROLLEGEM (Kortrijk)

  Heerlijkheid en Schepenbank Rollegem
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1080, 2007, 2395-2592 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 499-501 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Rollegem p. 746, nr. B 58 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 945, 1972 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 5159-5168, 5170-5171, 14560 (inv. 101/3)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Varia Kortrijk nrs. 8, 11 (inv. 100/8)
  Zie: Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 842 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ten Akkere, gezegd Vierschaar
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 260-269 (inv. 102)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 735, 836, 4001, 4249 (inv. 101/3)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2378-2382 (inv. 502)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 643, 10555 (inv. 904)
  Heerlijkheid Ten Berge
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 26 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Berge ten Linde
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 3 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6914 (inv. 905)
  Heerlijkheid Bottelrye
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 5228 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Camelinx
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 10151 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Diesveld
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 474-480 (inv. 100/1)
  - in archief kerkfabriek Kaster nr. 175 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2221 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 95 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid Drie Eecken
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Het Mortaanse
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 642, 804, 1180, 1853-1957, 2388 (inv. 502)
  Heerlijkheid Mosscherambacht
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3049-3051, 3055 (inv. 904)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Noord-Asse
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 3122-3126 (inv. 101/3)
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nrs. 25-26 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks nr. 484 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/9 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 4, 29, 31 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Polliere of Pomerie
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6848 (inv. 905)
  Heerlijkheid Tombroek
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1130-1131 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 526 (inv. 102)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 2923 (inv. 904)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Rollegem nrs. 1-2 (inv. 25)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 3318 (inv. 101/3)
  - in Gemeentearchief Rollegem p. 742 nrs. 57-60 (inv. 301/3)
  - ongeïnventariseerd gedeelte ca. 1,25 strekkende meter.
  Armendis
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 114 (inv. 905)
  - in Gemeentearchief Rollegem p. 742 nrs. 61, 62, 64, 65, 68-72 (inv. 301/3)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Rollegem nrs. 1-73, B 1-60, C 1-1393 (inv. 301/3)
  - ongeordend archief Rollegem 0,31 str. m
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Rollegem p. 742 nrs. 61, 63, 66, 67, 69-71, 73; B 40-56; C 692-705 (inv. 301/3)
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nr. 13 (inv. 305)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

ROLLEGEM-KAPELLE (Ledegem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Rollegem-Kapelle
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2726 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 55 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Beveren-Waregem p. 157 nr. 1110 (inv. 301/1)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 670, nrs. 396-398 (inv. 301/2)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 3260 (inv. 101/3)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 674, nrs. 471-474 (inv. 301/2)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

RONCQ (F.)

  Heerlijkheid Delfault
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
Naar index

RONSE (O.Vl.)

  St.-Hermeskapittel Ronse
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 3057 (inv. 502).
Naar index

RONSELE (Zomergem) (O.Vl.)

  Heerlijkheden Ronsele, Beirendaele, Laetschip
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1536 (inv. 502)
Naar index

RUISBROEK (Puurs) (Antw.)

  Heerlijkheid Ruisbroek
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

RUISELEDE

  Schepenbank
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7197, 7229 (inv. 905)
  Heerlijkheid Maelstaple
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/5 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 665 (inv. 904)
  Heerlijkheid en Schepenbank Poeke
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nr. 19 (inv. 301/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16291, 16952-17081, 17138-17548 (inv. 21)
  Heerlijkheid Poelvoorde
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2750 (inv. 502)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7159, 7283 (inv. 905)
Naar index

RUMAUCOURT (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

RUMBEKE (Roeselare)

  Heerlijkheid, Graafschap en Laatschap Rumbeke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 823-824, nrs. 1-66 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nr. 4951 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 1517 (inv. 904)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 61-75 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 157-178 (inv. 103)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 668, 669, en passim (inv. 906)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6968 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling Liassen van het Brugse Vrije nr. 5290 (inv. 100/5)
  Heerlijkheid en Schepenbank van het Gezworenschap
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 830, nr. 189 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank van den Hazelt
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 828-829, nrs. 132-172 (inv. 301/3)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 6-8, 15-17, 28 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 196-237 (inv. 103)
  Heerlijkheid en Laatschap van het Hof te Izegem
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 825-828, nrs. 67-131 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 174, 416 (inv. 100/1)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 14-31 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 1036 (inv. 107)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 238-257 (inv. 103)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7292-7298 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 87 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 597, 666 (inv. 906)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 134; VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hof van Oekene
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2915-2917, 3958 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hof te Passendale
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 829-830, nrs. 177-188 (inv. 301/3)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 48-60 (inv. 501)
  Heerlijkheid Leeckene
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 37-47 (inv. 501)
  Heerlijkheid en Schepenbank Roeselare-Ambacht
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 829, nrs. 173-176 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 628 (inv. 904)
  Heerlijkheid Therrenthout
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6915 (inv. 905)
  Heerlijkheid van de Wevelgemse Guldenbergabdij
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 249-251 (inv. 25)
  Heerlijkheid Wervikhove
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 84-87 (inv. 501)
  Kerkfabriek en parochiaal archief Rumbeke
  - in archief kerkfabriek Rumbeke nr. 1 (inv. 25)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 597, 604 (inv. 906)
  Kerkfabriek en parochiaal archief Beitem
  - in archief kerkfabriek Rumbeke nr. 2 (inv. 25)
  Kerkfabriek en parochiaal archief Zilverberg
  - in archief kerkfabriek Rumbeke nr. 3 (inv. 25)
  Armendis
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 823, nrs. 23-32 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 333, 597, 604 (inv. 906)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 830, nrs. 199-202 (inv. 301/3)
  - Uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Rumbeke jaar IX, in Hedendaags Stadsarchief Kortrijk nr. 3555 (inv. 300/1)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Rumbeke nr. 201 (inv. 301/3)
  Notariaat
  - Angillis Ange Benoit Xavier (1807-1843) (inv. 400)
  - Angillis August (1862-1870) (inv. 400)
  - Bossuyt Achille Gustaaf Leon Marie (1911-1937) (inv. 400)
  - Bouten Henri Benoît Ernest (1844-1862) (inv. 400)
  - Crevits Leonard (1871-1892) (inv. 400)
  - Dehulster Jacobus Augustinus (1798-1802) (inv. 400)
  - Delahousse Pieter Louis (1816-1824) (inv. 400)
  - Termote Raymond-Eduard (1844-1849) (inv. 400)
  - Vandeputte Léo Camiel Léonard Julien (1896-1910) (inv. 400)
  - Vandeputte Louis Léonard (1850-1896) (inv. 400)
  - Devos Aloys (1893-1923) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

RUMST (Antw.)

  Heerlijkheid Rumst
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

SAINS (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

SAINT-LAURENT-BLANGNY (F.)

  Heerlijkheid Saint-Laurent
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2891-2895 (inv. 502)
Naar index

SAUCHY-CAUCHY (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

SAUCHY-LESTREE (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

SAUDEMONT (F.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

's GREVELSDUIN (KAPELLE) (Nl.)

  Heerlijkheid 's Grevelsduin
  - in fonds d'Ennetières annex de Laubespin p. 76, nr. 316 (inv. 503)
Naar index

SINT-BAAFS-VIJVE (Wielsbeke)

  Heerlijkheid en Schepenbank
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 3716 (inv. 904)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archief kerkfabriek Sint-Baafs-Vijve nrs. 53-54 (inv. 25)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214; VI nrs. 1942, 6998 (inv. 905)
  Zie: Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 11608 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Bosterhout gezegd Rode Poort
  - in archief Kapittel Harelbeke nr. 20130 (inv. 21)
  Heerlijkheid Ter Hurt
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2554/b, 7290 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Mandere (Mandele)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 6; 2e reeks nr. 482 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Meynaertsneeringhe
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Meynaertstichele
  - in archief kerkfabriek Wielsbeke nr. 219 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3960 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 9271-9275 (inv. 904)
  Heerlijkheid Rokegem
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Winkele
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Sint-Baafs-Vijve nrs. 1-52 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Sint-Baafs-Vijve nrs. 5, 17, 38-52 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in Gemeentearchief St.-Baafs-Vijve nrs. 45-47 (inv. 301/1)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief St.-Baafs-Vijve p. 832-833, nrs. 1-50 (inv. 301/3)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief St.-Baafs-Vijve nrs. 18-21, 44-47bis (inv. 301/3)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

SINT-DENIJS (Zwevegem)

  Heerlijkheid en Schepenbanken Sint-Denijs (Vlaanderen en Doorniks)
  - in Gemeentearchief St.-Denijs p. 835-838, nrs. 1-57 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7013/3, 7013/4 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2722, 3373-3375, 3380 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Balginge
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 4 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bavegem
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19531-19708 (inv. 21)
  - in archiefverzameling "découvertes" nrs. 230-231 (inv. 106)
  - in archiefverzameling aanwinsten nrs. 3983-3984, 6454, 6990 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Beaulieu
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 543 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7013/1, 7013/4 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3376-3377, 3379 (inv. 905)
  Heerlijkheid Bouverie
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3378 (inv. 905)
  Heerlijkheid Cleenen Drogendries
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 18409-18835 (inv. 21)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 804, 1853-1957 (inv. 502)
  Heerlijkheid Drogendries
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1854 (inv. 502)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17751, 18409-18835 (inv. 21)
  Heerlijkheid Eecke (Du Quesne)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 5784, 6316, 8524 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3870 (inv. 905)
  Heerlijkheid Erembodegem
  - Archief van de heer en Schepenbank van Erembodegem (inv. 110)
  Heerlijkheid en Schepenbank Gorghem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 539 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 939, nr. 83 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 459-462, 470-472 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 609 (inv. 904)
  Heerlijkheid Hoog Hof van Helkijn, Sint-Denijs en Bossuit
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 96; VI nrs. 2332-2341, 2722, 3328-3329, 3362-3364, 4629 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 196 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Het Mortaanse
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 642, 804, 1180, 1853-1957, 2388 (inv. 502)
  Heerlijkheid Perreken
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16197-16198, 16212-16216, 19709-19724 (inv. 21)
  Heerlijkheid Du Quesne, zie Eecke
  Heerlijkheid Roeycken
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5049 (inv. 905)
  Heerlijkheid Vijvense (Vyvainsch)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wostijne
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 526 (inv. 102)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16670, 16675, 16703-16709, 17570, 18928, 19724-20011 (inv. 21)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek nrs. 1-19 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief St.-Denijs p. 836-837, nrs. 17-32; p. 842 nrs. 55-71 (inv. 301/3)
  - in familiearchief Opsomer nrs. 2-4, 6 (inv. 507)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Klooster der zusters van Liefde van Jezus en Maria
  - in Gemeentearchief St.-Denijs p. 843, 852, nrs. 72, 237 (inv. 301/3)
  Armendis
  - in Gemeentearchief St.-Denijs p. 837-838, nrs. 33-55 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3870 (inv. 905)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief St.-Denijs p. 839-856, nrs. 1-302 (inv. 301/3)
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nrs. 9, 17 (inv. 305)
  - in familiearchief Opsomer nrs. 1, 6 (inv. 507)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief St.-Denijs p. 850-851, nrs. 198-237 (inv. 301/3)
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nr. 8 (inv. 305)
  - in familiearchief Opsomer nrs. 2, 4, 6 (inv. 507)
  Verenigingen - "La Concorde", in familiearchief Opsomer nr. 7 (inv. 507)
  - "Sainte Cécile", in familiearchief Opsomer nr. 8 (inv. 507)
  - "Les vrais Amis", in familiearchief Opsomer nr. 9 (inv. 507)
  Notariaat
  - Beyls Jacques (1813) (inv. 400)
  - Bourgeois Louis Léonard (1813-1818) (inv. 400)
  - Decock François-Joseph te Helkijn en Sint-Denijs (1796-1800) (inv. 400)
  - Deguffroij Alexander Josephus (1819-1848) (inv. 400)
  - De Hondt Lieven (1568-1574, 1579-1581) (inv. 400)
  - Delft Jan (1664) (inv. 400)
  - Masureel Léon Victor (1871-1892) (inv. 400)
  - Opsomer Achille-Lodewijk-Jozef-Eugeen (1892-1940) (inv. 400)
  - Opsomer Eugeen-Ghisleen Sint-Denijs en Kortrijk (1853-1898) (inv. 400)
  - Vuylsteke Amand Adolphe (1849-1854) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

SINT-ELOOIS-VIJVE (Waregem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Sint-Eloois-Vijve
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 72 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in Gemeentearchief St.-Eloois-Vijve p. 860-863, nrs. 1-5 (inv. 301/3)
  - in archief kerkfabriek Sint-Eloois-Vijve nrs. 193-195 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4840-4850 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6998 (inv. 905)
  Heerlijkheid Burggravie
  - in archief kerkfabriek Sint-Eloois-Vijve nr. 197 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4840-4850 (inv. 905)
  Heerlijkheid Huise
  - in Gemeentearchief St.-Eloois-Vijve p. 860, nr. 6 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Leien
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 68 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Pudebrouck (ook Ains)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/19 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Steenbeke
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 22; 2e reeks nrs. 161, 179 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Vijve-Dendermonds en Vijve-Kortrijks
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Vrone
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 529 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 173 (inv. 100/1)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Sint-Eloois-Vijve nrs. 1-217 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc nr. 1291 (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Hedendaagse parochieregisters
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Sint-Eloois-Vijve nrs. 5, 10, 15, 47-90, 166-192 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc nr. 1291 (inv. 504/1)
  Hospitaal
  - in familiearchief Descantons de Montblanc nrs. 257, 7488, 12988 (inv. 504/1)
  - in archief kerkfabriek Sint-Eloois-Vijve nrs. 88-90 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in archief Kapittel Harelbeke nr. 20173 (inv. 21)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

SINT-ELOOIS-WINKEL (Ledegem)

  Heerlijkheid Sint-Eloois-Winkel
  Sint-Eloois-Winkel vormde samen met Gullegem één heerlijkheid.
  - in Gemeentearchief Gullegem p. 351, nr. 6 (inv. 301/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2120/ter (inv. 905)
  Heerlijkheid Carboneels
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 441 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Hondschote
  - in Gemeentearchief Gullegem p. 351, nr. 7 (inv. 301/1)
  Heerlijkheid Hoogmosschere
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2377 (inv. 502)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Gullegem nr. 4 (inv. 25)
  - in archief kerkfabriek Sint-Eloois-Winkel nrs. 1-2 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 674, nrs. 481-483 (inv. 301/2)
  Notariaat
  - Ameije Raymond Joseph François (1891-1907) (inv. 400)
  - Demeyere Leon (1907-1929) (inv. 400)
  - Doudan Emile (1859-1864) (inv. 400)
  - Dufort Eduard (1843-1859) (inv. 400)
  - Ghesquiere Augustus Joannes Justinus (1882-1890) (inv. 400)
  - Mattelaer Leopold Philemon (1864-1882) (inv. 400)
  - Mulle Louis (1800-1806) (inv. 400)
  - Mulle Pieter Joseph (1815-1837) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

SINT-MARIA-LEERNE, zie BACHTE-MARIA-LEERNE (O.Vl.)

Naar index

SINT-MARTENS-LEERNE (Deinze) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Gampelare
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

SINT-WINOKSBERGEN (F.)

  Lokerrente
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

SPIERE (Spiere-Helkijn)

  Heerlijkheid Nederhof van Spiere = Spiere-Doorniks
  Heerlijkheid Opperhof van Spiere = Spiere-Vlaanderen

  Heerlijkheid en Schepenbanken Spiere (Doorniks en Vlaanderen)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 27; 2e reeks annex nrs. 59-66 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Spiere p. 870-877, nrs. 1-120 (inv. 301/3)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 457-457bis, 523 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" p. 257-258 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Akkelgem
  - in Gemeentearchief Spiere p. 876, nr. 110 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Beaulieu
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 543 (inv. 102)
  Heerlijkheid Grurie
  - in Gemeentearchief Spiere p. 877, nr. 112 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ingelgem
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 27 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wostijne
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 526 (inv. 102)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16670, 16675, 16703-16709, 17570, 18928, 19724-20011 (inv. 21)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Spiere nrs. 1-2 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Spiere p. 873, nrs. 88-89 (inv. 301/3)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Spiere nr. 2 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Spiere p. 873, nrs. 67-88 (inv. 301/3)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Spiere p. 877-890, nrs. 121-513 (inv. 301/3)
  - in inventaris gemeentearchief Bossuit nr. 20 (inv. 305)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Spiere nrs. 430-497 (inv. 301/3)
  Persoonsarchief - Persoonsarchief Firmin D'heygere, 1907-1964, achtereenvolgens te Spiere, Wevelgem en Roeselare, ca. 0,12 strekkende meter, overgedragen zonder toegang. (Overgebracht uit de historische onderwijscollectie van de Universiteit Gent)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

STEENKERQUE (Braine-le-Comte) (Hain.)

  Heerlijkheid Du Faijt
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 839 (inv. 101/3)
Naar index

STEENLAND EN HERTINGE (Nl.)

  - in familiearchief d'Ennetières nr. 3013 (inv. 502)
Naar index

STEENVOORDE (F.)

  Heerlijkheid Van den Esghe alias Hesche
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

STEENWERK (F.)

  Heerlijkheid Bakelroot
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2799-2802 (inv. 502)
  Heerlijkheid Berault gezegd Lampernisse
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2796, 2798 (inv. 502)
  Heerlijkheid Bourgiere
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2796-2798, 2807 (inv. 502)
  Heerlijkheid Elst
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2799-2802 (inv. 502)
  Heerlijkheid Mersch, gezegd Lysken
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2796-2806 (inv. 502)
  Heerlijkheid Pipres
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2808 (inv. 502)
  Heerlijkheid Remydriesch
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2799-2802 (inv. 502)
Naar index

THIEULAIN (Leuze-en-Hainaut) (Hain.)

  Heerlijkheid Argy
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1054 (inv. 502)
  Heerlijkheid Croquet
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

TIEGEM (Anzegem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Tiegem
  - in Gemeentearchief Tiegem p. 893, nrs. 1-6 (inv. 301/3)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 131-146 (inv. 25)
  - in archief kerkfabriek Tiegem nr. 12 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 3066, 6991, 7016/1 (inv. 905)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 184, 209-214; VI nr. 4608/37bis (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Cleen Heerscip
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1743, 1746, 1751, 2684 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 42 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Hofdries
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 35 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 147-153 (inv. 25)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7016/2-3 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Landergem en Beaulieu
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 57, nrs. 135-136 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 42 (inv. 102)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1742-1745, 1747-1751, 2684 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5236 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nrs. 13, 74, 126 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 23, 33, 52, 57, 64, 130-151 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Schaeghen
  - in Gemeentearchief Anzegem p. 58, nr. 139 (inv. 301/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 61 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 176-177 (inv. 25)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 3819 (inv. 101/3)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Tiegem nrs. 1-297 (inv. 25)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 138-139 (inv. 25)
  - in archief Kapittel Harelbeke nr. 20086 (inv. 21)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc nr. 8808 (inv. 504/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Tiegem nrs. 9, 127, 239-296 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Tiegem p. 893-924, nrs. 7-1380 (inv. 301/3)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Tiegem nrs. 431-536 (inv. 301/3)
  Notariaat
  - De Keirsschieter Prosper (1898-1929) (inv. 400)
  - Ghesquière Joannes Josephus Julianus (1848-1854) (inv. 400)
  - Kerkhofs Camille-Seraphin (1867-1870) (inv. 400)
  - Masureel Léon Victor (1870-1871) (inv. 400)
  - Plettinck Jean Edouard (1854-1866) (inv. 400)
  - Tibbaut Adolphe (1854) (inv. 400)
  - Vandeputte Jacobus Franciscus (1805-1847) (inv. 400)
  - Van Saceghem Felix-Alphonse (1871-1898) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

TIELT

  Heerlijkheid en Schepenbank
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar, VI nr. 6883 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7022/4, 7147 (inv. 905)
  Heerlijkheid Sint-Amands
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  Recoletten
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5692 (inv. 905)
  Notariaat
  - Ovyn (ook Ovijn) François (1763-1777) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

TIELT-BUITEN

  Heerlijkheid Ammanie van Tielt
  - in archief kerkfabriek Meulebeke nrs. 53-54, 58 (inv. 25)
  Heerlijkheid Gruuthuse
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar (inv. 905)
  Heerlijkheid Het Hauweelse
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4799 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid 't Heulse
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Maelstaple
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/5 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 665 (inv. 904)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Mandere (Mandele)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 6; 2e reeks nr. 482 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Manegem
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7044/10 (inv. 905)
  Heerlijkheid Het Rozebeekse
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 427 (inv. 102). Alleen op microfilm beschikbaar.
  Heerlijkheid Walle
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4066, 7006/2, 7006/17, 7006/22 (inv. 905)
  Heerlijkheid Willecomme
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nr. 3036 (inv. 905)
Naar index

TORHOUT

  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7021/2 (inv. 905)
Naar index

VEURNE-AMBACHT

  Lokerrente
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

VIANE (Geraardsbergen) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Viane
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 1411 (inv. 502)
Naar index

VICHTE (Anzegem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Vichte (Kortrijks en Oudenaards)
  - in Gemeentearchief Vichte p. 926-928, nrs. 1-67 (inv. 301/3)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 171-172 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 4069 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 602, 8061, 9276 (inv. 904)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1937, 6870 (inv. 905)
  Zie: archief Kapittel Harelbeke nrs. 20087-20129 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Houfstrate (ook Houstrate)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17716-17725, 17751, 17964, 18035, 18041, 18413, e.a. passim (inv. 21)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 5, 30 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Overakker
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7001 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 17937-18408 (inv. 21)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1762-1767 (inv. 502)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Vichte nrs. 1-4 (inv. 25)
  - in archief kerkfabriek Kaster nr. 3 (inv. 25)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Vichte nr. 2 (inv. 25)
  Documentatie L. Blockeel - Documentatie Blockeel Leonard, plaatsingslijst. Bevat documentatie en notities over Vichte. (inv. 800)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

VILLERS-SAINT-AMAND (Ath) (Hain.)

  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 919-926 (inv. 502)
Naar index

VLADSLO (Diksmuide)

  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2482-2484 (inv. 905)
Naar index

VRAENDIJKE (Nl.)

  - in familiearchief d'Ennetières nr. 3014 (inv. 502)
Naar index

WAARMAARDE (Avelgem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Waarmaarde
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 77 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Waarmaarde p. 930 nrs. 8-9 (inv. 301/3)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 154-157 (inv. 25)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bassegem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 546 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 111-113 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1674-1682, 7149-7151 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hemsrode
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2593-2595 (inv. 502)
  Heerlijkheid Lindeley Ter Straten
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2525 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Waarmaarde nrs. 1-5 (inv. 25)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20131-20140 (inv. 21)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Waarmaarde nrs. 2-3 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Waarmaarde p. 930, nrs. 1-7 (inv. 301/3)
Naar index

WAKKEN (Dentergem)

  Heerlijkheid en Schepenbank Wakken
  - in Gemeentearchieven p. 930bis, nr. 1 (inv. 301/3)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 74 (inv. 102)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2740-2742 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 77; V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 1991-1992, 5313, 5968 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 2918, 9631 (inv. 904)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Mandere (Mandele)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 6; 2e reeks nr. 482 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Rokegem
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Stappe
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 63 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5313 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Wakken nr. 1 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1978/4 (inv. 905)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1609 (inv. 100/4)
  Armendis
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 1978/3 (inv. 905)
  St.-Catharinagilde te Wakken
  - in archiefverzameling aanwinsten I nr. 190; VI nr. 1978/5 (inv. 905)
  - Kantonmunicipaliteit Wakken (inv. 200/8). Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Notariaat
  - De Rym Fidelis (1828-1830) (inv. 400)
  - De Rym Jean Baptiste (1803-1827) (inv. 400)
  - De Wilde Jan (1879-1880) (inv. 400)
  - Vanderheyden Alidor (1881-1889) (inv. 400)
  - Vandermeulen Xavier (1796-1803) (inv. 400)
  - Van Severen Edmond (1890-1931) (inv. 400)
  - Van Wassenhove Jan (1821-1859) (inv. 400)
  - Van Wassenhove Théophile (1860-1879) (inv. 400)
Naar index

WANNEGEM (Kruishoutem) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Ten Borre
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

WARCHIN (Tournai) (Hain.)

  Heerlijkheid La Motte-Châtelaine
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 990 (inv. 502)
Naar index

WAREGEM

  Heerlijkheid en Schepenbank Waregem (Kortrijks en Oudenaards)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 76; 2e reeks nrs. 158-167 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Waregem p. 932, nrs. 5-9, 11 (inv. 301/3)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief kerkfabriek Waregem nr. 7 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2068, 3331, 4070 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20154, 20157, 20159-20160 (inv. 21)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214; VI nr. 1938 (inv. 905)
  Heerlijkheid Baets
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bauwede
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 2 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Ter Biest
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in Gemeentearchief Hulste p. 442, nr. 120 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid Blocq
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Ter Brugge
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Caeseele (Cazeele)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 11 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Consanterijen
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Eertbrugge
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1592, 2616 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 26, 2e reeks nrs. 153-167 (inv. 102)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1552 (inv. 100/4)
  Heerlijkheid Ter Elst
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Grooten Beukelare
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Ter Hoghe
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6907 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Hogerbauwhede
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 37 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in Gemeentearchief Waregem p. 932, nr. 12 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7064, 7115 (inv. 905)
  Zie: archief Varia Kortrijk nr. 124 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid en Schepenbank Houfstrate (ook Houstrate)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17716-17725, 17751, 17964, 18035, 18041, 18413, e.a. passim (inv. 21)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 5, 30 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Huise
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 38 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Kapittel van Doornik
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nrs. 69, 70 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2155bis (inv. 905)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Ledersnidere
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2878-2882, 7302-7305 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 6283-6295 (inv. 101/3)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Leuke
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 481; 2e reeks annex nr. 99 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Sint-Eloois-Vijve nr. 196 (inv. 25)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 169, 170 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 214, VI nr. 7339 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 154, 212 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Levergem (Leeuwergem) zie Vijve
  Heerlijkheid en Schepenbank Ter Linden
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 177 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2227 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Marke-ten Driessche
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 168-175 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Nieuw Heerschip
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 153-167 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Nieuwenhove
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 48; 2e reeks nrs. 528-529 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 165, 173 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 215; VI nrs. 16, 5240-5241 (inv. 905)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Oud-Moregem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 168-175 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Poeke
  - in Gemeentearchief Deerlijk p. 232, nr. 19 (inv. 301/1)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16291, 16952-17081, 17138-17548 (inv. 21)
  Heerlijkheid en Schepenbank Potegem
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 54, 2e reeks nrs. 153-167 (inv. 102)
  - in archief Kapittel Harelbeke nr. 20067 (inv. 21)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Quincy
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 26 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Steenbeke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 22, 2e reeks nrs. 161, 179 (inv. 102)
  Heerlijkheid Tategem
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 521 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Vijve gezegd Levergem (Leeuwergem)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 26, 2e reeks nrs. 153-167 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Vrone
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 529 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 173 (inv. 100/1)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in Gemeentearchieven p. 932, nr. 1 (inv. 301/3)
  - in archief kerkfabriek Waregem nrs. 1-8 (inv. 25)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 538 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
  Armendis
  - in Gemeentearchief Waregem p. 932, nr. 2 (inv. 301/3)
  - in archief kerkfabriek Waregem nrs. 6, 8 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Waregem p. 932, nrs. 3-4 (inv. 301/3)
  Ministerie van Financiën - Kantoor Registratie en Domeinen Waregem Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren.
  Ministerie van Financiën - Kantoor Directe belastingen Waregem Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Ministerie van Financiën - Kantoor BTW Waregem Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Ministerie van Onderwijs - Gemeenschaps-PMS-centrum Waregem, overgedragen zonder toegang
  Notariaat
  - De Craene Joseph (1933-1938) (inv. 400)
  - Dufaux Leon (1859-1896) (inv. 400)
  - Dufaux Pieter Albert (1818-1859) (inv. 400)
  - Storme Ferdinand (1812-1848) (inv. 400)
  - Storme Jules (1848-1886) (inv. 400)
  - Van Robays Joseph te Waregem (1804, 1806-1817) (inv. 400)
  - Verbrugghen Antoine (1886-1933) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

WARNETON

  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

WASQUEHAL (F.)

  Heerlijkheid Wasquehal
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2653 (inv. 905)
  Heerlijkheid Favreulles
  - in familiearchief d'Ennetières charter nr. 160 (inv. 502)
Naar index

WATOU (Poperinge)

  Heerlijkheid Oost- en West-Zwijnland
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

WEDERGRAAT, Zie LAND VAN WEDERGRAAT

Naar index

WERVIK

  Heerlijkheid en Schepenbank Wervik
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1658-1681 (inv. 502)
  Heerlijkheid Gontiere
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1675 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6671 (inv. 905)
  Heerlijkheid Kekelede
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1724-1725 (inv. 502)
  Heerlijkheid Koelenberg
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 245-246 (inv. 25)
  Heerlijkheid Ter Kruise
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1659-1660, 1662-1667, 1674, 1675 (inv. 502)
  Heerlijkheid Lormier
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1659 (inv. 502)
  Heerlijkheid Oosthove
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 725, 1662, 1665, 1674, 1679, 1682-1723 (inv. 502)
  Heerlijkheid en Schepenbank Ravenstein
  - in archief Schepenbanken 2e reeks annex nr. 43 (inv. 102)
  - in Gemeentearchieven p. 665, nrs. 243-246 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2855 (inv. 905)
  Kerkfabriek en parochiaal archief Wervik
  - in archief Kerkfabriek Harelbeke nr. 20163 (inv. 21)
  Dekenij Wervik
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 205-206 (inv. 25)
  Weeshuis
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nr. 213 (inv. 25)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

WESTENDE (Middelkerke)

  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

WESTREM (Wetteren) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Ten Voorde
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1433 (inv. 502)
Naar index

WESTVLETEREN (Vleteren)

  Heerlijkheid Oost- en West-Zwijnland
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

WEVELGEM

  Heerlijkheid en Schepenbank Wevelgem
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 672, nrs. 413-418 (inv. 301/2)
  - in Gemeentearchief Wevelgem, p. 934-938, nrs. 1-74 (inv. 301/3)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1767, 2662-2667 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 78; 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 232-235, 238 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nrs. 77, 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2069, 2905, 3084, 3201, 6849 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 592-594 (inv. 904)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 198; VI nrs. 6373-6380, 6382-6383, 6387, 7091 (inv. 905)
  Leenhof Wevelgem
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 938, nrs. 75-79 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid Cordes
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5756 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Elst
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1767, 2598, 2662, 2671 (inv. 502)
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nr. 238 (inv. 25)
  Heerlijkheid Erpe
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 488 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Gorselis
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 239-240 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 671, nr. 400 (inv. 301/2)
  Heerlijkheid en Schepenbank Groot Ooigem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 513 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 671, nrs. 401-410 (inv. 301/2)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2878-2882, 2902/2, 7306, 7302-7305 (inv. 905)
  Heerlijkheid Hoogmosschere
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2377 (inv. 502)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Hulst
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2669 (inv. 502)
  Heerlijkheid sMaeghs
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 759/1 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Marrem
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nr. 238 (inv. 25)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1767, 2654, 2662, 2671 (inv. 502)
  Heerlijkheid Het Namense
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 671, nrs. 411-412 (inv. 301/2)
  - in Gemeentearchieven Wevelgem p. 938, nr. 80 (inv. 301/3)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2668 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2523 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 735 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 27, 44 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Tamets
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2481, 7142 (inv. 905)
  Heerlijkheid Volandere
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1767, 2670-2671 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7016/4 (inv. 905)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wadripont
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 75 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7133 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Wostijne
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 526 (inv. 102)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16670, 16675, 16703-16709, 17570, 18928, 19724-20011 (inv. 21)
  Guldenbergabdij te Wevelgem
  Zie Sevens Th.,De handvesten der Stad Kortrijk, p. 43-44 (inv. 101/2).
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 236-259 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 381; VI nrs. 2069, 2126/7, 2126/15, 6948 (inv. 905)
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 3060 (inv. 502)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 3020, 3021, 3486 (inv. 101/3)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 1-231 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 936, nr. 52 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 4623 (inv. 905)
  Zie: archief Kapittel Harelbeke nrs. 20164-20165 (inv. 21)
  Kapel O.-L.-Vrouw-ter-Biest te Wevelgem
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 188-200 (inv. 25)
  Armendis
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 936, nrs. 33-51 (inv. 301/3)
  - in archief kerkfabriek Wevelgem nrs. 15, 22, 23, 218-231 (inv. 25)
  Kantonmunicipaliteit Wevelgem
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 672-673, nrs. 419-484 (inv. 301/2)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Moorsele p. 674, nrs. 475-479 (inv. 301/2)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 938-962, nrs. 86-566 (inv. 301/3)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Wevelgem nrs. 317-388 (inv. 301/3)
  Ministerie van Financiën - Kantoor Directe belastingen Wevelgem Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Notariaat
  - Bossuyt Emile-Alexander (1865-1870) (inv. 400)
  - Coucke Emanuël Franciscus (1809-1817) (inv. 400)
  - Deblauwe Jacobus senior (1817-1822) (inv. 400)
  - Deblauwe Jacobus junior (1822-1836) (inv. 400)
  - Deblauwe Leonard Joseph (1836-1852) (inv. 400)
  - Hocke Eugène-François (1870-1876) (inv. 400)
  - Sursan Félix-Désiré (1876-1900) (inv. 400)
  - Verbeke Hendrik (1854-1864) (inv. 400)
  Persoonsarchief - Persoonsarchief Firmin D'heygere, 1907-1964, achtereenvolgens te Spiere, Wevelgem en Roeselare, ca. 0,12 strekkende meter, overgedragen zonder toegang. (Overgebracht uit de historische onderwijscollectie van de Universiteit Gent)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

WIELSBEKE

  Heerlijkheid en Schepenbank Wielsbeke
  - in Gemeentearchief Wielsbeke p. 964, nr. 1 (inv. 301/3)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 1916, 4968, 7274 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 164, 523 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214; VI nrs. 7006/1, 7449 (inv. 905)
  Heerlijkheid Aishove
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2481 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Bauwede
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 2 (inv. 102)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Hof te Rozebeke op de Mandel
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7005, 7148 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4004 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Meynaertstichele
  - in archief kerkfabriek Wielsbeke nr. 219 (inv. 25)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3960 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 9271-9275 (inv. 904)
  Heerlijkheid en Schepenbank Triest
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 71 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7021/1 (inv. 905)
  Heerlijkheid Vatene
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Vijvense
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Wielsbeke nrs. 1-221 (inv. 25)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 111 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten I nr. 50bis; VI nr. 7161 (inv. 905)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Wielsbeke nrs. 3, 6, 20-21, 26, 127, 130-218 (inv. 25)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6980 (inv. 905)
  Notariaat
  - Feys Bruno (1880-1893) (inv. 400)
  - Schauteet Hermin (1898-1905) (inv. 400)
  - Schottey Eugène (1893-1897) (inv. 400)
  - Steverlynck Yves (1810-1813) (inv. 400)
  - Van Robays Frederick (1831-1868) (inv. 400)
  - Van Wassenhove Jan (1821-1859) (inv. 400)
  - Vermeulen August Willem (1872-1880) (inv. 400)
  - Vermeulen Charles (1835-1846) (inv. 400)
  - Vermeulen Leo Henri (1846-1871) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

WILLEMS (F.)

  Heerlijkheid Le Fresnoy
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 2861-2864 (inv. 502)
Naar index

WINGENE

  Heerlijkheid en Schepenbank
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7147 (inv. 905)
  Heerlijkheid Haerschaere
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126 (inv. 905)
  - in Oud stadsarchief Kortrijk nr. 1123 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Hof te Wingene
  - in Oud stadsarchief Kortrijk nr. 1123 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid van de kerk van Wingene
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-5 (inv. 509)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Kerke
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126 (inv. 905)
  - in Oud stadsarchief Kortrijk nr. 1123 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Maelstaple
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/5 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 665 (inv. 904)
  Heerlijkheid Schouteeten Walle
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2126, 2859 (inv. 905)
  - in Oud stadsarchief Kortrijk nr. 1123 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Ter Vloet
  - in Oud stadsarchief Kortrijk nr. 1123 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Wynghenstrate int Mindervelt onder 't Hof
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126 (inv. 905)
Naar index

WINNEZEELE (F.)

  Heerlijkheid Boudewynwits
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

WONTERGEM (Deinze) (O.Vl.)

  Schepenbank
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Winkele
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Notariaat
  Feijs Pieter Joseph (1782-1788) (inv. 400)
Naar index

WORTEGEM (Wortegem-Petegem) (O.Vl.)

  Heerlijkheid en Schepenbank Wortegem
  - in archief kerkfabriek Kaster nrs. 168-169 (inv. 25)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Kleef (Cleve)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief kerkfabriek Kaster nr. 170 (inv. 25)
  Heerlijkheid en Schepenbank Marke-ten Driessche
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 168-175 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Oud-Moregem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 168-175 (inv. 102)
  Heerlijkheid Vijvense (Vyvainse)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

WULVERGEM (Heuvelland)

  Heerlijkheid Wulvergem
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

ZARLARDINGE (Geraardsbergen) (O.Vl.)

  Heerlijkheid Zarlardinge
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

ZERBEN (D.)

  Heerlijkheid
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

ZEVEREN (Deinze) (O.Vl.)

  Heerlijkheid en Schepenbank Zeveren
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
Naar index

ZONNEBEKE

  Heerlijkheid Hof te Passendale
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 829-830, nrs. 177-188 (inv. 301/3)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 48-60 (inv. 501)
Naar index

ZUIDDORPE, BEOOSTEN- EN BEWESTENBLIJDE (Nl.)

  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 3008-3012 (inv. 502)
Naar index

ZULTE (O.Vl.)

  Heerlijkheid en Schepenbank Zulte
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1546-1584 (inv. 502)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 606 (inv. 904)
  Zie: familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 58-60 (inv. 509)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nr. 146 (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Zie: archief Varia Kortrijk nr. 147 (inv. 100/8)
  Heerlijkheid Aishove
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1595 (inv. 502)
  Heerlijkheid Ten Dyck
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1597 (inv. 502)
  Heerlijkheid Emstrode Ten Heede
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2484 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Haeghen
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1589 (inv. 502)
  Heerlijkheid Ten Heede
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1556-1578, 1585-1588 (inv. 502)
  Heerlijkheid Ter Lake
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1546, 1590 (inv. 502)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1634 (inv. 100/4)
  Heerlijkheid Rokegem
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Saubeke
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1592-1594 (inv. 502)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archief kerkfabriek Sint-Eloois-Vijve nr. 190 (inv. 25)
  Heerlijkheid De Ven
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1598 (inv. 502)
  Heerlijkheid Vijve-Dendermonds
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ter Weeden
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1596 (inv. 502)
  Heerlijkheid De Werst
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1591 (inv. 502)
Naar index

ZWEVEGEM

  Heerlijkheid en Schepenbank Zwevegem
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 971-978, 993, nrs. 1-300, 626-642, 644-646 (inv. 301/3)
  - in archief kerkfabriek Zwevegem nr. 89 (inv. 25)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 945 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 5261 (inv. 101/3)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20194-20632 (inv. 21)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 202, 203, 205, 207-211 (inv. 102 p. 67-68)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 33, 183, 523 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nrs. 209-214; VI nr. 7054, 7287 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Baugardin
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2593-2595 (inv. 502)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 152 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Bicxstraat (Beekstraat)
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 975, nr. 222 (inv. 301/3)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20194-20632 (inv. 21)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Bouvekerke
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 8 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 11, 44 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Canfyns
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 1026, 6283-6294 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Cansberghe
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 975 nr. 216 (inv. 301/3)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20194-20632 (inv. 21)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Cleen Poortje (Portkin)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1739-1740 (inv. 502)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2534 (inv. 905)
  Heerlijkheid Cossardrie (Cossaderie)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20194-20632 (inv. 21)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Cromelincx gezegd Rode Poort
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2558 (inv. 905)
  Heerlijkheid Eecke (Du Quesne)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 5784, 6316, 8524 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3870 (inv. 905)
  Heerlijkheid Eecke te Almaregem
  - in familiearchief d'Ennetières nr. 1739 (inv. 502)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 518-520 (inv. 100/1)
  Heerlijkheid Emstroe, zie Hemsrode
  Heerlijkheid Gavere
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 31-43, 2e reeks nr. 186 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 4134, 4880/s (inv. 905)
  - in archief O.-L.-Vrouwkapittel te Kortrijk nrs. 80-92 (inv. 22)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 644, 2466, 2468, 3054-3062, 6548 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid Gorghem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 539 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Wevelgem p. 939, nr. 83 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 459-462, 470-472 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 609 (inv. 904)
  Heerlijkheid Groot Steenbrugge
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 521-524 (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 166, 171, 172 (inv. 100/1)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 17705-17708 (inv. 21)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 3, 35, 45, 48 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Grote Poorte
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 493-494; 2e reeks supplement nr. 33 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 975, nr. 227 (inv. 301/3)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 134 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 49 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Halle
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1775, 2403, 2409, 2486, 2593-2595 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 525-527; 2e reeks supplement nr. 25 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten V nr. 216; VI nr. 2534, 7463-7466 (inv. 905)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 8993 (inv. 101/3)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 46-49 (inv. 102 p. 67-68)
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 975, nr. 225 (inv. 301/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Hemsrode
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2593-2595 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 489-490; 2e reeks annex nr. 98 (inv. 102)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 152 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Laatschap van het Hof te Izegem
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 825-828, nrs. 67-131 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 174, 416 (inv. 100/1)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 14-31 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 1036 (inv. 107)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 238-257 (inv. 103)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7292-7298 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 87 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 597, 666 (inv. 906)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 43, 46, 61, 62 (inv. 102 p. 67-68)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 134; VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Ten Houtte
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 975, nr. 220 (inv. 301/3)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1671 (inv. 100/4)
  Heerlijkheid en Schepenbank Hunodts
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2593-2595 (inv. 502)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 152, 202, 203, 205, 207 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Klein Schopegem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 497 (inv. 102)
  Heerlijkheid en Schepenbank Lettenhove
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 2593-2595 (inv. 502)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 489-490; 2e reeks annex nr. 98 (inv. 102)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 152, 202, 203, 205, 207 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid Het Mortaanse
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 642, 804, 1180, 1853-1957, 2388 (inv. 502)
  Heerlijkheid Mosscherambacht
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 1-24 (inv. 509)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nrs. 3049-3051, 3055 (inv. 904)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 265 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Nedermontjoie
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 533-533bis (inv. 102)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 167, 481-484 (inv. 100/1)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7131, 7338 (inv. 905)
  - in archiefverzamelingMélanges généraux doos II anno 1692, 1737, 1774 (inv. 100/4)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 208 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Overakker
  - in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 18; 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7001 (inv. 905)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 15803-16193, 17937-18408 (inv. 21)
  - in familiearchief d'Ennetières nrs. 1762-1767 (inv. 502)
  Quesne, Du, zie Heerlijkheid Eecke
  Heerlijkheid Roeycken
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 5049 (inv. 905)
  Heerlijkheid en Schepenbank Schellebroek
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 486 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7338 (inv. 905)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nr. 208 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Schopegem
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 498 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2878-2883, 2902/2, 2903 (inv. 905)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in familiearchief van den Steen de Jehay nr. 57 (inv. 509)
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 5228, 6283-6294 (inv. 101/3)
  Heerlijkheid en Schepenbank Soets (Zoets)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 544-545 (inv. 102)
  - in archief kerkfabriek Zwevegem nrs. 90-91 (inv. 25)
  Heerlijkheid Tours
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Schepenbank Venissien
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 473-476bis; 2e reeks supplement nr. 24 (inv. 102)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 16194-16259 (inv. 21)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 207, 209, 210 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Vijvense (Vyvainsche)
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nrs. 477-478 (inv. 102)
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 975, nr. 226 (inv. 301/3)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 46, 211 (inv. 102 p. 67-68)
  Heerlijkheid en Schepenbank Walincourt
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 975 nr. 224 (inv. 301/3)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid Zoetaert
  - in Oud Stadsarchief Kortrijk nrs. 1026, 6283-6294 (inv. 101/3)
  Zoets, zie Soets
  Heerlijkheid Zwevegem-ten-Kastele
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nr. 88 (inv. 501)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20194-20632 (inv. 21)
  Heerlijkheid Zwevegem-ter-Kerken
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20194-20632 (inv. 21)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 974-975, nrs. 212-216, 646 (inv. 301/3)
  Kerkfabriek en parochiaal archief
  - in archief kerkfabriek Zwevegem nrs. 1-88 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 976, nrs. 228-240 (inv. 301/3)
  Armendis
  - in archief kerkfabriek Zwevegem nrs. 85-88 (inv. 25)
  - in Gemeentearchief Zwevegem nrs. 241-300, 627-642 (inv. 301/3)
  - in archief Kapittel Harelbeke nrs. 20221-20223 (inv. 21)
  Hedendaags Gemeentelijk Archief
  - in Gemeentearchief Zwevegem p. 978-993, nrs. 301-625, 643, 647 (inv. 301/3)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3048 (inv. 905)
  Bureel van Weldadigheid
  - in Gemeentearchief Zwevegem nrs. 446-501 (inv. 301/3)
  Burgerlijke godshuizen
  - in Gemeentearchief Zwevegem nrs. 491, 493-501 (inv. 301/3)
  Ministerie van Financiën - Kantoor Directe belastingen Zwevegem Wordt bewaard in Rijksarchief Beveren
  Notariaat
  - Delft Daniël te Zwevegem en Kortrijk (1666-1683) (inv. 400)
  - De Kimpe Jan Baptist te Kortrijk en Zwevegem (1699-1732) (inv. 400)
  - De Volder Louis (1796-1798) (inv. 400)
  - Raepsaet Anthon (1702-1725) (inv. 400)
  - Vandevenne Karel-Francis (1840-1874) (inv. 400)
  - Vandevenne Léon (1805-1807) (inv. 400)
  - Vandevenne Pieter-Franciscus (1811-1840) (inv. 400)
  - Vandevenne Raymond-Karel (1874-1926) (inv. 400)
  Iconografie: zie (inv. 903/1)
Naar index

ZWEVEZELE (Wingene)

  Heerlijkheid en Schepenbank Zwevezele
  - in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 358 (inv. 102)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7285 (inv. 905)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 55-56, 59, 142 (inv. 100/1)
  Zie: archief Kasselrij Kortrijk "Parochierekeningen" (inv. 100/1)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2126/10, 2571, 5462, 7200, 7287 (inv. 905)
  Heerlijkheid Elstlande
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  Heerlijkheid en Laatschap van het Hof te Izegem
  - in Gemeentearchief Rumbeke p. 825-828, nrs. 67-131 (inv. 301/3)
  - in archief Kasselrij Kortrijk fonds Colens nrs. 174, 416 (inv. 100/1)
  - in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 14-31 (inv. 501)
  - in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
  - in archiefverzameling Fonds Sanders nr. 1036 (inv. 107)
  - in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nrs. 238-257 (inv. 103)
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7292-7298 (inv. 905)
  - in archief Varia Kortrijk nr. 87 (inv. 100/8)
  - in archiefverzameling Fonds Slosse nrs. 597, 666 (inv. 906)
  Zie: archiefverzameling aanwinsten IV nr. 134; VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid van de kerk van Wingene
  Zie: archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2553 (inv. 905)
  Heerlijkheid Maelstaple
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/5 (inv. 905)
  - in archiefverzameling charters met blauw nummer nr. 665 (inv. 904)
  Heerlijkheid Sint-Amands
  - in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 2126/5 (inv. 905)
Naar index

Lijst van de heerlijkheden


Abeelbos, heerlijkheid te Lendelede
Abroye, heerlijkheid te Moen
Achterstrate, heerlijkheid te Desselgem
Aerde, Ten, heerlijkheid te Aalbeke en Bavikhove
Ains, heerlijkheid te Oostrozebeke en Sint-Eloois-Vijve
Aishove, heerlijkheid te Izegem, Kachtem en Zulte
Aishove, heerlijkheid te Wielsbeke
Akkelgem, heerlijkheid te Spiere
Akkere, Ten, gezegd Vierschaar, heerlijkheid te Rollegem en Kortrijk-buiten
Akkere, Ten, heerlijkheid te Luingne en Moeskroen
Akkere, Ten, heerlijkheid te Meulebeke
Akren, zie Deux-Acren
Ammanie van Aishove, heerlijkheid te Izegem
Ammanie van Meulebeke, heerlijkheid te Meulebeke
Ammanie van Tielt, heerlijkheid te Tielt-buiten
Anchin, Hof van, heerlijkheid te Dikkelvenne
Anteunis, zie Cleene Vierschaere
Ardooise, heerlijkheid te Moorsele
Argendaele, heerlijkheid te Bellegem
Argy, heerlijkheid te Thieulain
Armentières, heerlijkheid te Baisieux en Camphin-en-Pévèle
Naar index
Bachterelst, heerlijkheid te Heule
Baets, heerlijkheid te Waregem
Asse, heerlijkheid te Deerlijk
Bakelroot, heerlijkheid te Steenwerk
Balginge, heerlijkheid te Sint-Denijs
Bankkouter, heerlijkheid te Geluwe
Bardoense, heerlijkheid te Ingelmunster, Meulebeke en Oostrozebeke
Bassée, La, heerlijkheid te Moeskroen
Bassegem, heerlijkheid te Kaster, Waarmaarde en Kerkhove
Baugardin, heerlijkheid te Zwevegem
Bauwede, heerlijkheid te Waregem en Wielsbeke
Bauwelaere gezegd Bauwenbussche, heerlijkheid te Hulste en Lendelede
Bauwenbussche, zie Bauwelaere
Bavegem, heerlijkheid te Moen, Bossuit, Helkijn en Sint-Denijs
Beaulieu, heerlijkheid te Lauwe
Beaulieu, heerlijkheid te Sint-Denijs,
Bossuit, Helkijn, Kooigem, Spiere en Outrijve
Beaumont, heerlijkheid te Dottenijs
Beekstraat, heerlijkheid te Zwevegem
Beerenbroek, heerlijkheid te Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos
Beke, Ter, heerlijkheid te Gullegem
Beke, Ter, heerlijkheid te Ooigem
Beken, Ter, heerlijkheid te Anzegem
Berault gezegd Lampernisse, heerlijkheid te Steenwerk
Berge ten Linde, heerlijkheid te Kortrijk-buiten en Rollegem
Berge, Ten, heerlijkheid te Anzegem
Berge, Ten, heerlijkheid te Rollegem
Bergeluwie, heerlijkheid te Kortrijk-buiten en Kuurne
Bergendale, heerlijkheid te Aalbeke
Berghelins, heerlijkheid te Gullegem, Heule, Bissegem, Moorsele en Lendelede
Berlière, La, heerlijkheid te Houtaing (Hain.)
Bernière, heerlijkheid te Mazinghem
Beutegem, heerlijkheid te Rekkem
Beverwalle, heerlijkheid te Rekkem
Biest, Ter, heerlijkheid te Ingooigem
Biest, Ter, heerlijkheid te Waregem
Billemont, heerlijkhheid te Menen-buiten
Bissegemstraat ook Imbiese, heerlijkheid te Kortrijk-buiten, Kortrijk, Kuurne, Heule en Lendelede
Blas, heerlijkheid te Moen
Blauwpoort, heerlijkheid te Ingelmunster
Blauwpoort, heerlijkheid te Kortrijk-buiten en Marke, zie Steenbrugge
Blocq, heerlijkheid te Waregem
Blommegem, heerlijkheid te Marke
Boechem, zie Bouchem
Bogaertsrente, heerlijkheid te Moorsele
Boonhooghe, heerlijkheid te Egem en Pittem
Borborg, zie Bourbourg
Borcht, Ter, heerlijkheid te Meulebeke
Borchtrente, heerlijkheid te Meulebeke
Borre, heerlijkheid te Moen
Borre, Ten, heerlijkheid te Kruishoutem, Nokere en Wannegem
Bosterhout gezegd Rode Poort, heerlijkheid te Sint-Baafs-Vijve
Bosterhout, heerlijkheid te Meulebeke
Bottelrye, heerlijkheid te Rollegem
Bouchem, heerlijkheid te Heestert en Avelgem
Bourbourg (Borborg), heerlijkheid te Gullegem, Heule en Lendelede
Bourgiere, heerlijkheid te Steenwerk
Bouvekerke, heerlijkheid te Kortrijk-buiten, Zwevegem en Harelbeke-buiten
Bouverie, heerlijkheid te Sint-Denijs
Brabant, heerlijkheid te Menen-buiten
Brande, Ten, en Van den Brande, heerlijkheid te Deerlijk
Brandstrate, heerlijkheid te Deerlijk
Braseyde, heerlijkheid te Bellegem
Breemeers, heerlijkheid te Geluwe
Broeke, Ten, heerlijkheid te Malderen
Broeke, Ten, heerlijkheid te Ingelmunster
Brugge, Ter, heerlijkheid te Waregem
Bruwersleen, heerlijkheid te Moorslede
Buffaert, heerlijkheid te Malderen
Bulcke, heerlijkheid te Anzegem
Bulcke, Ten, heerlijkheid te Rekkem
Burggravie, heerlijkheid te Sint-Eloois-Vijve
Busschaerts, heerlijkheid te Kortrijk-buiten en Harelbeke
Buuckinghe, heerlijkheid te Bellegem
Buus, Le, heerlijkheid te Luingne; zie ev. Dubuus
Buxhem, heerlijkheid te Moorsele
Buysveld, heerlijkheid te Meulebeke
Naar index
Caelberg, heerlijkheid te Oostrozebeke en Oeselgem
Caeseele, heerlijkheid te Waregem
Campleen, zie Geest, Ter
Canfyns, heerlijkheid te Zwevegem
Cansberghe, heerlijkheid te Zwevegem
Capelle, Ter, heerlijkheid te Ingelmunster
Cappelle d'Estinkerke, heerlijkheid te Everbeek
Carboneels, heerlijkheid te Sint-Eloois-Winkel en Oekene
Carvin, heerlijkheid te Mont-Bernanchon
Castellerie, La, heerlijkheid te Moeskroen
Cattenbroek, heerlijkheid te Malderen
Cauchie, heerlijkheid te Mont-Bernanchon
Caverines, heerlijkheid te Gullegem
Cazeele, zie Caeseele
Christiaens, heerlijkheid te Ingelmunster
Claerhout, heerlijkheid te Pittem, Meulebeke en Egem
Cleenbrugghe, heerlijkheid te Meulebeke
Cleen Heerscip, heerlijkheid te Anzegem, Ingooigem en Tiegem
Cleen Poortje (Portkin), heerlijkheid te Bavikhove, Kuurne en Zwevegem
Cleen Steenbrugge, heerlijkheid te Deerlijk
Cleen Willecomme, heerlijkheid te Meulebeke
Cleen, zie ook Klein Cleene
Vierschaere, gezegd Langendale en ook Anteunis, heerlijkheid te Ledegem en Moorslede
Cleenen Drogendries, heerlijkheid te Bellegem en Sint-Denijs
Clessenaers, heerlijkheid te Kortrijk-buiten en Lauwe
Cleynen Schothoek, heerlijkheid te Ingelmunster
Cnappenaarde, heerlijkheid te Beerlegem
Consanterijen, heerlijkheid te Waregem
Coolsters, heerlijkheid te Izegem
Cordes, heerlijkheid te Wevelgem
Cossardrie, heerlijkheid te Zwevegem
Coutere, heerlijkheid te Meulebeke en Ingelmunster
Coutere, heerlijkheid te Moorsele en Gullegem
Coutershoek, zie Elst, Ter
Couthove, heerlijkheid te Proven
Couttere, Ter, heerlijkheid te Bavikhove en Kuurne
Couttere, Ter, heerlijkheid te Menen-buiten
Craeijenbroek, zie Hoenderveld
Cransvyvere, heerlijkheid te Heule
Cringhe, Ten, heerlijkheid te Gits
Critsche, heerlijkheid in Hulste
Cromelincx gezegd Rode Poort, heerlijkheid te Zwevegem
Croovelt, heerlijkheid te Meulebeke
Cruycen, Ter, heerlijkheid te Deerlijk
Curenbrugge (ook van Heule), heerlijkheid te Meulebeke, Ingelmunster en Kuurne
Cuypers, heerlijkheid te Desselgem, Deerlijk en Beveren-Waregem
Cysoing, Baronie van, heerlijkheid te Baisieux
Naar index
Daeldegem, heerlijkheid te Geluwe en Gullegem
Dale, Ten, gezegd Tatens, heerlijkheid te Rekkem
Dale, Ten, zie Ename, heerlijkheid te Oostrozebeke
Delfault, heerlijkheid te Bondues en Roncq
Delport, heerlijkheid te Izegem
Diependale, heerlijkheid te Deerlijk
Dierdonk, heerlijkheid te Meulebeke, Ingelmunster en Oostrozebeke
Diesveld, heerlijkheid te Heestert, Otegem, Deerlijk, Hulste en Lendelede
Diesveld, heerlijkheid te Kortrijk-buiten, Rollegem en Harelbeke
Donkt, Ter, heerlijkheid te Deerlijk
Doorne, Ten, heerlijkheid te Harelbeke, Beveren, Meulebeke en Deerlijk
Draefs, heerlijkheid te Lendelede
Drie Eecken, heerlijkheid te Rollegem
Drogendries, heerlijkheid te Bellegem en Sint-Denijs
Drongen, heerlijkheid in Ooigem
Dubuus gezegd St.-Pieter-bij-Gent, heerlijkheid te Herseaux; zie ev. Le Buus
Duifhuis, heerlijkheid te Bavikhove, Bissegem, Hulste, Ooigem, Oostrozebeke en Kuurne
Duifhuis, heerlijkheid te Izegem
Dulverinckvelde, heerlijkheid te Passendale
Dyck, Ten, heerlijkheid te Zulte
Naar index
Eecke (Du Quesne), heerlijkheid te Sint-Denijs en Zwevegem
Eecke te Almaregem, heerlijkheid te Deerlijk, Zwevegem, Harelbeke-buiten en Heule
Eekhoute, heerlijkheid te Geluwe
Eertbrugge, heerlijkheid te Waregem
Elst, heerlijkheid te Steenwerk
Elst, Ter, heerlijkheid te Bazel
Elst, Ter, heerlijkheid te Ingelmunster
Elst, Ter, heerlijkheid te Lauwe en Rekkem
Elst, Ter, heerlijkheid te Moorsele, Gullegem en Wevelgem
Elst, Ter, heerlijkheid te Waregem
Elstlande, heerlijkheid te Zwevezele
Emelgemse alias Gistelgoed, heerlijkheid te Ingelmunster, Lendelede, Izegem en Emelgem
Emstrode, heerlijkheid te Ledegem
Emstrode, heerlijkheid te Moorsele
Emstrode Ten Heede, heerlijkheid te Machelen, Olsene, Zulte, Kruishoutem en Vladslo
Emstrode, zie ook Hemsrode
Ename (ook Ten Dale), heerlijkheid te Oostrozebeke
Ename, heerlijkheid te Bossuit
Ename te Rugge, heerlijkheid te Avelgem
Erembodegem, heerlijkheid te Moen, Outrijve, Sint-Denijs, Avelgem en Heestert
Erpe, heerlijkheid te Wevelgem
Espinette, L', heerlijkheid te Herseaux
Eulle (Oulle), heerlijkheid te Robecq
Naar index
Faijt, Du, heerlijkheid te Steenkerque bij Edingen
Favreulles, heerlijkheid te Wasquehal
Fives, heerlijkheid te Aalbeke en Moeskroen
Fontes, heerlijkheid te Mazinghem
Frans, heerlijkheid te Deerlijk en Harelbeke
Fresnoy, Le, heerlijkheid te Willems
Fyvers, heerlijkheid te Aalbeke
Naar index
Gampelare, heerlijkheid te St.-Maartens- en St.-Maria-Leerne
Gavere gezegd Marquette, heerlijkheid te Deerlijk en Harelbeke-buiten
Gavere, heerlijkheid te Kortrijk-buiten, Zwevegem en Bellegem
Geest, Ter, gezegd 't Campleen, heerlijkheid te Deerlijk
Geluwbroek, heerlijkheid te Geluwe
Geluwe, heerlijkheid te Oostrozebeke
Gezworenschap, heerlijkheid te Moorslede
Gezworenschap, heerlijkheid te Rumbeke
Ghehuchte, heerlijkheid te Harelbeke-buiten
Gistelgoed, zie Emelgemse
Glorie van den Bogharde, heerlijkheid te Lichtervelde
Goed ter Meijerie, heerlijkheid te Desselgem
Gontiere, heerlijkheid te Wervik
Gorghem, heerlijkheid te Kortrijk-buiten, Zwevegem, Bellegem en Sint-Denijs
Gorselis, heerlijkheid te Wevelgem
Gracht, heerlijkheid te Gullegem
Gracht, heerlijkheid te Moorsele
Groenhove alias Ten Broek, heerlijkheid te Malderen
Groeninge, heerlijkheid te Kortrijk
Groot en Klein Huise, heerlijkheid te Dentergem
Groot Ooigem, heerlijkheid te Wevelgem
Grootoosthove, heerlijkheid te Ledegem, Gullegem en Moorsele
Groot Schothoek, heerlijkheid te Ingelmunster, Bavikhove, Hulste, Emelgem, Meulebeke en Oostrozebeke
Groot Steenbrugge, heerlijkheid te Deerlijk en Zwevegem
Groot Weedriesch, heerlijkheid te Anzegem
Grooten Beukelare, heerlijkheid te Waregem
Gros, heerlijkheid te Deerlijk
Grote Heerschip gezegd Uytkerke, heerlijkheid te Ledegem
Grote Poorte, heerlijkheid te Zwevegem
Grurie, heerlijkheid te Spiere
Gruuthuse, heerlijkheid te Tielt-buiten
Gruyters, heerlijkheid te Desselgem en Deerlijk
Grysperre, heerlijkheid te Lendelede, Kuurne en Hulste
Guldenbergabdij te Wevelgem, heerlijkheid te Rumbeke, Izegem en Emelgem
Naar index
Haecketis, heerlijkheid te Markegem
Haeghen, Ter, heerlijkheid te Zulte
Haerschaere, heerlijkheid te Wingene
Hagenbroek, heerlijkheid te Gits en Hooglede
Haies, Les, heerlijkheid te Luingne
Halewijn, zie Halluin
Halewijnse, heerlijkheid te Izegem
Halle, heerlijkheid te Zwevegem, Harelbeke-buiten en Kortrijk-buiten
Harelbeeks (Harelbix), heerlijkheid te Moorsele
Haringe, zie Roesbrugge-Haringe
Harlebois, heerlijkheid te Harelbeke-buiten
Hasoit, heerlijkheid te Everbeek
Hauweelse, heerlijkheid te Tielt buiten, Pittem, Dentergem en Markegem
Hazelbos, heerlijkheid te Gits, Lichtervelde en Beveren
Hazelt, Van den, heerlijkheid te Rumbeke en Roeselare
Hazoten, zie Hasoit, Le
Hecke, heerlijkheid te Dentergem
Heede, Ten, heerlijkheid te Meulebeke en Oostrozebeke
Heede, Ten, heerlijkheid te Zulte
Heilemeirsch (Heylermeersch), heerlijkheid te Egem en Pittem
Heindryc, heerlijkheid te Luigne en Dottenijs
Hele, heerlijkheid te Roeselare
Helmynghe, heerlijkheid te Oostnieuwkerke en Roeselare-buiten
Hemelrijk, heerlijkheid te Lendelede
Hemsrode, heerlijkheid te Anzegem, Zwevegem, Waarmaarde en Ingooigem
Hemsrode, zie ook Emstrode
Herpegem, heerlijkheid te Helkijn en Pottes
Herrenghe, heerlijkheid te Herseaux
Herrenthout, zie Therrenthout
Heule en Woestijne, heerlijkheid te Menen-buiten
Heule gezegd Curenbrugge, zie Curenbrugge
Heule, heerlijkheid te Aalbeke en Moeskroen
Heule, heerlijkheid te Lauwe
Heulse, heerlijkheid te Pittem en Tielt
Hoenderveld gezegd Craeijenbroek, heerlijkheid te Dentergem
Hof te Izegem, heerlijkheid te Rumbeke, Roeselare-buiten, Izegem, Moorslede, Moorsele, Lichtervelde, Zwevezele, Zwevegem en Ledegem
Hof te Passendale, heerlijkheid te Passendale, Zonnebeke, Moorslede en Rumbeke
Hof te Rozebeke op de Mandel, heerlijkheid te Oostrozebeke, Wielsbeke, Kuurne en Gullegem
Hof te Schote, heerlijkheid te Oordegem
Hof te Wingene, heerlijkheid te Wingene
Hof van Anchin, heerlijkheid te Dikkelvenne
Hof van Kooigem, heerlijkheid te Kooigem
Hof van Oekene, heerlijkheid te Oekene en Rumbeke
Hofdries, heerlijkheid te Tiegem en Ingooigem
Hofland, heerlijkheid te Hazebrouck
Hogerbauwede, heerlijkheid te Waregem en Meulebeke
Hoghe, Ter, heerlijkheid te Waregem
Hondschote, heerlijkheid te Gullegem, Sint-Eloois-Winkel en Moorsele
Hoog Hof van Helkijn, heerlijkheid te Helkijn
Hoog Hof van Moen, heerlijkheid te Moen
Hooghen Doorne, heerlijkheid te Lendelede, Ingelmunster en Hulste
Hoogmosschere, heerlijkheid te Kortrijk-buiten, Wevelgem, Gullegem en Sint-Eloois-Winkel
Houfstrate, heerlijkheid te Deerlijk, Vichte en Waregem
Houstrate, zie Houfstrate
Houtte, Ten, heerlijkheid te Kortrijk-buiten, Bissegem en Bellegem
Houtte, Ten, heerlijkheid te Zwevegem
Hove, Ten, heerlijkheid te Egem
Hove, Ten, heerlijkheid te Menen-buiten
Hovene, Ten, heerlijkheid te Kerkhove
Hovinge, heerlijkheid te Moorslede
Hoyen, Ter, heerlijkheid te Markegem
Huise, heerlijkheid te Sint-Eloois-Vijve
Huise, heerlijkheid te Waregem
Hulse, heerlijkheid te Deerlijk
Hulst, heerlijkheid te Wevelgem
Hunodts, heerlijkheid te Zwevegem
Hurt, Ter, heerlijkheid te Lauwe, Meulebeke en Sint-Baafs-Vijve
Naar index
Imbiese, heerlijkheid, zie Bissegemstraat
Ingelghem, heerlijkheid te Spiere
Ingelmunster, heerlijkheid te Linselles
Ivergnies, heerlijkheid te Havinnes (Hain.)
Izegem, heerlijkheid te Kachtem
Izegem, heerlijkheid te Oostrozebeke
Izegem, zie Hof te Izegem
Naar index
Jouvenelles, heerlijkheid te Kooigem en Bellegem
Naar index
Kapittel van Doornik, heerlijkheid te Dentergem, Waregem en Aarsele
Kassel, zie Cassel
Kasselrij Kortrijk, zie Kortrijk-Kasselrij
Kekelede, heerlijkheid te Wervik
Kelders, heerlijkheid te Marke
Kemmele alias Ter Leyen, heerlijkheid te Lauwe en Rekkem
Kemps, heerlijkheid te Lauwe en Rekkem
Kerk van Wingene, heerlijkheid te Zwevezele en Wingene
Kerke, Ter, heerlijkheid te Bavikhove
Kerke, Ter, heerlijkheid te Wingene
Kerselare, heerlijkheid te Ardooie
Ketelaers, heerlijkheid te Pittem
Kezelberg en Vrijeigen, heerlijkheid te Moorsele
Klein Schopegem, heerlijkheid te Zwevegem
Klein Ter Beke, heerlijkheid te Moorsele
Klein, zie ook Cleen
Koelenberg, heerlijkheid te Geluwe en Wervik
Koolskamp, heerlijkheid te Oostrozebeke
Kransvijver, zie Cransvyvere
Kruise, Ter, heerlijkheid te Wervik
Naar index
Laere, heerlijkheid te Pittem
Lake, Ter, heerlijkheid te Zulte
Laken, Ter, heerlijkheid te Ooigem
Land van Wijnendale, heerlijkheid te Gits
Landergem, heerlijkheid te Anzegem, Ingooigem en Tiegem
Landsheren Roup, heerlijkheid te Deerlijk
Langendale, zie Cleene Vierschaere
Lannote, heerlijkheid te Moen, Heestert, Bossuit en Helkijn
Lassus, heerlijkheid te Dottenijs
Latters, heerlijkheid te Kuurne
Laye, La, heerlijkheid te Escanaffles (Hain.)
Ledersnidere, heerlijkheid te Waregem
Leeckene, heerlijkheid te Rumbeke
Leenbrugge, heerlijkheid te Oostrozebeke
Leenput, Van den, heerlijkheid te Bellegem
Leeuwergem, heerlijkheid te Waregem
Leiaarde, heerlijkheid te Heule
Leien, Ter, heerlijkheid te Deerlijk en Harelbeke-buiten
Leien, Ter, heerlijkheid te Lauwe en Rekkem
Leien, Ter, heerlijkheid te Sint-Eloois-Vijve
Lembeke, zie Meynaertstichele
Lettenhove, heerlijkheid te Zwevegem en Anzegem
Leuke, Ter, heerlijkheid te Desselgem en Waregem
Leuten, Ter, heerlijkheid te Aalbeke en Rekkem
Levergem (Leeuwergem), heerlijkheid te Waregem
Lindeley Ter Straten, heerlijkheid te Waarmaarde
Linden, Ter, heerlijkheid te Waregem
Linghem, heerlijkheid te Mazinghem
Lo, heerlijkheid te Meulebeke
Lokerrente, rente op gronden in Cassel, Cassel-Ambacht, Sint-Winoksbergen, Bergen-Ambacht, Broekburg, Broekburg-Ambacht en 5 dorpen van Veurne-Ambacht
Longue Marlière, heerlijkheid te Dottenijs
Lormier, heerlijkheid te Wervik
Louverie, heerlijkheid te Heule
Naar index
Maalstede, heerlijkheid te Kapelle (Nl.)
Maelleerde, Ter, heerlijkheid te Desselgem en Beveren-Waregem
Maelstaple, heerlijkheid te Tielt-buiten, Wingene, Zwevezele en Ruiselede
Male, heerlijkheid te Moorsele
Maleeuse, heerlijkheid te Luingne
Mandele, Ter, zie Ter Mandere
Mandere, Ter, heerlijkheid te Sint-Baafs-Vijve, Oostrozebeke, Meulebeke, Tielt en Wakken
Manegem, heerlijkheid te Tielt-buiten Marca en Salines, heerlijkheid te Moorsele
Marke-ten-Driessche, heerlijkheid te Wortegem, Nokere en Waregem
Marquette, zie Gavere
Marrem, heerlijkheid te Wevelgem, Gullegem en Moorsele
Meijerie, heerlijkheid te Desselgem
Meiren, Ter, alias Cattenbroek, heerlijkheid te Malderen
Mele, Te, heerlijkheid te Desselgem
Merrie, heerlijkheid te Moorsele
Mersch, gezegd Lysken, heerlijkheid te Steenwerk
Meulewalle, heerlijkheid te Lendelede
Meurins, heerlijkheid te Halluin, Neuville en Rekkem
Meusebroek, heerlijkheid te Ingelmunster
Meynaertsneeringhe, heerlijkheid te Meulebeke en Sint-Baafs-Vijve
Meynaertstichele gezegd Lembeke, heerlijkheid te Wielsbeke, Oostrozebeke, Sint-Baafs-Vijve en Deerlijk
Moerkerke, heerlijkheid te Herseaux
Moeskroen, heerlijkheid te Aalbeke
Mompaert, heerlijkheid te Kerkhove
Mont-à-Camphin, heerlijkheid te Camphin-en-Pévèle en Baisieux
Montifault, heerlijkheid te Haringe
Mooren Ackere, heerlijkheid te Kortrijk-buiten
Moorslede, heerlijkheid te Outrijve
Mortaanse, heerlijkheid te Ardooie, Koolskamp, Pittem en Meulebeke
Mortaanse, heerlijkheid te Bellegem, Sint-Denijs, Zwevegem, Aalbeke en Rollegem
Mortagne, heerlijkheid te Bellegem
Mosscherambacht, heerlijkheid te Izegem en Ardooie
Mosscherambacht, heerlijkheid te Moeskroen, Aalbeke, Deerlijk, Zwevegem, Kortrijk-buiten, Rollegem en Bellegem
Mosschere, heerlijkheid te Aalbeke, Kortrijk-buiten, Marke en Rollegem
Mote, Ter, heerlijkheid te Oekene
Motte-Châtelaine, La, heerlijkheid te Warchin (Hain.)
Mottes, Les, heerlijkheid te Bouvines
Munken, heerlijkheid te Malderen
Munken, Ter, heerlijkheid te Avelgem en Outrijve
Naar index
Namense, Het, heerlijkheid te Wevelgem, Geluwe, Menen en Bissegem
Nederbeke, heerlijkheid te Lauwe
Nederhuyse, heerlijkheid te Oostrozebeke en Emelgem
Nedermontjoie, heerlijkheid te Kortrijk-Buiten en Zwevegem
Nedermosscher, heerlijkheid te Kortrijk-buiten
Neufville, heerlijkheid te Pittem
Nevele-Ronsevaal, heerlijkheid te Bellegem, Dottenijs, Moeskroen
Nieuw Heerschip, heerlijkheid te Waregem
Nieuwenhove, heerlijkheid te Aalbeke, Deerlijk, Moorsele en Waregem
Nieuwenhove, heerlijkheid te Pittem, Moen, Oostrozebeke en Egem
Nieuwenhuize, heerlijkheid te Meulebeke
Nieuwgoed, heerlijkheid te Kerkhove
Noord-Asse, heerlijkheid te Deerlijk, Harelbeke-buiten, Aalbeke en Rollegem
Naar index
Onlede, heerlijkheid te Deerlijk
Onleedse, heerlijkheid te Oostrozebeke
Onze-Lieve-Vrouw-van-Cambron, heerlijkheid te Everbeek
Onze-Lieve-Vrouwkapittel, heerlijkheid te Avelgem en Otegem
Ooievaarsnest, heerlijkheid te Bellegem
Ooigem, heerlijkheid te Ingelmunster en Izegem
Ooigemse, heerlijkheid te Deerlijk
Ooijens, heerlijkheid te Ooigem
Oost- en West-Zwijnland, heerlijkheid te Watou, Poperinge, Oostvleteren, Westvleteren, Krombeke en Proven
Oosterluys, heerlijkheid te Harelbeke-buiten
Oosthove, heerlijkheid te Ledegem
Oosthove, heerlijkheid te Wervik
Oostrem, heerlijkheid te Roeselare-buiten
Opperammanschap, heerlijkheid te Meulebeke, Pittem en Ingelmunster
Ottergem, zie Oordegem
Oubertse, Het, heerlijkheid te Bellegem
Oud Hof van Bellegem, heerlijkheid te Bellegem, Kortrijk-buiten en Harelbeke-buiten
Oud-Moregem, heerlijkheid te Wortegem, Nokere en Waregem
Oudenhove, laathof te Londerzeel
Ouderick, heerlijkheid te Meulebeke
Oudewalle, heerlijkheid te Dentergem
Oulle (Eulle), heerlijkheid te Robecq
Oultrepretz, heerlijkheid te Herseaux
Overakker, heerlijkheid te Harelbeke, Harelbeke-buiten, Beveren-Waregem, Deerlijk, Moen, Zwevegem, Vichte en Aalbeke
Overbeke, heerlijkheid te Dottenijs
Naar index
Pausschem en Vijverschen, heerlijkheid te Beveren-Roeselare
Pecq, heerlijkheid te Néchin
Peperstrate, heerlijkheid te Meulebeke
Perreken, heerlijkheid te Sint-Denijs en Moen
Pesscherie, heerlijkheid te Menen-buiten
Peutevin, heerlijkheid te Geluwe
Pipres, heerlijkheid te Steenwerk
Pittemse, heerlijkheid te Koolskamp
Place-à-Sin, heerlijkheid te Baisieux
Plancke, Ter, heerlijkheid te Dottenijs
Poeke, heerlijkheid te Beveren-Waregem, Harelbeke-buiten, Deerlijk, Waregem en Lendelede
Polliere of Pomerie, heerlijkheid te Rollegem
Pomerie, zie Polliere, heerlijkheid te Rollegem
Ponthois, Le, heerlijkheid te Baisieux
Poorte, Ter, heerlijkheid te Izegem en Ingelmunster
Potegem, heerlijkheid te Waregem
Priems, heerlijkheid te Oostrozebeke, Lendelede en Meulebeke
Prijsberg, heerlijkheid te Aalbeke
Prost, Proost, heerlijkheid te Dentergem
Pudebroek, heerlijkheid te Oostrozebeke
Naar index
Quaede straete, heerlijkheid te Gullegem
Quesne, Du, zie Eecke
Quevin, heerlijkheid te Geluwe
Quincy, heerlijkheid te Waregem
Naar index
Rade, Ten, heerlijkheid te Desselgem
Ravenstein, heerlijkheid te Wervik en Moorsele
Ravestein, heerlijkheid te Hever (Vl. Brab.)
Remydriesch, heerlijkheid te Steenwerk
Repersgoed, heerlijkheid te Emelgem en Ingelmunster
Rijkaertschuere, heerlijkheid te Meulebeke, Oostrozebeke en Ingelmunster
Robertsart-sur-Selle, heerlijkheid te Douchy-les-Mines
Rode Poort, heerlijkheid te Harelbeke-buiten
Rode Poort, zie Bosterhout
Rode Poort, zie Cromelincx
Rodemans, heerlijkheid te Lendelede
Rodenburg, zie heerlijkheid Groeninge te Kortrijk
Rodes, heerlijkheid te Kachtem en Emelgem
Roede van Harelbeke, zie Harelbeke, Roede van Harelbeke
Roede van Menen, zie Menen, Roede van Menen
Roeselare-ambacht, heerlijkheid te Rumbeke en Roeselare-buiten
Roeycken, heerlijkheid te Zwevegem en Sint-Denijs
Rokegem, heerlijkheid te Wakken, Sint-Baafs-Vijve, Zulte en Olsene
Romais, heerlijkheid te Aalbeke
Royken ('t) in 't Weste, heerlijkheid te Bellegem
Rozebeekse, heerlijkheid te Tielt
Rue du Bois, heerlijkheid te Armentières
Rupelgem, heerlijkheid te Meulebeke
Naar index
Saint-Laurent, heerlijkheid te Saint-Laurent-Blangny
Salines, zie Marca en Salines
Salins, heerlijkheid te Ingooigem en Otegem
Saubeke, heerlijkheid te Zulte
Schaecx en Schragen, heerlijkheid te Deerlijk en Beveren-Waregem
Schaeghe, heerlijkheid te Passendale, Oostnieuwkerke, Moorslede en Roeselare
Schaeghen, heerlijkheid te Anzegem, Ingooigem, Otegem en Tiegem
Schaluwen, heerlijkheid te Meulebeke
Schardau, heerlijkheid te Gullegem
Schellebroek, heerlijkheid te Kortrijk-buiten en Zwevegem
Scherres, heerlijkheid te Meulebeke
Schevels, heerlijkheid te Moorsele
Schiervelde, heerlijkheid te Hulste
Schilthoven, heerlijkheid te Kampenhout, Korbeek-Lo, Lovenjoel, Pellenberg, Wespelaar, Buken en Assent (Vl. Brab.)
Schinkelshul, heerlijkheid te Roeselare
Schoondorp, heerlijkheid te Kachtem
Schoonvelde, heerlijkheid te Ledegem
Schoonvelde, heerlijkheid te Menen-buiten
Schopegem, heerlijkheid te Zwevegem
Schote, Hof te, heerlijkheid te Oordegem
Schothoek, zie Cleynen Schothoek; Groot Schothoek
Schouden, Ter, heerlijkheid te Dadizele
Schouteeten Walle, heerlijkheid te Wingene
Schragen, zie Schaecx Semmerzake, heerlijkheid te Pittem
's Gruyters, heerlijkheid te Desselgem en Deerlijk
Sint-Amands, heerlijkheid te Tielt, Hooglede, Rekkem en Gullegem
Sint-Amands, heerlijkheid te Zwevezele
Sint-Amandsproosdij, heerlijkheid te Kortrijk en Kuurne
Sint-Baafs, heerlijkheid te Aarsele, Kanegem, Oostrozebeke en Lendelede
Sint-Maartens, heerlijkheid te Gullegem
Sint-Pieters, heerlijkheid te Anzegem
Sint-Pieters, heerlijkheid te Desselgem en Beveren-Waregem
Sint-Pieters, heerlijkheid te Izegem, Moorsele, Aarsele en Ingelmunster
Sint-Pieters, heerlijkheid te Moeskroen
Sint-Waldetrudis, heerlijkheid te Hofstade
sLandsheren Roup, heerlijkheid te Deerlijk
sMaeghs, heerlijkheid te Wevelgem
Smetlede, zie Oordegem
Soets, heerlijkheid te Zwevegem
Sonnevelt, heerlijkheid te Heestert
Sons, heerlijkheid te Otegem en Ingooigem
Stappe, heerlijkheid te Wakken
Steenakker, heerlijkheid te Heule
Steenbeke, heerlijkheid te Desselgem, St.-Eloois-Vijve, Waregem en Moen
Steenberge, heerlijkheid te Kooigem
Steenbrugge alias Blauwpoort, heerlijkheid te Kortrijk-buiten en Marke
Steenburg, heerlijkheid te Rekkem
Steene, heerlijkheid te Kerkhove
Steenkerke, heerlijkheid te Dentergem
Steurenambacht, heerlijkheid en ammanie te Bissegem, Kuurne, Kortrijk-buiten, Ingelmunster, Izegem, Heule en Lendelede
Striepmeers, heerlijkheid te Pittem
Swaeghenaers, heerlijkheid te Bellegem
Swielande, heerlijkheid te Ledegem
Naar index
Tamets, heerlijkheid te Menen, Moorsele en Wevelgem
Tasroe (Tasserock), heerlijkheid te Dadizele
Tategem, heerlijkheid te Waregem
Tatens, zie Dale,
Ten Tenuwelle, heerlijkheid te Kortrijk-buiten
Therrenthout, heerlijkheid te Rumbeke
Tien Mudden, heerlijkheid te Moen en Harelbeke
Tiscouden (ook Ter Schouden), heerlijkheid te Dadizele
Tollenaers, heerlijkheid te Lendelede
Tombroek, heerlijkheid te Luigne, Rollegem, Gullegem en Moeskroen
Tournai, zie Doornik
Tours, heerlijkheid te Zwevegem
Triest, heerlijkheid te Bavikhove, Hulste en Ooigem
Triest, heerlijkheid te Wielsbeke
Trubbels, heerlijkheid te Bossuit
Twee Akren, zie Deux-Acren
Naar index
Uutneminghe, heerlijkheid te Meulebeke
Uytkerke, zie Grote Heerschip
Naar index
Val, Le, heerlijkheid te Moeskroen
Valensinsche, heerlijkheid te Deerlijk
Varent, heerlijkheid te Beveren-Waregem
Varent, Ter, heerlijkheid te Meulebeke
Vatene, heerlijkheid te Wielsbeke
Vellerie, La, heerlijkheid te Moeskroen
Ven, De, heerlijkheid te Zulte
Venissien, heerlijkheid te Harelbeke-buiten en Zwevegem
Vennestrate, heerlijkheid te Kortrijk-buiten
Verckinen, heerlijkheid te Dadizele
Verkinsmeers, heerlijkheid te Moorsele
Vijve, heerlijkheid te Aalbeke
Vijve, heerlijkheid te Ingelmunster
Vijve-Dendermondse, heerlijkheid te Harelbeke
Vijvense, heerlijkheid te Zwevegem, Moen, Sint-Denijs, Waregem en Oostrozebeke
Vlierden, heerlijkheid te Deurne (Nl.)
Vloet, Ter, heerlijkheid te Wingene
Volandere, heerlijkheid te Wevelgem
Voldersveld, heerlijkheid te Kerkhove
Volmaerbeke, heerlijkheid te Hooglede
Volsberge, heerlijkheid te Bellegem
Voorde, Ten, heerlijkheid te Westrem
Vriese, heerlijkheid te Meulebeke
Vrij Eigendom, heerlijkheid te Oeselgem en Oostrozebeke
Vrijeigen, heerlijkheid te Moorsele
Vrone, heerlijkheid te Waregem, Deerlijk en Sint-Eloois-Vijve
Vyvainsche, zie Vijvense
Naar index
Wachene, heerlijkheid te Hofstade
Wadripont, heerlijkheid te Ingelmunster en Lendelede
Wadripont, heerlijkheid te Oostrozebeke en Wevelgem
Wagenbrugge, heerlijkheid te Moorsele
Walbrugge, heerlijkheid te Meulebeke, Oostrozebeke en Ingelmunster
Walincourt, heerlijkheid te Zwevegem en Hooglede
Walle, heerlijkheid te Everbeek
Walle, heerlijkheid te Kooigem
Walle, heerlijkheid te Kortrijk-buiten, Bellegem en Rekkem
Walle, heerlijkheid te Meteren
Walle, heerlijkheid te Moorsele, Moorslede en Menen-buiten
Walle, heerlijkheid te Pittem en Tielt-buiten
Wallegem, heerlijkheid te Hulste
Wallemote, heerlijkheid te Izegem
Wambeke, heerlijkheid te Anzegem
Wasmes, heerlijkheid te Néchin
Waterlos, heerlijkheid te Moen
Waterschap, heerlijkheid te Moorsele, Moorslede en Menen
Weeden, Ter, heerlijkheid te Zulte
Werst, De, heerlijkheid te Zulte
Wervikhove, heerlijkheid te Rumbeke
Westrozebeke, heerlijkheid te Oekene
Wijnendale, Land van, heerlijkheid te Gits
Willecomme, heerlijkheid te Tielt-buiten
Willecomshofstede, heerlijkheid te Bellegem
Wingene, heerlijkheid in Harelbeke-buiten
Wingene, heerlijkheid te Beveren en Desselgem
Wostijne, heerlijkheid te Moen, Sint-Denijs, Kooigem, Wevelgem en Spiere
Woubrechts, heerlijkheid te Kuurne en Bavikhove
Wulfsdamme, zie Grootoosthove
Wulfswinkel, heerlijkheid te Hulste, Bavikhove, Lendelede, Ingelmunster en Kuurne
Woestijne, zie Heule en Woestijne
Woestijne, zie ook Wostijne
Wingenstrate, zie Wynghenstrate
Winkele, heerlijkheid te Gullegem
Winkele, heerlijkheid te Sint-Baafs-Vijve, Oostrozebeke en Wontergem
Wynghenstrate, heerlijkheid te Wingene
Naar index
Zesmanscepen, heerlijkheid te Ledegem
Zickele, heerlijkheid te Otegem
Zoetaert, heerlijkheid te Zwevegem
Zwaelem, heerlijkheid te Bellegem
Zwijnland, heerlijkheid te Ledegem
Zwijnland, zie ook Oost- en West-Zwijnland
Zwijnvoorde, heerlijkheid te Deerlijk
Naar index

FAMILIE- EN PERSOONSARCHIEVEN


Familie Aerlebout
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 152-153 (inv. 503)
Familie Alegambe
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 300-304, 1477 (inv. 502)
Naar index

Familie Basta
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 313-359, 1641 (inv. 502)
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nr. 154 (inv. 503)
Familie Buens
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 369-369, 2746 (inv. 502)
Naar index

Familie Courtens
- in archief Kapittel Harelbeke nrs. 21209-22967 (inv. 21)
Familie Cuvelier
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 382-404 (inv. 502)
Naar index

Persoonsarchief De Baene, onderpastoor van St.-Michiels-Brugge, overgedragen zonder toegang
Familie de Baudequin
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 405bis - 408 (inv. 502)
Familie De Beer
- in archief kerkfabriek Meulebeke nrs. 48-67 (inv. 25)
- in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2754-2756, 2899, 7006/10, 7006/14-18, 7006/20 (inv. 905)
- in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 32, 38, 43, 47-51 (inv. 509)
- in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
- in archief Kapittel Harelbeke nrs. 19480-19486, 19489 (inv. 21)
Familie De Bels
- in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2176, 7006/8, 7022/2 (inv. 905)
- in archiefverzameling "kasselrij Ieper 4e reeks" nr. 260 (inv. 103)
Familie de Belver
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 155-157 (inv. 503)
Familie de Bersacques
- in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2550-2572, 2576, 2577, 2906, 6914, 6917, 7008/8, 7059, 7066-7069, 7076-7077, 7089, 7103, 7104, 7121, 7126, 7131, 7138, 7141 (inv. 905)
Familie de Béthune d'Hesdigneul
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 48-81, 309, 315 (inv. 503)
Familie de Brune
- in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3036 (inv. 905)
Familie de Cambry
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 517-518 (inv. 502)
Familie de Cassina
- in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
Familie de Cordes
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 482-484 (inv. 502)
Familie de Croy
- in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Familie de Draeck
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 182-201, 1049, 1070, 1432, 1442, 1506, 1515, 1517-1519, 2700 (inv. 502)
- in archief Kapittel Harelbeke nrs. 18880-18907 (inv. 21)
Familie Deffonseca
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 230-232 (inv. 503)
Familie de Godin
- in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 3066 (inv. 905)
Familie de Goux
- in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Familie de Gruutere
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 218-219 (inv. 503)
Familie de Hanon
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 503-505 (inv. 502)
Familie de Hertoghe
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 196, 197-198 (inv. 503)
Familie de Jauche de Mastaing
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 376-379, 1640 (inv. 502)
Familie de Joigny de Pamele
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 145, 199-216 (inv. 503)
Familie de la Barre
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 627-683, 1134, 1822, 1830, 2363, 2772-2795 (inv. 502)
Familie de la Faille
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 265-269, 806-807 (inv. 502)
Familie de la Haye
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 364-365 (inv. 502)
Familie de Landas-Ivergnies
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 237-239, 270-298 (inv. 502)
Familie de Landas-Mortagne
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 361-363 (inv. 502)
Familie de Lannoy du Fresnoy
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 714-723 (inv. 502)
Familie de Laubespin
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin (inv. 503)
Familie de Laurétan
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 193-200, 202-234, 1435, 2929, 2931, 2935, 2936 (inv. 502)
Familie de Lens
- in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 2752, 2874/1, 7099, 7299-7306, 7350-7354 (inv. 905)
- in familiearchief van den Steen de Jehay nrs. 37, 39, 40, 42, 45 (inv. 509)
- in archief Varia Kortrijk nr. 88 (inv. 100/8)
Familie de Limburg-Stirum
- plaatsingslijst in typeschrift (inv. 501)
- niet geïnventariseerd archief ca. 6 m
Familie de Mamez
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 224-229 (inv. 503)
Persoonsarchief De Meyere Jozef
- architect te Kortrijk, overgedragen zonder toegang
Familie de Monnel
- in familiearchief d'Ennetières nr. 360 (inv. 502)
Familie d'Ennetières
- Uitgegeven inventaris familie d'Ennetières, 1981 (inv. 502)
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin (inv. 503)
- in Oud Stadsarchief Kortrijk nr. 4936 (inv. 101/3)
- ongeïnventariseerd archief ca. 2 m
Familie de Plotho
- in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
Familie De Ronghe
- in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2176, 2201, 7006/2, 7006/4 (inv. 905)
Familie de Ryffelaere
- in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 46-47 (inv. 501)
Familie de Sainte-Aldegonde de Noircarmes
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 9, 11-13, 83, 132-137, 311 (inv. 503)
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 235-241 (inv. 502)
Familie Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
- inventaris op computer, ongeïnventariseerd gedeelte ca. 11 meter
- in archief Schepenbanken 1e reeks nr. 40 (inv. 102)
Familie de Schynckele
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 67, 112, 138-145 (inv. 503)
Familie d'Esclaibes
- in familiearchief d'Ennetières nr. 299 (inv. 502)
Familie des Trompes
- in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 492 (inv. 102)
Familie de Thiennes
- in Gemeentearchieven p. 830, nrs. 190-196 (inv. 301/3)
- in familiearchief de Limburg-Stirum nrs. 92-101 (inv. 501)
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 685-694, 2772-2795 (inv. 502)
- in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
Familie de Tournay d'Assignies d'Oisy
- in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Familie de Vicq
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 169-189 (inv. 503)
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 366-367 (inv. 502)
Persoonsarchief De Vlaminck Jan Ernest, baljuw en notaris van en te Deerlijk
- in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 5, 48 (inv. 102 p. 67-68)
Familie Dhane (D'Haene)
- in archiefverzameling aanwinsten VI nrs. 7016/4-5, 7020 (inv. 905)
Persoonsarchief Firmin D'heygere, 1907-1964, achtereenvolgens te Spiere, Wevelgem en Roeselare, ca. 0,12 strekkende meter, overgedragen zonder toegang. (Overgebracht uit de historische onderwijscollectie van de Universiteit Gent)
Persoonsarchief Dillen François
- in Gemeentearchief Rollegem reeks B nrs. 59-60 (inv. 301/2)
Familie d'Oignies
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 636-639, 669, 686-692, 2772-2795 (inv. 502)
Familie d'Olmen de Poederlé
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 166-169 (inv. 503)
Familie du Bois de Schoondorp
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 305-312, 1505 (inv. 502)
Familie du Bosch
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 193-196 (inv. 503)
Familie du Chasteler
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 129b-131 (inv. 503)
Familie du Mortier
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 485-496 (inv. 502)
Familie du Toict d'Oijvaersnest
- inventaris in typeschrift, alleen op microfilm beschikbaar (inv. 505)
Naar index

Familie Gage
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 242-243, 1634 (inv. 502)
Naar index

Familie Heurlebout
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 161-165 (inv. 503)
Familie Hovyne
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 497-502, 1048 (inv. 502)
Naar index

Persoonsarchief Lambrecht Ivo-Joseph, voormalig burgemeester van Kortrijk, overgedragen zonder toegang
Familie le Cocq
- in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Familie Loets
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 221-222 (inv. 503)
Naar index

Familie Obert
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 370-375 (inv. 502)
Familie Opsomer, inventaris in typeschrift (inv. 507)
Persoonsarchief M. Peleman, 1914, Kortrijk
1 blaadje. Overgebracht uit de historische onderwijscollectie van de universiteit Gent
Naar index

Persoonsarchief Rohaert Jan Baptist
- in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 537 (inv. 102)
Naar index

Persoonsarchief Sabbe Etienne, voormalig Algemeen Rijksarchivaris, overgedragen zonder toegang
Persoonsarchief Jacques Stervelynck (auteurspseudoniem van Henri Vergote), Kortrijk, ca. 3,4 strekkende meter, overgedragen zonder toegang
Naar index

Familie Teirlinck
- in archief kerkfabriek Kaster nrs. 94-182 (inv. 25)
Persoonsarchief Tiberghien Adolphe (pseudoniem Pieter Leie), componist, inventaris in typeschrift (inv. 506)
Naar index

Familie Vaerman
- in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64 (158 pakken) geen goede toegang beschikbaar; VI nrs. 2152, 5215, 7052 (inv. 905)
Familie van Caster
- in archiefverzameling aanwinsten V nr. 64, VI nrs. 2176, 2201, 7006/2, 7006/4 (inv. 905)
Familie van Cauteren
- in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
Familie van den Berghe
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 506-514 (inv. 502)
Familie van den Kerchove dit vandervarent
- inventaris in typeschrift (inv. 508)
Familie van den Steen de Jehay, inventaris in typeschrift (inv. 509)
Familie van der Borcht
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 159-160 (inv. 503)
Familie van der Goten
- in familiearchief Descantons de Montblanc (inv. 504/1)
Familie van der Gracht
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 409-481, 738 (inv. 502)
- in archief Schepenbanken 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
- in familiearchief de Limburg-Stirum nr. 91 (inv. 501)
Familie van der Poorte
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 733-734 (inv. 502)
Familie Van der Tommen
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 704-705 (inv. 502)
Familie van de Woestyne
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 613-626, 932 (inv. 502)
Persoonsarchief Van Dommele Martinus
- in archief Schepenbanken 2e reeks nr. 536 (inv. 102)
Familie van Gistel
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 414-419, 433, 695-703, 1345, 2959, 2978-2989, 2991, 3015, 3028 (inv. 502)
Familie van Halewijn
- in familiearchief d'Ennetières nr. 684 (inv. 502)
Familie van Heule (Boetelin)
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 410-413, 433, 724-730, 2599 (inv. 502)
Familie van Lichtervelde
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 94, 146-151 (inv. 503)
Familie van Liedekerke
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 315-325, 479-480, 519-584, 738, 1346, 1397, 1716, 2008, 2772-2795, 3015 (inv. 502)
- in archief Schepenbanken 2e reeks annex nr. 38 (inv. 102)
- in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 7118 (inv. 905)
Familie van Marselaar
- in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 6993 (inv. 905)
Familie van Ruymbeke, inventaris in typeschrift (inv. 511)
Familie van Steenhuys
- in familiearchief d'Ennetières annex de Laubespin nrs. 82-129, 145, 216 (inv. 503)
Familie van Vlierden
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 586-611, 1625 (inv. 502)
Familie van Wedergraet
- in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Persoonsarchief Jacques Stervelynck (auteurspseudoniem van Henri Vergote), Kortrijk, ca. 3,4 strekkende meter, overgedragen zonder toegang
Familie Vilain XIIII
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 244-264 (inv. 502)
Familie Volcaert
- in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Familie von Kleef
- in familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho) (inv. 504/1)
Naar index

Persoonsarchief E. Warlop
- Dossiers Vlaamse Heraldische Raad van wapenschilden van steden en gemeenten. Kopies van de dossiers met alfabetische rangschikking.
Familie Wielant
- in familiearchief d'Ennetières nrs. 707-713 (inv. 502)
Persoonsarchief Wolfcarius, baljuw en belastingontvanger van Heestert, griffier van Moen
- in archiefverzameling Bruine pakken II nrs. 195, 197-198 (inv. 102)
Persoonsarchief Wollecamp Maurits, secretaris van minister A. Dequae, plaatsingslijst in typeschrift (inv. 512)
Familie Wynckelman
- in archiefverzameling aanwinsten VI nr. 4114 (inv. 905)

Naar index

OVERZICHT NOTARIAAT ARRONDISSEMENT KORTRIJKA. Alfabetisch

R.K.: Rijksarchief Kortrijk

Ackerman Leon, Heule (1938-1965): studie Lambrecht Christian
Ameije François Joseph, Kortrijk en Aalbeke (1776-1795): R.K.
Ameye Frans, Roeselare (1929-1963): studie Viaene Ides
Ameije Raymond Joseph François, St.-Eloois-Winkel (1891-1907): R.K.
Ameye (Ameije) Raymond Joseph François, Roeselare (1907-1929): R.K.
Ameye Yves, Roeselare (1963-1999): studie Viaene Ides
Angillis Ange Benoit Xavier, Rumbeke (1807-1843): R.K.
Angillis August, Rumbeke (1862-1870): R.K.

Naar index
Baert Aimé, Meulebeke (1890-1921): Rijksarchief Brugge
Baert Constant, Meulebeke (1921-1934): Rijksarchief Brugge
Baudoncq Guislain François, Kortrijk (1735-1739): R.K.
Beyls Jacques, Sint-Denijs (1813): R.K.
Blieck Franciscus Josephus, Izegem (1842-1857): R.K.
Blieck Franciscus Josephus, Beveren-Roeselare (1858): Rijksarchief Brugge
Blijau Gillis, Kortrijk (1738-1792): R.K.
Blyau (Blijau) Charles, Kortrijk (1780-1800): R.K.
Boes Bernard, Kortrijk (1979- ): studie Boes Bernard
Boes Bernard, dossiers (1584-1928): R.K.
Boes-Ide Pierre, Kortrijk (1953-1968): studie Boes Bernard
Bossaert Albert, Kortrijk (1906-1957): studie De Witte Jean-Charles
Bossuyt Achille Gustaaf Leon Marie, Rumbeke (1911-1937): R.K.
Bossuyt Emile-Alexander, Wevelgem (1865-1870): R.K.
Bossuyt Emile-Alexander, Meulebeke (1870-1888): R.K.
Bossuyt Gustaaf, Meulebeke (1860-1869): R.K.
Bossuyt Leo-Bernard, Hulste (1815-1822): R.K.
Bossuyt Leo-Bernard, Meulebeke (1822-1860): R.K.
Bourgeois Louis Léonard, Sint-Denijs (1813-1818): R.K.
Bouten Henri Benoît Ernest, Rumbeke (1844-1862): R.K.
Bouten Henri Benoît Ernest, Kortrijk (1862-1870): R.K.
Bultereys Georges, Avelgem (1960-1991): studie Bultereys Robert
Bultereys Robert Jozef, Avelgem (1991- ): studie Bultereys Robert
Butaye Alphonse, Menen (1885-1915): R.K.
Buysens Ambrosius, Gullegem (1839-1871): R.K.
Buysens Carolus Ambrosius Franciscus, Gullegem (1872-1885): R.K.

Naar index
Callens Arnold, Bellegem (1960-1991): studie Daels Ann
Callens Christine, Lendelede (1995- ): studie Callens Christine
Callens Marc, Lendelede (1963-1995): studie Callens Christine
Camerlynck Emiel, Roeselare (1951-1994): studie Vanwijnsberghe Geert
Canis, zie De Hondt Lieven
Cannaert Ignatius, Kortrijk (1696-1727): R.K.
Cannaert Pieter Norbert, Kortrijk (1728): R.K.
Cardinael Emile, Roeselare (1869-1889): R.K.
Carette Carolus Aloïsius, Kortrijk (1862-1892): R.K.
Carette Carolus Eugenius, Kuurne en Kortrijk (1834-1862): R.K.
Cassiers Marinus Antonius, Avelgem (1796-1814): R.K.
Castelein Charles Auguste, Menen (1831-1860): R.K.
Castelein Charles Theodoor, Menen (1860-1885): R.K.
Castelein Pierre Joseph, Geluwe en Menen (1797-1830): R.K.
Catulle Joannes Petrus Andries, Kooigem (1735-1761): R.K.
Cloet Albert, Oostrozebeke (1974- ): studie Cloet Albert
Cloet Joseph, Oostrozebeke (1941-1973): studie Cloet Albert
Coppin Alfred, Avelgem (1892-1931): studie Bultereys Robert
Coppin Gaston, Avelgem (1931-1960): studie Bultereys Robert
Cosaert Héron, Ingooigem (1902-1907): R.K.
Coucke Conrardus Marcellus, Kortrijk (1852-1864): R.K.
Coucke Emanuël Franciscus, Wevelgem (1809-1817): R.K.
Coucke Emanuël Franciscus, Kortrijk (1817-1852): R.K.
Coucke Pieter Antoon, Izegem (1809-1841): R.K.
Coucke Pieter Joseph, Izegem (1770-1794): R.K.
Crevits Leonard, Rumbeke (1871-1892): R.K.
Crombeen Andries, Kortrijk (1705-1709): R.K.
Croquison Ignace, Zwevegem (1963-2000): studie Declercq Dirk
Croukhants Alexander, Meulebeke (1820-1822): R.K.
Croukhants Alexander, Kuurne en Kortrijk (1822-1856): R.K.
Croukhants Théodule, Kortrijk (1856-1888): R.K.

Naar index
Daels Ann, Bellegem (1992- ): studie Daels Ann
David Charles, Anzegem (1887-1905): R.K.
De Baere Henri, Ingooigem (1843-1859): R.K.
De Bal Edouard, Izegem (1821-1824): R.K.
De Bal Guillaume Ignace, Izegem (1805-1821): R.K.
De Beaumez Jan, Kortrijk (1619): R.K.
De Beer Louis, Lendelede (1922-1963): studie Callens Christine
Deblauwe Jacobus senior, Wevelgem (1817-1822): R.K.
Deblauwe Jacobus junior, Wevelgem (1822-1836): R.K.
Deblauwe Leonard Joseph, Wevelgem (1836-1852): R.K.
De Boninge, Wevelgem (1900-1943): studie Debucquoy Frans
De Borchgrave Rogier, Harelbeke (1671-1675): Rijksarchief Gent
De Brabandere Honoré, Meulebeke (1888-1921): R.K.
De Brabandere Jozef, Meulebeke (1921-1947): studie Dusselier Antoon
De Brabandere Pierre, Meulebeke (1947-1974): studie Dusselier Antoon
De Brabant Alfons-Philippe-Joseph, Ingelmunster (1894-1907): R.K.
De Brauwer Franciscus, Kortrijk (1777-1795): R.K.
De Brauwer Norbert, Roeselare (1850-1868): R.K.
De Brauwer Pieter Adriaen, Roeselare (1802-1850): R.K.
De Brie Alphonse, Gullegem (1890-1914): R.K.
De Brouckere Karel senior, Roeselare (1822-1850): R.K.
De Brouckere Karel junior, Roeselare (1851-1889): R.K.
Debucquoy Albert, Wevelgem (1943-1978): studie Debucquoy Frans
Debucquoy Frans, Wevelgem (1978- ): studie Debucquoy Frans
Declercq Dirk, Zwevegem (2000- ): studie Declercq Dirk
De Clercq Jan, Kortrijk (1588-1620): R.K.
De Clercq Nicolaes, Kortrijk (1608-1635): R.K.
Declercq Pierre-Jean, Moorsele (1798-1832): R.K.
Declercq Rigobert-Désiré, Moorsele (1834-1858): R.K.
De Coc Arend, Kortrijk (1541-1549): R.K.
Decock Alexander Louis, Avelgem (1850-1884): R.K.
Decock François-Joseph, Helkijn en Sint-Denijs (1796-1800): R.K.
Decock Joannes, Avelgem (1814-1850): R.K.
De Coninck Henri Edouard Joseph, Helkijn (1859-1868): R.K.
De Coninck Jacobus, Kortrijk (1682-1703): R.K.
De Coninck Joseph, Kortrijk (1709-1730): R.K.
De Craene Joseph, Waregem (1933-1938): R.K.
De Cuyle Jan, Kortrijk (1607-1624): R.K.
De Deken Guillaume François, Bellegem en Kortrijk (1808-1850): R.K.
De Deken Ludovicus Guillielmus Desiderius, Kortrijk (1850-1851): R.K.
Defauw Philippe, Kortrijk (1998- ): studie Defauw Philippe
De Geest François Gregoire, Roeselare (1796-1808): R.K.
De Gomme Christian, Desselgem (1952-1991): studie De Gomme Marc
De Gomme Marc, Desselgem (1991- ): studie De Gomme Marc
De Grendele Jacques, Kortrijk (1675-1676): Rijksarchief Gent
De Groote Franz, Waregem (1938-1976): studie Strobbe Bénédicte
Deguffroij Alexander Josephus, Sint-Denijs (1819-1848): R.K.
Dehaese Charles Louis, Helkijn (1868-1872): R.K.
Dehaese Charles Louis, Beveren-Roeselare (1872-1899): Rijksarchief Brugge
De Hondt Lieven, Sint-Denijs (1568-1574, 1579-1581): R.K.
Dehulster Jacobus Augustinus, Rumbeke en Roeselare (1798-1822): R.K.
De Keirsschieter Prosper, Tiegem (1898-1929): R.K.
De Keux Guilliaeme, Kortrijk (1704-1734): R.K.
De Kimpe George, Kortrijk (1699-1717): R.K.
De Kimpe Jan Baptist, Kortrijk en Zwevegem (1699-1732): R.K.
De Kimpe Petrus Joannes, Deerlijk (1816-1835): R.K.
Delahousse Pieter Louis, Rumbeke (1816-1824): R.K.
De Lannoy Pieter, Kortrijk (1716-1745): R.K.
Delft Daniël, Zwevegem en Kortrijk (1666-1683): R.K.
Delft Jan, Sint-Denijs (1664): R.K.
Delodder Marcel, Rumbeke (1969-1998): studie Van den Eynde Kathleen
De Lodt François, Kortrijk (repertoria 1797-1800): R.K.
Delrue Jerôme, Moorsele (1919-1935): studie Vander Stichele Pierre
Demeulemeester Frans, Anzegem (1946-1986): studie Demeulemeester I.
Demeulemeester Frans, Zwevegem (1990-1993): studie Denys Pascal
Demeulemeester Ignace, Anzegem (1986- ): studie Demeulemeester Ignace
Demeulemeester Richard, Anzegem (1908-1946): studie Demeulemeester I.
Demeyere Leon, Sint-Eloois-Winkel (1907-1929): R.K.
Demeyere Leon, Roeselare (1929-1936): studie Vandeputte
Karel Demeyere Leonce, Roeselare (1936-1938): studie Vandeputte Karel
Demeyere Roger, Roeselare (1938-1996): studie Vandeputte Karel
De Mûelenaere Hendrik, Beveren-Roeselare (1855-1857): Rijksarchief Brugge
De Mûelenaere Hendrik, Izegem (1857-1894): R.K.
De Mûelenaere Luc, Gullegem (1983- ): studie de Mûelenaere Luc
Denecker August, Izegem (1921-1955): studie Sagon Luc
Denys Bernard, Avelgem (1993- ): studie Denys
Bernard Denys Frank, Zwevegem (1961-1990): studie Denys Pascal
Denys Germain, Bellegem (1920-1926): R.K.
Denys Germain, Zwevegem (1926-1961): studie Denys Pascal
Denys Pascal, Zwevegem (1993- ): studie Denys Pascal
Denys Yvan, Avelgem (1963-1993): studie Denys Bernard
De Penthevilles Jan Baptiste, Kortrijk (1713-1741): R.K.
Depla Arthur-Leo, Ledegem (1902-1905): R.K.
De Praeter Arnouldt, Kortrijk (1607): R.K.
De Pratere Justus Joseph, Kortrijk (1779-1785): R.K.
De Quinnemar Raymond, Avelgem (1891-1892): R.K.
De Ridder Vital, Kerkhove (1868-1918): R.K.
De Rop Kathleen, Aarsele (1982-1986): studie Viaene Jean-Marie
De Rym Fidelis, Wakken (1828-1830): R.K.
De Rym Jean Baptiste, Wakken (1803-1827): R.K.
De Schaepmeester Paul, Aalbeke (1959-1974): studie Van Haesebrouck Dirk
Deschietere Edouardus, Kerkhove (1859-1868): R.K.
De Schietere Frederic, Kuurne (1857-1883) enkele akten: R.K.
Deschietere Karel, Kaster en Kerkhove (1822-1858): R.K.
De Splenter Paul, Wakken (1967- ): studie De Splenter
Paul Destrooper Joseph, Ledegem (1948-1991): studie Destrooper Sabine
Destrooper Sabine, Ledegem (1991- ): studie Destrooper Sabine
Develter Francis, Menen (1997- ): studie Develter Francis
De Vijlerre Jaecques, Dottenijs (1766-1795): R.K.
De Visscher Adolf August, Dentergem (1884-1920): R.K.
De Visscher Robert, Dentergem (1921-1964): studie Verhelst Frank
De Volder Louis, Harelbeke en Zwevegem (1796-1808): R.K.
De Volder Pierre, Deerlijk (1811-1816): R.K.
Devos Aloys (gezegd Louis), Rumbeke (1964-1968): studie Thiery Joseph
Devos Aloys, Rumbeke (1893-1923): R.K.
Devos Joseph, Deerlijk (1930-1972): studie Saey Ignace
Devos Jozef, Sint-Denijs (1974- ): studie Devos Jozef
Devos Maurits, Sint-Denijs (1940-1974): studie Devos Jozef
Devos Pierre (Pieter), Rumbeke (1923-1964): studie Thiery Joseph
De Wilde Jean-Achille, Wakken (1879-1880): R.K.
De Witte Jean, Kortrijk (1957-1993): studie De Witte Jean-Charles
De Witte Jean-Charles, Kortrijk (1993- ): studie De Witte Jean-Charles
De Wulf Pieter Nicolais, Kortrijk (1721-1756): R.K.
De Zutter Pieter Joannes, Gent, Dadizele en Kortrijk (1731-1774): R.K.
Donck Willem, Moorsele (1936-1938): studie Vander Stichele Pierre
Donck Willem, Izegem (1938-1974): studie Loontjens Alfons en Bernard
Dossche Pieter, Oostrozebeke (1910-1941): R.K.
Doudan Emile, Sint-Eloois-Winkel (1859-1864): R.K.
Dufaux Albert, Waregem (1896-1937): studie Dufaux Thérèse
Dufaux Honoré, Aalbeke (1828-1851) en Kortrijk (1851-1861): R.K.
Dufaux Leon, Waregem (1859-1896): R.K.
Dufaux Leon, Waregem (1937-1975): studie Dufaux Thérèse
Dufaux Pieter Albert, Waregem (1818-1859): R.K.
Dufaux Thérèse, Waregem (1976- ): studie Dufaux Thérèse
Dufort Eduard, Sint-Eloois-Winkel (1843-1859): R.K.
Dufort Everard Romain, Ledegem (1849-1868): R.K.
Dufort François, Ingelmunster (1814-1828): R.K.
Dufort Jan Leonard, Ledegem (1816-1849): R.K.
Dufort Pieter, Ledegem (1713-1728): R.K.
Dufort Pieter, Moorsele (1732-1734): R.K.
Du Moulin Guilliaeme, Kortrijk (1677-1706): R.K.
Duribreux Pieter, Kortrijk (1732-1768): R.K.
Durieu Jean-François, Kortrijk (1805-1819): R.K.
Dusselier Antoon, Meulebeke (1974- ): studie Dusselier Antoon

Naar index
Engel Maximiliaan, Kortrijk (1796): Rijksarchief Gent
Engel Maximiliaan, Kortrijk (1797-1817): R.K.
Everaert Jacques, Moen (1671-1675): R.K.

Naar index
Fauvarque Nicaise Jacques, Dadizele en Ledegem (1808-1815): R.K.
Feijs Pieter Joseph, Wontergem (1782-1788): R.K.
Feys Albert, Kortrijk (1906-1917): R.K.
Feys Bruno, Wielsbeke (1880-1893): R.K.
Feys Bruno, Kortrijk (1893-1905): R.K.
Flourent Pieter, Gent (1677-1678): R.K.
Fockedey Louis, Rumbeke (1778-1796): studie Thiery Joseph

Naar index
Gantier Jean François, Kortrijk en, Bellegem (1795-1828): R.K.
Gaussart Thomas, Kortrijk (1674-1692): R.K.
Gellynck Joseph, Izegem (1797-1834): R.K.
Gellynck Pieter, Izegem (1834-1837): R.K.
Ghekiere Pierre, Menen (1919-1946): studie Vermeulen Lodewijk
Ghellynck Pierre Joseph, Dottenijs en Kortrijk (1807-1833): R.K.
Ghesquiere Augustus Joannes Justinus, St.-Eloois-Winkel (1882-1890): R.K.
Ghesquière Charles François, Menen (1798): R.K.
Ghesquière Joannes Josephus Julianus, Tiegem (1848-1854): R.K.
Gheysens Camille Charles, Harelbeke (1858-1900): R.K.
Gheysens Carel Lodewijk, Harelbeke (1822-1858): R.K.
Gheysens Charles, Harelbeke (1787-1822): R.K.
Glorieux Jules Victor, Ingooigem en Kortrijk (1864-1873): R.K.
Goetghebuer Anthone, Kortrijk (1677-1704): R.K.
Guillemyn Arthur Ivan Jean, Lauwe (1891-1922): R.K.
Guillemyn Ferdinand, Lauwe (1922-1959): studie Guillemyn Vincent
Guillemyn Vincent, Lauwe (1997- ): studie Guillemyn Vincent
Guillemyn Yves, Lauwe (1959-1997): studie Guillemyn Vincent

Naar index
Haeck Octaaf, Avelgem (1919-1933): studie Denys Bernard
Hermans Jules, Helkijn (1854-1859): Rijksarchief Doornik
Hocke Alphonse, Kortrijk (1896-1936): studie Vancoppernolle Maggy
Hocke Eugène-François, Wevelgem (1870-1876): R.K.
Hocke Eugène-François, Kortrijk (1876-1896): R.K.
Hocke Franz, Kortrijk (1936-1968): studie Vancoppernolle Maggy
Hocke Jean-Pierre, Kortrijk (1968-2002): studie Vancoppernolle Maggy
Holvoet Jacques, Dadizele (1802-1805): R.K.
Huughe Jan, Kortrijk (1637-1669): R.K.
Huughe (Huyghe) Jan, Kortrijk (1659): Rijksarchief Gent

Naar index
Ide Charles senior, Kuurne en, Kortrijk (1886-1921): R.K.
Ide Charles junior, Kortrijk (1921-1953): studie Boes Bernard

Naar index Kerkhofs Camille-Seraphin, Tiegem (1867-1870): R.K.

Naar index
Laga Herman, Izegem (1966-1989): studie Laga Stefaan
Laga Stefaan, Izegem (1989- ): studie Laga Stefaan
Lagae Achille, Ledegem en, Menen (1894-1919): R.K.
Lagae Auguste Joseph Edouard, Heule (1865-1881): R.K.
Lagae Auguste Joseph Edouard, Kortrijk (1882-1888): R.K.
Lagae François Constantin, Heule (1817-1835): R.K.
Lagae Franciscus Judocus, Heule (1802-1816): R.K.
Lagae Joseph Edouard, Heule (1836-1871): R.K.
Lagaisse Dominicus Antoon, Wakken (1752-1755): Rijksarchief Gent
Lambrecht, dossiers notariaat (1845-1904): R.K.
Lambrecht Christian, Heule (1999- ): studie Lambrecht Christian
Lambrecht Paul, Heule (1965-1999): studie Lambrecht Christian
Lauwers Julien Louis Edouard, Ingelmunster (1852-1893): R.K.
La Violette Joannes, Kortrijk (1693-1734): R.K.
Le Corbesier Albéric, Izegem (1894-1938): R.K.
Lefevre Petrus Joannes, Kortrijk (1815-1843): R.K.
Lesage Jean-Pierre, Hooglede (1986- ): studie Lesage Jean-Pierre
Lesenechal Charles, Dadizele (1796-1800): studie de Mûelenaere Luc
Libbrecht Augustin, Ingelmunster (1805-1812): R.K.
Libbrecht Jordan Joseph, Meulebeke (1856-1889): Rijksarchief Brugge
Libbrecht Joseph Gislain, Ingelmunster (1829-1831): R.K.
Libbrecht Vincent, Ingelmunster (1812-1814): R.K.
Liénart Pierre-Joseph, Sint-Denijs (1796-1798): Rijksarchief Doornik
Lievens Jan, Ledegem (1646-1648): R.K.
Lingier René, Kerkhove (1921-1926): R.K.
Logghe Filip en Staessens Sandy, Menen (2003- ): studie Logghe-Staessens
Loontjens Alfons, Izegem (1974- ): studie Loontjens Alfons en Bernard

Naar index
Maelfait Eric, Harelbeke (1963-1996): studie Maelfait Frederic
Maelfait Frederic, Harelbeke (1996-): studie Maelfait Frederic
Maelfait Polydore Amaat, Anzegem en Ingooigem (1905-1925): R.K.
Maertens Albert, Kortrijk (1936-1966): studie Defauw Philippe
Maertens Amand, Deerlijk (1841-1856): R.K.
Maertens Edmond, Moorsele (1899-1919): R.K.
Maertens Edmond, Kortrijk (1919-1936): R.K.
Maertens Paul, Kortrijk (1966-1998): studie Defauw Philippe
Maes Aloïsius-Petrus, Ingooigem (1890-1902): R.K.
Maes Charles, Kortrijk (1781-1783): R.K.
Maes Judocus Leonardus, Kortrijk (1784-1796): R.K.
Martroye Louis-François-Xavier, Kuurne (1845): R.K.
Masselus Georges, Deerlijk (1894-1930): studie Saey Ignace
Masselus Pierre, Aalbeke (1852-1853): Rijksarchief Doornik
Masureel Léon Victor, Tiegem (1870-1871): R.K.
Masureel Léon Victor, Sint-Denijs (1871-1892): R.K.
Mattelaer Leopold Philemon, St.-Eloois-Winkel (1864-1882): R.K.
Mattelaer Leopold Philemon, Lendelede (1882-1901): R.K.
Meulders Gustave, Ingelmunster (1907-1921): R.K.
Minne Frederic, Dentergem (1815-1852): R.K.
Minne Octave, Menen (1919-1943): studie Develter Francis
Moerman André, Kortrijk (1953-1987): studie Moerman Baudouin
Moerman Baudouin, Kortrijk (1987- ): studie Moerman Baudouin
Moerman Georges Frans August André, Heule (1882-1922): R.K.
Moerman Jan Baptist, Deinze (1729-1751): R.K.
Moreels Modest Oscar Ivon, Avelgem (1882-1918): R.K.
Morel Charles, Kortrijk (1727-1746): R.K.
Mulle Louis, Sint-Eloois-Winkel (1800-1806): R.K.
Mulle Pieter Joseph, Sint-Eloois-Winkel (1815-1837): R.K.
Mussely Arthur, Ledegem (1905-1947): studie Destrooper Sabine

Naar index
Naudts Joannes Andreas Nicolaas, Kerkhove (1926-1928): R.K.
Neetesonne J., Aarsele (1677-1678): Rijksarchief Gent
Noë Jan Baptist, Kortrijk (1738): R.K.
Nolf Ivo, Avelgem (1884-1890): R.K.

Naar index
Onbekende notaris, Lauwe?, repertoria (1771-1802): R.K.
Opsomer Achille-Lodewijk-Jozef-Eugeen, Sint-Denijs en Kortrijk (1892-1940): R.K.
Opsomer Eugeen-Ghisleen, Helkijn, Sint-Denijs en Kortrijk (1853-1898): R.K.
Opsomer Frederic, Kortrijk (1994- ): studie Frederic Opsomer
Opsomer Jacques, Kortrijk (1940-1974): studie Frederic Opsomer
Opsomer Jean, Kortrijk (1974-1994): studie Frederic Opsomer
Opsomer Jozef-August, Dentergem (1846-1884): R.K.
Opsomer, dossiers notariaat (1844-1940): R.K.
Ovyn (Ovijn) Benoît, Kortrijk (1807-1824): R.K.
Ovyn (Ovijn) François, Tielt, Kortrijk en Ingelmunster (1763-1803): R.K.
Naar index

Parmentier Louis Désiré, Avelgem (1843-1881): R.K.
Parmentier Petrus Franciscus, Avelgem (1808-1842): R.K.
Pattyn Désiré, Beveren-Roeselare (1900-1930): Rijksarchief Brugge
Peers Lucien, Harelbeke (1935-1964): studie Torrelle Patrick
Peers Paul, Harelbeke (1901-1935): studie Torrelle Patrick
Peêrs Xavier, Harelbeke (1965-1998): studie Torrelle Patrick
Pillen Valère Marie Antoine, Lendelede (1901-1917): R.K.
Plettinck Jean Edouard, Tiegem (1854-1866): R.K.
Pycke Victor, Aalbeke (1853-1869): R.K.
Pycke Victor, Ledegem (1869-1893): R.K.

Naar index
Raepsaet Anthon, Zwevegem (1702-1725): R.K.
Raveschot Antoine, Menen (1946-1984): studie Vermeulen Lodewijk
Renard Joannes Léo, Kortrijk (1834-1850): R.K.
Renard Leo, Ingooigem (1860): R.K.
Renard Leo, Kortrijk (1860-1882): R.K.
Reynaert Henri, Anzegem (1861-1883): R.K.
Reynaert Ivo Joseph, Anzegem (1832-1861): R.K.
Reynaert Petrus Andries Joseph, Anzegem (1805-1832): R.K.
Reynaert Theodore, Anzegem (1884-1887): R.K.
Reyntjens Henri-Norbert, Deerlijk (1836-1837): R.K.
Reyntjens Henri-Norbert, Kortrijk (1850-1869): R.K.
Reyntjens Jules Henri, Kortrijk (1870-1876): R.K.
Rijsman Pieter, Kooigem (1728-1742): R.K.
Robijn Rafaël, Kortrijk (1677-1678): Rijksarchief Ronse
Robyn Raphaël, Kortrijk (1678-1693): R.K.
Roelandts Louis, Meulebeke (1807-1819): R.K.
Ronsse Pieter, Kooigem (1705-1723): R.K.
Roose Alfred, Izegem (1889-1898): R.K.
Rotsaert Henri Petrus, Heule (1922-1938): R.K.

Naar index
Sabbe Guido, Izegem (1955-1991): studie Sabbe Yannick
Sabbe Yannick, Izegem (1991- ): studie Sabbe Yannick
Saey Ignace, Deerlijk (1972- ): studie Saey Ignace
Sagon Achille, Izegem (1934-1957): studie Sagon Luc
Sagon Fernand, Izegem (1957-1978): studie Sagon Luc
Sagon Luc, Izegem (1978- ): studie Sagon Luc
Schauteet Hermin, Wielsbeke (1898-1905): R.K.
Schotte Paul, Ingelmunster (1921-1951): R.K.
Schottey Eugène, Wielsbeke (1893-1897): R.K.
Serruys François Leopold, Roeselare (1810-1815): R.K.
Simons Louis, Kortrijk (1601-1604): R.K.
Slock Romain, Deerlijk (1837-1840): R.K.
Snellaerdt Guillaume, Kortrijk (1715): R.K.
Soete André, Menen (1934-1973): studie Logghe-Staessens
Soete Jules, Lauwe (1862-1890): R.K.
Soete Paul, Menen (1973-2003): studie Logghe-Staessens
Standaert Jan Francis, Kaster (1808-1820): R.K.
Steverlynck Aimé Désiré, Ingelmunster (1839-1852): R.K.
Steverlynck Yves, Wielsbeke (1810-1813): R.K.
Steverlynck Yves (ook Yvo), Ingelmunster (1814-1839): R.K.
Storme Ferdinand, Waregem (1812-1848): R.K.
Storme Jules, Waregem (1848-1886): R.K.
Strubbe Bruno, Beveren-Roeselare (1859-1872): Rijksarchief Brugge
Sursan Félix-Désiré, Wevelgem (1876-1900): R.K.

Naar index
Tack Ignace, Oostrozebeke (1816-1834): R.K.
Tack Jacques François, Oostrozebeke (1797-1816): R.K.
Tanghe Joannes, Kortrijk (1689-1726): R.K.
Termote Raymond-Eduard, Rumbeke (1844-1849): R.K.
Terryn Petrus Franciscus, Kortrijk (1764-1796): R.K.
Thiery Joseph, Rumbeke (1984- ): studie Thiery Joseph, Rumbeke
Tibbaut Adolphe, Tiegem (1854): R.K.
Titeca Edmond François Henri, Beveren en Hooglede (1853-1882): R.K.
Titeca Hector, Hooglede (1884-1921): R.K.
Titeca Henri, Hooglede (1882-1884): R.K.
Titeca Louis, Menen (s.d.): studie Develter Francis, Menen (verdwenen)
Torreele Edward, Aalbeke (1921-1959): studie Van Haesebrouck Dirk
Torrelle Patrick, Harelbeke (1998- ): studie Torrelle Patrick
Tsoen Jan, Kortrijk (1613-1622): R.K.
Tuytens Maurits, Ingooigem (1925-1934): studie Demeulemeester Ignace
Tytgadt Joos, Meulebeke (1671-1678): R.K.
Tytgat Pierre-Joseph, Meulebeke (1805-1821): R.K.

Naar index
Valcke Guillaume Arnould, Lauwe (1796-1820): R.K.
Valcke Marcellinus Leo, Lauwe (1820-1861): R.K.
Van Ackere Constant-Frédéric, Menen (1849-1895): R.K.
Van Ackere Ernest-Victor-Constant, Menen (1895-1902): R.K.
Vanackere Frederik Joseph, Menen (1818-1849): R.K.
Van Ackere Jan Louis, Moen en Kortrijk (1723-1735): R.K.
Vanackere Louis Xavier, Deerlijk (1831-1858): R.K.
Van Baelen Jan Baptist, tabellion te Kortrijk (1676): Rijksarchief Gent
Van Clooster Luc, Menen (1980-1997): studie Develter Francis
Vancoppernolle Maggy (2003- ): studie Vancoppernolle Maggy
Van Dale Judocus, Kortrijk (1687-1727): R.K.
Vande Moortele Hubert, Izegem (1898-1921): R.K.
Vandenberghe Guido, Roeselare (1996- ): studie Vandenberghe Guido
Vandenberghe Paul, Roeselare (1962-1996): studie Vandenberghe Guido
Van den Berghe Pieter, Harelbeke (1685-1705): R.K.
Vanden Bulcke Jerôme, Moorsele (1938-1967): studie Vander Stichele Pierre
Van den Bulcke Joannes Josephus, Bellegem (1805-1807, 1829-1836): R.K.
Vanden Bulcke Michèle, Moorsele (1967-1996): studie Vander Stichele P.
Van den Bulcke Petrus Josephus, Bellegem (1836-1853): R.K.
Van den Driessche Ivo, Aarsele (1834-1855): R.K.
Van den Driessche Jean-Baptiste, Aarsele (1797-1834): R.K.
Van den Eynde Kathleen, Rumbeke (1998- ): studie Van den Eynde K.
Van den Heede Melchior, Wakken (1678-1679): Rijksarchief Gent
Van den Putte Joannes Jacobus, Kortrijk (1724-1766): R.K.
Vandeputte Achille Augustin Oscar Marie, Aalbeke (1883-1913): R.K.
Van de Putte Ferdinand Ignace, Oostende, Gent en Kortrijk (1693-1725): R.K.
Vandeputte Jacobus Franciscus, Tiegem (1805-1847): R.K.
Vandeputte Karel, Roeselare (1996- ): studie Vandeputte Karel
Vandeputte Léo Camiel Léonard Julien, Rumbeke (1896-1910): R.K.
Vandeputte Louis Léonard, Rumbeke (1850-1896): R.K.
Vandeputte Paul Achille Hortense, Aalbeke (1913-1916): R.K.
Van der Eecken Pieter, Avelgem (1678-1704): R.K.
Vanderhaeghen Josephus Carolus, Ingooigem (1810-1842): R.K.
Vander Heyde Pierre (1951-1984): studie Thiery Joseph
Vanderheyde Leo, Aarsele (1883-1905): Rijksarchief Brugge
Vanderheyden Alidor, Wakken (1881-1889): R.K.
Vandermeulen Jean François, Dentergem (1816-1846): R.K.
Vandermeulen Xavier, Wakken en Dentergem (1796-1815): R.K.
Van der Schuere Ferdinand, Kortrijk (1619-1654): R.K.
Vander Stichele Joseph, Gullegem (1919-1962): studie de Mûelenaere Luc
Vander Stichele Pierre, Moorsele (1996- ): studie Vander Stichele Pierre
Vande Steene Joannes, Sint-Denijs (1780-1783): Rijksarchief Brugge
Vandevenne Karel Francis, Zwevegem (1840-1874): R.K.
Vandevenne Léon, Zwevegem (1805-1807): R.K.
Vandevenne Petrus Franciscus, Zwevegem (1811-1840): R.K.
Vandevenne Raymond Karel, Zwevegem (1874-1926): R.K.
Van de Walle Arnould, Kooigem (1679-1699): R.K.
Vandewiele Henri, Izegem (1874-1888): R.K.
Vandewiele Henri, Kortrijk (1888-1896): R.K.
Van Essche Jan, Kortrijk (1619-1624): R.K.
Van Haesebrouck Dirk, Aalbeke (1974- ): studie Van Haesebrouck Dirk
Van Hauwaert Marc, Waregem (1976-2004): studie Strobbe Bénédicte
Van Hove Edgard, Rumbeke (1947-1951): studie Thiery Joseph
Van Hulle Carolus Ludovicus, Deinze (1770-1774): R.K.
Van Issacker Maurice, Hooglede (1921-1934): studie Lesage Jean-Pierre
Van Lerberghe Judocus Frans, Moeskroen (1721-1746): R.K.
Van Marcke Albertus Jacobus, Kortrijk (1771-1798): R.K.
Van Neste Michiel, Kortrijk (1677-1678): Rijksarchief Gent
Van Neste Pieter François, Kortrijk (1698-1718): R.K.
Van Oudenhove Frans, Rumbeke (1938-1947): studie Thiery Joseph
Van Outrive Adriaen, Ooigem (1671-1675): R.K.
Van Outrive Benoit, Gullegem (1837-1839): R.K.
Van Overschelde Jean-Baptiste, Helkijn (1801-1812): Rijksarchief Doornik
Van Robays Frederick, Wielsbeke en Oostrozebeke (1831-1868): R.K.
Vanrobays Gustaaf, Oostrozebeke (1868-1910): R.K.
Van Robays Joseph, Waregem (1804, 1806-1817): R.K.
Van Ruymbeke Paul, Gullegem (1962-1982): studie de Mûelenaere Luc
Vanryckeghem Jacques, Kortrijk (1969-1979): studie Boes Bernard
Van Saceghem Felix-Alphonse, Tiegem (1871-1898): R.K.
Van Severen Edmond, Wakken (1890-1931): R.K.
Van Severen Maurice, Wakken (1931-1967): studie De Splenter Paul
Vansteenbrugge Frederic, Ingooigem (1864-1889): R.K.
Vansteenbrugghe Karel, Moorsele (1889-1899): R.K.
Vansteenbrugghe Oscar, Moorsele (1858-1888): R.K.
Vansteenhuyse Paul, Kortrijk (1935-1961): R.K.
Vansteenhuyse Polydoor Francis, Aalbeke en Kortrijk (1869-1896): R.K.
Vansteenhuyse Valère, Kortrijk (1897-1935): R.K.
Van Wambeke Frans, Dentergem, Aalter en Markegem (1687-1695): R.K.
Van Wassenhove Jan, Wielsbeke en Wakken (1821-1859): R.K.
Van Wassenhove Théophile, Wakken (1860-1879): R.K.
Vanwijnsberghe Geert, Roeselare (1994- ): studie Vanwijnsberghe Geert
Verbeke Hendrik, Wevelgem (1854-1864): R.K.
Verbrugghen Antoine, Waregem (1886-1933): R.K.
Verbrugghen Félix, Sint-Denijs (1899-1939): studie Devos Jozef
Verheede Pieter François, Izegem (1749-1769): R.K.
Verheede Pieter Joseph, Izegem (1721-1738): R.K.
Verhelst Frank, Dentergem (1999- ): studie Verhelst Frank
Verhelst Luc, Dentergem (1965-1999): studie Verhelst Frank
Vermeulen August Willem, Wielsbeke (1872-1880): R.K.
Vermeulen Charles, Wielsbeke (1835-1846): R.K.
Vermeulen Leo Henri, Wielsbeke (1846-1871): R.K.
Vermeulen Leo, Meulebeke (1824-1855): Rijksarchief Brugge
Vermeulen Lodewijk, Menen (1984- ): studie Vermeulen Lodewijk
Verniers Juliaan, Aalbeke (1874-1882): R.K.
Verriest Charles Louis, Deerlijk (1858-1894): R.K.
Verstraete Bernard, Kuurne (1971- ): studie Verstraete Bernard
Verstraete Cyrille, Kuurne (1896-1938): studie Verstraete Bernard
Verstraete Franz, Kuurne (1938-1971): studie Verstraete Bernard
Verstraete Peter, Roeselare (1996- ): studie Peter Verstraete
Vervisch Jules, Lendelede (1919-1922): R.K.
Vervloet Jean Constant, Roeselare (1889-1907): R.K.
Verwee Emile Ernest, Bellegem (1882-1919): R.K.
Veys Joannes Baptist, Kortrijk (1772-1784): R.K.
Viaene August, Aarsele (1906-1947): studie Viaene Jean-Marie
Viaene Henri, Aarsele (1947-1982): studie Viaene Jean-Marie
Viaene Ides, Roeselare (1999- ): studie Viaene Ides
Viaene Jean-Marie, Aarsele (1986- ): studie Viaene Jean-Marie
Vlegels Carlos, Ingelmunster (1951-1988): studie Vlegels Francis
Vlegels Francis, Ingelmunster (1988- ): studie Vlegels Francis
Vroman Jozef, Menen (1943-1980): studie Develter Francis
Vromant Leopold, Gullegem (1886-1889): R.K.
Vuylsteke Amand Adolphe, Sint-Denijs (1849-1854): R.K.
Vuylsteke Jules, Kortrijk (1888-1906): R.K.
Vuylsteke Léonard François, Bellegem en Dottenijs (1761-1785): Rijksarchief Doornik
Naar index

Wallays Leo-Constantin, Lendelede (1827-1838) enkele akten: R.K.
Warlop Gerard, Bellegem (1926-1960): studie Daels Ann, Bellegem
Wautier Ivo Joseph, Gullegem (1829-1837): R.K.
Wautier Ivo Joseph, Izegem (1837-1873): R.K.
Wautier Leo, Lendelede (1845-1881) enkele akten: R.K.
Werbrouck Godfried, Kortrijk (1961-1987): studie Werbrouck Philippe
Werbrouck Philippe, Kortrijk (1987- ): studie Werbrouck Philippe
Westerlinck Joseph, Hooglede (1935-1986): studie Lesage Jean-Pierre
Wibo Bellarmin, Aarsele (1856-1869): Rijksarchief Brugge
Wibo Gustaaf, Aarsele (1870-1882): Rijksarchief Brugge
Willaijs Judocus, Kortrijk (1700): R.K.
Wolfcarius Joseph Antoine, Moen en Kortrijk (1808-1860): R.K.
Wullins Jan, Kortrijk (1611-1642): R.K.
Wullins Robert, Kortrijk (1609): R.K.
Wyffels André, Roeselare (1938-1971): studie Peter Verstraete
Wyffels Auguste, Roeselare (1912): R.K.
Wyffels Auguste, Roeselare (1913-1938): studie Peter Verstraete
Wyffels Edmond, Roeselare (1889-1912): R.K.
Wyffels Jean-Pierre, Roeselare (1972-1996): studie Peter Verstraete
Wymeersch André, Avelgem (1933-1963): studie Denys Bernard
Naar index
Bron:
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIëN

BEKNOPT OVERZICHTVAN DE ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN VAN HET RIJKSARCHIEF TE KORTRIJK door Herman VAN ISTERDAEL

Brussel mei 2004

Algemeen Rijksarchief D/2001/ /
Bestelnummer: Publ.
Algemeen Rijksarchief Ruisbroekstraat 2 1000 Brussel